Ekonomi

Stora besparingar i IOGT-NTO

IOGT-NTO:s kongress som tar plats i Örnsköldsvik sista veckan i juni kommer att ta ställning till en budget som innebär stora besparingar.

Bakgrunden är Miljonlotteriets vikande intäkter. Lotteriet, som ägs av IOGT-NTO, är organisationens huvudsakliga inkomstkälla, och överskottet fördelas mellan IOGT-NTO, Junis, UNF och NSF.* Miljonlotteriets prognos pekar nu mot 15 miljoner kronor lägre intäkter per år 2020-2021, för IOGT-NTO:s del. Förbundsstyrelsen vill se en budget i balans, inga pengar ska tas från sparade medel.

– Vi har aldrig haft så stora neddragningar i IOGT-NTO räknat i reda pengar tidigare. Vi har inte heller tvingats dra in tjänster eller säga upp personal på detta sätt. Å andra sidan har vi aldrig tidigare varit så många anställda, säger Eva Blomstrand Persson, tillförordnad generalsekreterare.

Förbundsstyrelsens prioriteringar innebär sänkt ambitionsnivå inom flera områden, omfördelning av arbetsuppgifter och tjänster, minskat antal tjänster, och ett skärpt fokus på prioriterade områden. De områden som förbundsstyrelsen prioriterar att säkra resurser till är medlemstillväxt, alkoholpolitik, samt den regionala personalorganisationen.

Områden som förbundsstyrelsen vill dra ned på är arbetet med alkoholnormen, nya engagemangsformer, insamlingsarbetet, samt bidrag till andra organisationer, som bland annat folkhögskolorna, Våra gårdar, Eurocare och Eucam. Det ekonomiska stödet till distrikten sänks, och resurser flyttas från central till regional nivå. Hantering av ekonomi och administration ska effektiviseras.

Även förbundets kommunikationsavdelning och medlemstidningen Accent får enligt förbundsstyrelsens budget mindre pengar. För Accents del innebär det att en 80-procents journalisttjänst dras in och att antalet utgåvor blir färre.

Under innevarande år och 2020 försvinner sammanlagt ett tiotal tjänster: it-avdelningen läggs ned, vakanta tjänster och pensionsavgångar ersätts inte, samt ytterligare tjänster avvecklas. Tillfälliga tjänstledigheter kommer inte att vikariebesättas.

IOGT-NTO:s internationella avdelning berörs inte av neddragningarna.

– Den finansieras helt av externa medel från Radiohjälpen, Forum Syd med flera, samt egeninsatser från förbunden. Den internationella verksamheten baseras på långa avtal med samarbetspartners och kan inte heller bara avbrytas under pågående avtalsperiod. Vi har ju personalen anställd hos oss, men fakturerar i stort sett alla kostnader till Internationella för personal och kringkostnader, säger Eva Blomstrand Persson.

Eva Blomqvist, kassör i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse: Varför är det så viktigt med en budget i balans – IOGT-NTO har ju gott om pengar sparade?

– Vi har ju helt andra budgetförutsättningar detta år och även framöver, jämfört vad vi blivit ”vana” med. Under 2019 löser vi upp en del av vårt egna kapital för att möta de minskade intäkterna, men det är naturligtvis inte hållbart att fortsätta med. Därför gav förbundsstyrelsen redan i januari kansliet i uppdrag att jobba med kostnadsminskningar för att from 2020 ha en budget i balans utifrån den nya, lägre intäktsramen. Kongressbudgeten är ett resultat av det arbetet.

Förbundsstyrelsen prioriterar medlemstillväxt, alkoholpolitik och den regionala personalorganisationen?

– FS har haft diskussioner om verksamhetsprioriteringar och varit eniga om att alkoholpolitik och medlemstillväxt är överställda andra mål. Den regionala personalorganisationen är den viktigaste resursen för arbetet i mål- och verksamhetsinriktningen, varför den logiska följden blir att värna den resursen.

Kommer de här besparingarna vara tillräckliga?

– Som vi bedömer det nu, ja. Lotterimarknaden är utsatt för tuff konkurrens och än så länge har vi en väldig tyngdpunkt på intäktssidan från Miljonlotteriet, så om det skulle bli ytterligare förändring av lotteriöverskottet kommer vi att behöva titta på helheten igen.

– ”En-ben-heten” är det viktigaste skälet till att jobba med andra och nya intäkter, och just nu investerar vi ju rätt mycket i insamlingsverksamheten. Vi föreslår ju också kongressen att anta en finansieringsstrategi,säger Eva Blomqvist.

Artikeln är uppdaterad.

* Utöver IOGT-NTO är de tre övriga förbunden i IOGT-NTO-rörelsen juniorförbundet Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, och Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF.

Mer från Accent