Medlemslöftet

Stopp för ändring av IOGT-NTO:s medlemslöfte

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse vill ha nya formuleringar i medlemslöftet, bland annat en sänkning av alkoholprocenten. Förslaget möter dock motstånd i övriga IOGT-NTO-rörelsen.

Vid snart sagt varje kongress har medlemslöftet varit uppe till diskussion, särskilt den del som rör vilken alkoholstyrka som är den högsta medlemmarna tillåts att dricka under löftet.

Till årets kongress har IOGT-NTO:s förbundsstyrelse fått i uppdrag att ta fram ett konkret förslag, vilket de också gjort. Nu ser dock förslaget ut att stoppas av IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis, och Ungdomens nykterhetsförbund, UNF.

För oss blir det jätterörigt om förbunden ska ha olika löften.

– För oss blir det jätterörigt om förbunden ska ha olika löften. För barnen i Junis spelar det ingen roll, men vi kräver ju att våra ledare är medlemmar i något av de andra förbunden och då blir det väldigt konstigt om man ska ha olika löften beroende på om man är över eller under 25, och tillhör IOGT-NTO eller UNF, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis.

– Vi tycker att det är problematiskt om våra medlemmar ska behöva avge ett annat löfte när de går över till IOGT-NTO. Det är medlemslöftet som binder ihop oss ideologiskt. I nuläget anser därför inte vår förbundsstyrelse att vi kan ha olika löften, säger Isabelle Benfalk, förbundsordförande för UNF.

Att det är möjligt för Junis och UNF att blockera förslaget beror på att stadgeändringar som rör de andra förbunden inom IOGT-NTO-rörelsen ska beslutas genom samstämmiga kongressbeslut hos alla förbund som berörs. Till sådana ändringar hör beslutet om medlemslöftet.

Men formuleringen i stadgarna är otydlig och IOGT-NTO har valt att göra en annan tolkning än de övriga förbunden:

”Löftet måste innehålla max 2,25 volymprocent samt våra grundsatser och program.”

Det är en formulering som antingen kan tolkas som att alla förbundens löften måste innehålla formuleringen ”max 2,25 volymprocent” eller som att de måste innehålla en angiven volymprocent som inte får överstiga 2,25.

IOGT-NTO har valt en mycket fri tolkning, genom att inte ha med någon siffra alls i det nya förslaget till löfte, utan istället ange max 0,5 volymprocent i ett förtydligande. Den tolkningen accepterar inte Junis och UNF som tolkar stadgarna på det förstnämnda sättet.

Det är inte förrän nu vi förstått att IOGT-NTO verkligen vill ändra löftet.

Att inte Junis eller UNF sagt ifrån tidigare beror enligt Mona Örjes på att de inte fått en officiell fråga.

– Jag fick en muntlig fråga direkt efter förra kongressen och då svarade jag att det inte fanns något intresse hos våra medlemmar att ändra löftet. Och det kvarstår, säger hon.

Isabelle Benfalk menar att det är en miss i kommunikationen.

– Det var otydligt för oss vad utredningsuppdraget innebar för IOGT-NTO:s förbundsstyrelse. Eftersom vi inte förstod vidden av det så frågade vi inte, och IOGT-NTO förklarade inte eftersom de inte förstod att vi inte förstod. Det är inte förrän nu vi förstått att IOGT-NTO verkligen vill ändra löftet, säger hon.

Nu när det finns ett skarpt förslag kommer dock saken i ett annat läge.

– Jag förstår om IOGT-NTO är besvikna på att vi inte agerat tidigare, men vi tycker att UNF och IOGT-NTO bör ha samma löfte. Är IOGT-NTO verkligen angelägna om att ändra löftet så är vi beredda att gå in i processen, säger Mona Örjes.

Isabelle Benfalk instämmer.

– Vi vill få vara med i processen och få en reell chans att påverka. Nu är det ju för sent. Det vi kan göra nu är att ställa en fråga till kongressen och hoppas att även vår förbundsstyrelse får i uppdrag att utreda saken, säger hon.

Det finns mycket att ta ställning till och en del frågor kvar att lösa.

Mona Örjes anser att det finns mycket att ta ställning till och en del frågor kvar att lösa.

