Expedition 50

Få koll på kongressen

Nästa vecka är det dags för IOGT-NTO:s kongress. Här är några av de frågor som kommer att avhandlas.

Expedition 50

• 2015 gav kongressen i Lund förbundsstyrelsen, FS, i uppdrag att ta reda på hur organisationen mår. Vid januarisamlingen 2017 presenterades det inledda förändringsarbetet för första gången som Expedition 50, och vid kongressen 2017 togs ett inriktningsbeslut, bland annat om att minska antalet distrikt kraftigt. Debatten är het, inte minst när det gäller distriktsindelningen. FS föreslår nu att dagens 23 distrikt blir åtta.

• Inom ramen för Expedition 50 har även gjorts en demokratiutredning. Den handlar om hur formerna för inflytande kan öka i organisationen, och hur de demokratiska processerna ska fungera på framtida kongresser.

• I utvecklingsarbetet ingår också att utveckla nya former för engagemang, något som oroliga röster befarar hamnar i skuggan av de organisatoriska frågorna.

• Dags för etapp 2 i Expedition 50: FS föreslår kongressen att besluta om att genomföra ett omfattande arbete kring organisationskulturen i syfte att förbättra bemötandet, stärka tilliten och öka stoltheten inom IOGT-NTO.

Ekonomin

IOGT-NTO:s huvudsakliga intäkter kommer från Miljonlotteriet (överskottet fördelas mellan IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund, det vill säga även till IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, och Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF). Sedan en tid är Miljonlotteriets intäkter vikande, och redan i år har förbundet tvingats göra besparingar. Inför kommande år krävs ytterligare besparingar och hårdare prioriteringar då budgeten för 2020 krymps med 15 miljoner kronor jämfört med 2019 års budget.

Medlemslöftet

Vid snart sagt varje kongress har medlemslöftet varit uppe till diskussion, särskilt den del som rör vilken alkoholstyrka medlemmarna lovar att inte överskrida. I nuvarande löfte är det 2,25 volymprocent. Till årets kongress hade FS i uppdrag att ta fram ett konkret
förslag. Förslaget innehåller bland annat en sänkning av alkoholstyrkan till 0,5 procent. Dock visar det sig nu att övriga förbund i IOGT-NTO-rörelsen blockerar förslaget. Att det är möjligt beror på att stadgeändringar som rör de andra förbunden ska ske genom samstämmiga kongressbeslut. IOGT-NTO vill tolka stadgarna som att det är fritt fram att välja en annan gräns, så länge den inte är högre än 2,25 procent. Det har de andra förbunden sagt nej till. Därför kommer FS nu i stället att föreslå att kongressen beslutar om en rörelsegemensam utredning av medlemslöftet.

Mål- och verksamhets-inriktning

Kongressen ska också besluta om mål- och verksamhetsinriktning för kommande kongressperiod. Följande övergripande formuleringar föreslås:

• IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap, välkomnar alla oavsett tidigare erfarenheter, och möjliggör ett lustfyllt engagemang.

• IOGT-NTO utmanar alkoholnormen och får vuxna att ifrågasätta den. IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle.

• IOGT-NTO får beslutsfattare att agera för att begränsa tillgänglig­heten av alkohol.

Motionerna

Till årets kongress har 52 motioner inkommit. Nio av dem rör distriktsindelningen, och majoriteten av dem vill behålla distrikten som de är.

• En motion föreslår att IOGT-NTO ska satsa mer på narkotikapolitik. ­Förbundsstyrelsen anser dock att risken är stor att det sker på bekostnad av kompe­tensen på alkoholområdet, och att det därför är bättre att andra organisationer tar det ansvaret.

• Två motioner kommer i år från Ungdomens nykterhetsförbunds, UNF, förbundsstyrelse. I den första föreslås att mandatperioderna ska kunna bli ­t­vå-åriga även på distriktsnivå, och i den andra att IOGT-NTO satsar mer på unga vuxna.

• En motion rör det socialpolitiska arbetet och motionärerna föreslår bland annat att IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm blir socialt kunskapscenter inom IOGT-NTO, vilket får stöd av förbundsstyrelsen.

• Så har också det ovanliga hänt att förbundsstyrelsen valt att avstå från att lägga fram en av motionerna för kongressen. Detta då förbunds­styrelsen bedömer att den innehåller så grova generaliseringar och personangrepp att de överskrider gränsen för förtal.

Följ all vår rapportering om kongressen här.

Lyssna även på senaste avsnittet av Accentpodden där Johnny Mostacero och Andrine Winther pratar om den kommande kongressen.

Mer från Accent