Arbetsliv

Så kan din anställningsform påverka dina alkoholvanor

En brittisk studie tittade på unga svenskar och sambandet mellan deras anställningar i ungdomen och deras alkoholskador senare i livet.

Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare med oregelbundna, prekära anställningar eller att arbeta inom den så kallade gig-ekonomin. Men otrygga anställningsformer kan ha ett samband med skadliga alkoholvanor. Medical Express skriver om en ny brittisk studie som tyder på detta.

Studien visar att de som haft prekära anställningar hade en 43 procent större sannolikhet att senare i livet ha sökt vård för alkoholrelaterade problem. Forskarna viktade resultatet för tidigare psykisk ohälsa och tidigare alkoholrelaterade problem. Män som levt med otrygga anställningsformer i unga år visade tydligare korrelation med att senare i livet ha drabbats av alkoholskador än kvinnor, enligt studien.

Bland de deltagande som varit arbetslösa under lång tid i ungdomen var sannolikheten att ha sökt vård för alkoholrelaterade ännu större – dubbelt så stor jämfört med de som haft fasta anställningar.

Prekära arbetsformer, som timanställningar, frilansarbete eller gig-arbeten är ofta sämre betalda och otryggare, enligt forskarna bakom studien. Trots det finns ännu inte mycket forskning på hur de här anställningsformerna påverkar den mentala hälsan och alkoholvanor.

Att denna studie enbart tittat på registerdata gör att det inte går att dra några slutsatser om kausaliteten i sambandet mellan anställningsform och alkoholskador. Men forskarna menar att deras resultat stärker vad som påvisats i tidigare forskning. De skriver att det är möjligt att man under de tidiga åren av vuxenlivet formar vanor som man sedan har med sig när man åldras. Vidare spekulerar de att unga personer med prekära arbeten kan använda alkohol som ett sätt att hantera osäkerheten i sin situation.

Mer från Accent