Kongress 2019

Motioner: Flest rör distriktsindelningen

Till årets kongress i IOGT-NTO har 52 motioner inkommit. Det ämne som berör flest är distriktsindelningen. En motionär har skrivit 10 motioner och en motion är undertecknad av 49 motionärer. UNF:s förbundsstyrelse har lämnat två motioner. En motion vill förbundsstyrelsen inte behandla.

Nio motioner rör frågan och majoriteten vill behålla distriktsindelningen som den är. En föreslår att distrikten slopas helt.

En motion föreslår att IOGT-NTO ”ska ha en målbild som innebär att vi blir Sveriges bästa alkohol- och narkotikapolitiska organisation”. Förbundsstyrelsen anser dock att risken är stor att det sker på bekostnad av kompetensen på alkoholområdet och att det därför är bättre att andra organisationer tar det ansvaret: ”Att satsa på att bli både den bästa alkohol- och narkotikapolitiska organisationen skulle utifrån dagens förutsättningar innebära att vi blir sämre på alkoholfrågan till förmån för att bli bättre på narkotikafrågan. Så länge det inte finns någon annan organisation som driver alkoholfrågorna så som vi gör behöver vi hålla fokus på alkoholens skador i samhället.”

Två motioner kommer i år från UNF:s förbundsstyrelse. I den första föreslår UNF att mandatperioderna utreds så att de kan bli två-åriga även på distriktsnivå och i den andra att IOGT-NTO satsar mer på unga vuxna.

En motion rör det socialpolitiska arbetet och motionärerna föreslår bland annat att Dagöholm blir socialt kunskapscenter inom IOGT-NTO, och att det socialpolitiska arbetet samlas och inriktas på vårdkedjan. Båda förslagen stöds av förbundsstyrelsen.

Så har det unika hänt att förbundsstyrelsen valt att avstå från att lägga fram en motion för kongressen, nämligen motion 40 Islamistisk extremism i nykterhetsrörelsen. Enligt förbundsstyrelsen innehåller motionen grova generaliseringar och personangrepp.

– Det var inget lätt beslut. Motioner skrivs ju till kongressen, inte till förbundsstyrelsen, men det är vi som har ansvar för vad som publiceras. Den här motionen uppfattar vi som konspiratorisk och den namnger flera medlemmar på ett sätt som hamnar inom sfären för förtal, säger Erik Winnfors Wannberg, som är ledamot i förbundsstyrelsen.

Han säger att förbundsstyrelsen först provade att maskera de avsnitt som innehöll personangrepp.

– Men det räckte inte att maska över namn. Personer gick att identifiera ändå och då måste mer text bort. Då blev det så stora stycken som försvann att innehållet blev obegripligt.

I stället kommer förbundsstyrelsen att be kongressen att lita på styrelsens omdöme och inte behandla motionen.

– Men under kongressen kommer vi att ha ett motionstorg där motionerna diskuteras. Där har ju motionären möjlighet att prata för sin motion, säger han och tillägger att stadgarna inte varit behjälpliga för hanteringen av fallet.

– De är inte skrivna för sådana här situationer, säger han.

Kongressens flitigaste motionär är Maria Gripenhoftner från Umeå som lagt tio motioner. De rör allt från att korta kongressen med en dag, ge möjlighet till flerårigt medlemskap, inkludera fler med funktionshinder samt inkludera lucia-aktiviter i Vit jul, till att anställa en föryngringsstrateg på förbundet.

En motion som sticker ut är nummer 35, Flygfritt 2020, som hela 49 motionärer från norr till söder står bakom. De föreslår främst att ”inga flygresor ska genomföras i IOGT-NTO:s verksamhet under 2020, med undantag för nödvändiga resor utanför Europa inom ramen för vårt internationella arbete och IOGT International, samt att från 2021 ska i princip inga flygresor inom Europa genomföras i IOGT-NTO:s verksamhet. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en policy för eventuella flygresor som bedöms som absolut nödvändiga för verksamheten.”

Motionärerna vill också att deltagare med långa resvägar ska kompenseras för inkomstbortfall och att förbundsstyrelsen utvecklar alternativ till möten som kräver långa resor.

Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn på allvaret i frågan, men anser att det skulle medföra stora svårigheter att på så kort sikt ställa om verksamheten och att konsekvenserna är oöverskådliga. De föreslår därför att kongressen avslår motionen, men beslutar att IOGT-NTO ska reducera flygresandet samt ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av resandet inom IOGT-NTO ”med syftet att minska organisationens klimatpåverkan av resandet.”

Samtliga motioner och förbundsstyrelsens förslag är publicerade på kongressens webbplats.

Mer från Accent