Studieförbund

Så ska folkbildningsfusk stoppas

Nya rutiner efter folkbildningsfiffel välkomnas av Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV.

I höstas kom Riksrevisionsverket, RRV, med en rapport som innehöll svidande kritik mot såväl studieförbunden, som Folkbildningsrådet och regeringen. Där framgår att det saknas tydliga ramverk för hur de statliga bidragen ska användas och att uppföljning och kontroll av hur medlen använts inte fungerat. Dessutom fann RRV tydliga tecken på att bidragen använts på fel sätt, bland annat till privat konsumtion, allmänt verksamhetsstöd, och till att stötta kommersiella verksamheter. 

En brist som RRV pekar på är att studieförbunden själva svarar för kontrollen, samt att de har haft dåliga incitament att rapportera fusk eftersom de då riskerar att få minskade bidrag i framtiden.

Det är inga små summor det handlar om. Varje år betalas närmare 2 miljarder kronor ut till landets studieförbund. Pengarna fördelas via den ideella organisationen Folkbildningsrådet.

Under senare år har en rad bedrägerier och andra felaktigheter upptäcks. 2019 upptäckte Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, att de betalat miljontals kronor för studiecirklar som aldrig genomförts i Skåne. Något som ledde till att drygt 280 000 studietimmar, som tidigare redovisats, fick strykas. 

Samma år och även året därpå uppdagades bedrägeri mot NBV och flera andra studieförbund i Järvaområdet. Där handlade det om dubbelrapportering av deltagare och redovisning av falska kostnader för nära 2 800 studiecirklar. Även på andra orter har studieförbund drabbats. 

Vilka konsekvenser har händelserna och kritiken fått för NBV?

”Redan under hösten 2020 började studieförbunden tillsammans hos Studieförbunden i samverkan att utveckla ett verktyg som kunde identifiera när enskilda deltagare eller hela grupper rapporterades i verksamhet hos mer än ett studieförbund”, skriver Jeanette Ahlgren Svens, tillförordnad kommunikationschef”, i ett mejl till Accent. 

I verktyget samkörs de olika studieförbundens register.

Ur samma mejl: ”Det vi ser nu efter att ha använt verktyget under längre tid är att dubbelrapporteringarna minskar och att det numera handlar om enskilda deltagare som kan finnas på en enskild träff hos mer än ett studieförbund. Det kan ju också vara att du går lite tidigare från en studiecirkel för att delta i en annan hos ett annat studieförbund. Det är inte hela grupper som krockar, vilket förekom i ett fåtal fall hos några studieförbund i början av det här arbetet.”

Enligt NBV:s kvalitetschef Maria Carlsson har Folkbildningsrådet inför 2022 ändrat hela granskningsprocessen.

– Tidigare har vi granskat efter avslutat verksamhetsår. Nu ligger tyngdpunkten i stället på innevarande år. Det är mycket bättre och ger oss mer utrymme att göra kontroller under pågående verksamhet, bland annat besök, både anmälda och oanmälda. Men just det är inget nytt. Sådana besök har vi alltid gjort. Jag tycker nog att NBV är ganska bra på det här, säger hon.

Vad och vilka studiecirklar NBV väljer att kontrollera extra varierar från år till år.

– Vid intern kontroll väljer vi ut verksamheter som ska granskas. Då gör vi en så kallad risk- och väsentlighetsanalys av verksamheterna. Vi kan också fokusera på ett visst ämne eller något annat. Vi försöker också förutse var det kan gå fel.

Fortfarande görs också granskningar i efterhand.

– Folkbildningsrådet bestämmer vad en efterkontroll av avslutat verksamhetsårs verksamhet ska innehålla. De bestämmer urvalen och vad som ska granskas, säger Maria Carlsson. 

Nyligen kom nya riktlinjer för Folkbildningsrådet från regeringen. Det som är nytt i dem är att Folkbildningsrådet ska redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att tillmötesgå rekommendationerna från Riksrevisionen. Dessutom ska Folkbildningsrådet redovisa vad de gjort för att öka transparensen i hanteringen av statsbidraget, samt hur de hanterar avvikelser och återkrav.

Vad de nya riktlinjerna kan få för konsekvenser för NBV:s del är det för tidigt att svara på enligt Maria Carlsson.

– Men det kommer hela tiden nya riktlinjer. Vi ser över och anpassar våra kvalitetsregler och rutiner varje år i samband med att det kommer nya villkor från Folkbildningsrådet och nya överenskommelser hos Studieförbunden i samverkan. Det är heller inget nytt, säger hon.

Mer från Accent