–  Löftesändringen innehåller ju flera delar. Det är inte bara promillegränsen att ta ställning till. Vad gör vi till exempel med de medlemmar som redan avgivit det nuvarande löftet?

Hon hoppas därför att IOGT-NTO:s kongress ger förbundsstyrelsen ett förnyat uppdrag.

– Förbundsstyrelsen har ju genomfört sitt uppdrag från förra kongressen, men jag hoppas att de får fortsätta. Då får de ju också lite extra tid att fundera på de frågor som ännu inte är helt lösta.

I UNF är medlemslöftet en kall fråga.

Någon garanti för att förbunden kan enas i en kommande utredning kan förstås ingen av ordförandena ge.

– I UNF är medlemslöftet en kall fråga. Det har inte varit uppe på kongressen på mycket länge. Men det är möjligt att vi ändrar ståndpunkt, och accepterar att vi har olika löften om vi får lite mer tid på oss, säger Isabelle Benfalk.

– Och det kan förstås fortfarande bli så att vi säger nej, säger Mona Örjes.

NSF har redan ett löfte med en annan lydelse.

Karin Wester. Foto: Caroline Spångberg.

För Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, är frågan inte lika problematisk.

– Vi ser helst att vi har en gemensam procentsats i alla fyra förbunden, men NSF har redan ett löfte med en liten annan lydelse så för oss är det inte lika dramatiskt, säger förbundsordförande Karin Wester.

NSF har dessutom mer tid att agera.

– Vi har vårt förbundsmöte i oktober. Då vet vi hur de andra förbundens kongresser beslutat och kan agera efter det. Men att ändra löftet är inget som är angeläget för våra medlemmar.

Karin Wester anser inte heller att NSF påverkas på samma sätt som de övriga.

– Hos oss är man ju medlem oavsett ålder. Vi har inte samma problem som Junis, att ledarna är medlemmar i andra organisationer, eller som UNF att man går över till IOGT-NTO efter 25.

Helt oproblematiskt är det dock inte.

– Många är dubbelanslutna. Jag tror inte att vi kommer att tappa några medlemmar, möjligen kan några välja att lämna IOGT-NTO om deras löfte innebär att man inte får dricka 2,25 procent, men det är ju inte så dramatiskt egentligen, säger Karin Wester.

De kommer fem i tolv och säger något som ställer vårt arbete på ända.

Johnny Mostacero, ordförande för IOGT-NTO. Foto: Nathalie C. Andersson

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero är irriterad över den uppkomna situationen och delar inte synen att de andra förbunden inte fått en officiell förfrågan.

– Jag och dåvarande generalsekreteraren, Peter Moilanen, tog upp frågan i Riksstyrelsen, som är rörelsens gemensamma organ för beslut som rör alla. Då är det tydligt nog. Nu kommer de fem i tolv och säger något som ställer vårt arbete på ända, säger han.

 Så vad händer nu på kongressen?

– Vi kan ju inte gå fram med ett förslag om ändrat löfte för IOGT-NTO i nuläget. Istället kommer vi att lägga fram ett gemensamt förslag, till alla förbundens kongresser, om en ny utredning där alla förbunden ingår. Något skarpt förslag blir det alltså inte förrän till kongressen i Jönköping 2021, säger Johnny Mostacero.

Bakgrund:

Till kongressen i Lund 2015 kom flera motioner om att sänka procentsatsen i löftet, som för närvarande är 2,25 volymprocent alkohol. Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att utreda frågan.

Uppdraget gick vidare till Per-Åke Lundin som presenterade resultatet av sin utredning vid kongressen i Karlstad 2017. En provomröstning gjordes bland ledamöterna vilken visade att majoriteten, 54 procent, fortfarande vill ha en procentsats angiven i löftet. Av dem som ville behålla procentsatsen ville flest, 23 procent, sänka till 0,5, medan 12 procent ville behålla dagens nivå och 10 procent önskade en sänkning till 0,0 procent.

Förbundsstyrelsen fick därefter i uppdrag att till kongressen i Örnsköldsvik återkomma med ett skarpt förslag. Det nya förslaget har medlemmarna kunnat ta ställning till i en webbenkät. Resultatet av den tyder på att förslaget skulle kunna gå igenom, under förutsättning att de som besvarat enkäten är representativa för medlemmarna.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer