Förebyggande

”Förebyggande insatser viktigast i kampen mot cancer”

IOGT-NTO, och drygt 30 andra organisationer, vill att förebyggande insatser blir grundpelaren i Europas plan för att besegra cancer. Även alkoholens roll lyfts fram.

EU-kommissionen arbetar på en plan för att minska antalet sjukdomsfall i cancer. Tillsammans med hjärt-kärl-sjukdomar, lungsjukdomar och diabetes hör cancer till de sjukdomar som påverkar människors hälsa och välmående allra mest. Över en halv miljon EU-medborgare dör av dessa sjukdomar varje år och upp mot 80 procent av hälsovårdens kostnader går åt till att behandla dem.

I måndags lämnade IOGT-NTO in sina synpunkter på planen. Där uppmanas kommissionen att lyssna på WHO och främst använda preventiva åtgärder på befolkningsnivå för att förebygga cancer. 

Redan tidigare hade IOGT-NTO och drygt 30 andra organisationer gjort ett gemensamt uttalande, som IOGT-NTO varit med och författat, för att inte prevention ska tappas bort i planen.

– Det finns en risk att prevention får stå tillbaka till förmån för andra, mindre politiskt kontroversiella, åtgärder som nya behandlingsformer eller läkemedel. De är väldigt viktiga, men vi får inte glömma att det allra bästa och billigaste faktiskt är att förbygga cancer, säger Kalle Dramstad, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO.

De icke-smittsamma sjukdomarna kännetecknas av att de i hög utsträckning går att förebygga och att de förvärras av socio-ekonomisk ojämlikhet. Särskilt viktiga riskfaktorer är tobaksrökning, alkoholkonsumtion, felaktig kost, brist på fysisk aktivitet samt luftföroreningar.

– Det verkar fortfarande vara lite känsligt att utåt säga att alkohol kan orsaka cancer, även om Kommissionens egna kodex mot cancer bekräftar det. När hälsokommissionären höll tal den 4 februari (världscancerdagen) nämnde hon inte alkohol. 

Hälsokommissionären Stella Kyriakides nämnde däremot tobak, fysisk aktivitet, hälsosam diet och vaccination som områden viktiga att fokusera på. Dessutom nämnde hon att bekämpande av luft-, vatten och jordföroreningar ska tas med i planen.

Många av riskfaktorerna kan påverkas av politik och lagstiftning. Ett faktum som alltför sällan utnyttjas enligt organisationerna. I uttalandet framhåller de att EU har stora möjligheter att påverka medlemsländerna att utveckla, genomföra och upprätthålla en ambitiös förebyggande och hälsofrämjande politik.

– Det är på preventionssidan EU verkligen kan göra skillnad, till exempel genom lagstiftning som ger Sverige möjlighet att ta ut svensk skatt på öl som tas in från Tyskland, säger Kalle Dramstad. 

Han har stora förhoppningar på planen.

– Det är sagt att den inte bara ska bli ett papper som hamnar på hyllan, utan att den ska vara upptakten till en rad olika aktiviteter, bland annat lagförslag.

Vad är viktigast att få med i den nya planen?

– Det viktigaste är att åtgärder tas fram för att minska cancerfallen, men också att få en tydlig markering att alkohol medverkar till cancer.

Vad är det värsta som kan hända i processen?

– Att trycket från industrin blir för starkt så politikerna inte vågar agera på det sätt som man vet måste till för att få något resultat.

I uttalandet uppmanar organisationerna EU-kommissionen, Europaparlamentet och nationella regeringar att 

  1. Genomföra WHO:s, och andras, rekommenderade åtgärder på EU-nivå. Utveckla politiska verktygslådor för att stötta nationellt genomförande, bland annat genom att identifiera och anpassa EU-politik som kan avskräcka medlemsstaterna från att fullfölja nationella förebyggande strategier, samt genom att se till att behovet av utveckling av folkhälsopolitiken, konsekvensbedömning, övervakning och utvärdering tillgodoses av forskning.
  2. Låta hälsofrågor genomsyra EU-politiken genom att integrera frågorna i olika överenskommelser, samt utvärdera effekterna på hälsan av politik och lagstiftning. Införa ett rapporteringssystem där EU:s alla generaldirektorat visar på vilket sätt de bidrar till det förebyggande arbetet.  
  3. Bidra till tidig upptäckt genom att stötta medlemsländerna att införa relevanta, kostnadseffektiva och evidensbaserade lösningar för tidig diagnostik.
  4. För att punkterna ovan ska uppfyllas måste styrprocessen vara målinriktad, inkluderande och öppen. Att sätta tidsbundna mål, säkerställa att civilsamhället får möjlighet att delta i processen och genomföra kontroller för att undvika intressekonflikter är viktigt.

Kommissionen ska redovisa planen i slutet av 2020.

Mer från Accent