IOGT-NTO och EU

”Viktigt att alkohol nu kopplas till cancerbekämpning”

EU-parlamentets specialutskott för cancerbekämpning har lagt fram sin rapport.

Utskottet tillsattes sommaren 2020 för att ta fram ett så kallat initiativbetänkande kring hur EU ska bekämpa cancer i Europa. Den rapport som nu tagits fram är ett svar på EU-kommissionen cancerplan som offentliggjordes i februari i år. I båda dokumentet betonas alkoholens roll i cancerbekämpningen.

– Rapporten är tänkt att ta upp vad parlamentet anser viktigt kring cancerbekämpning och som kommissionen kan ha missat, säger Emil Juslin, politisk sekreterare på IOGT-NTO-rörelsens Brysselkontor.

Rapporten är inte lagstadgande utan mer av ett gemensamt uttalande från parlamentet kring vad man anser i frågan. Emil Juslin tycker att folkhälsoperspektivet fått trumfa näringsintressen på flera punkter i rapporten.

– Det har ju varit ett kompromissarbete att få fram den här texten. Men just kring alkohol har folkhälsan fått ta ett steg fram, vilket är när man pratar om cancerbekämpning.

För att få fram en kompromiss som alla 33 parlamentariker i utskottet ställer sig bakom har formuleringar filats fram och tillbaka. Vissa ändringar har varit till folkhälsans fördel medan andra varit mer problematiska menar Emil Juslin.

– Man har till exempel fått in en skrivning om att man bör rikta in specifika åtgärder mot ”heavy and risky drinking”. Det är en formulering från alkoholindustrin som vill ge bilden av att riktade åtgärder är bättre än åtgärder som minskar totalkonsumtionen av alkohol. Men det bästa sättet att minska skadorna för både hög- och lågkonsumenter är att minska totalkonsumtionen.

Varningsmärkning av alkohol är en annan fråga där formuleringarna urvattnades i sista stund innan texten färdigställdes.

– Man ska arbeta för varningsmärkning men det kan komma att bli en digital märkning, alltså en länk eller QR-kod som konsumenten förväntas scanna för att få information om produkten. Om man godkänner digital märkning av alkohol finns det en risk att det börjar användas inom andra områden.

”Det här är ett viktigt dokument som visar vad parlamentet tycker.”

Emil Juslin

Den färdiga texten kommer att tas upp för omröstning i Europaparlamentets plenum i februari nästa är. Men där är det inte troligt att det sker några större förändringar.

– Det här är ett viktigt dokument som visar vad parlamentet och därmed i förlängningen Europas invånare, tycker. Det är något att hänvisa tillbaka till när frågor om alkohol och cancer diskuteras.

– Just att koppla alkoholåtgärder till att det är en del av cancerbekämpningen är ett viktigt perspektiv. Speciellt om man även kan visa att en annan skattestruktur för alkohol också kan påverka cancerbördan, säger Emil Juslin.

Mer från Accent