Expedition 50

Expedition 50 – Sex steg på vägen

Kongressen 2017 beslöt att göra en över­syn av IOGT-NTO:s organisation inför femtio­års­jubileet 2020. Därav namnet Expedition 50. Bakgrunden är att medlemsantalet sjunker och att distrikt och föreningar vittnar om att det är allt svårare att engagera medlemmarna.

1. Fritt fram för direktdemokrati

Hur den demokratiska processen på kongresserna ska se ut framöver ses nu över av demokrati­utredningen, liksom hur man ska utveckla de demokratiska inflytelseformerna generellt i organisationen. För distrikten gäller att de är fria att besluta om direkt­demokrati på årsmötet, det vill säga att alla medlemmar kan delta med rösträtt.  Kongressen uppdrog också åt förbundet att utreda om förtroendeuppdrag ska vara tidsbegränsade i organisa­tionen. Den frågan är färdigutredd och förslaget är att tidsbe­gränsning inte ska införas, men att valberedningsinstruktionen ska göras tydligare.

2. Distrikt kan få avlastning

De distrikt som önskar får nu administrativ avlastning. För närvarande gäller det lönehantering och ekonomi, men framöver kan även IT och telefoni bli aktuellt.

Illustration: Maja Lindberg

3. 23 distrikt föreslås bli åtta

Förbundet fick i uppgift att utreda förutsättningarna för att bilda större distrikt och ett förslag är nu ute på remiss. Det innebär att de nuvarande 23 distrikten slås samman till 8. Utredningen skulle också se över distriktens roll, och förslaget innebär att distriktens uppgifter breddas och inkluderar att engagera och organisera enskilda medlemmar. Detta vid sidan av att ge stöd till föreningar, samt metod- och verksamhetsutveckling. Skrivningen om distriktsråd föreslås strykas i stadgarna.
Istället ska distrikts­styrelsen ha i uppdrag att samordna och samarbeta med rörelsens andra förbund.

4. Sex nya konsulentteam

Kongressen beslutade att distriktskonsulenterna skulle övergår till att bli centralt anställda, för de distrikt som så önskar. Det har genomförts för alla utom två. Konsulenterna är indelade i sex team: norr, mitt, öst, väst, sydost och syd. Varje konsulent ansvarar både för ett geografiskt område och ett fokusområde, värvning, politik, sociala frågor eller integration. De distrikt som fortfarande har arbetsledande funktioner kan få stöd av förbundskansliet i sin arbetsledning.

Illustration: Maja Lindberg

5. Utveckla och stötta engagemang

För att öka engagemanget bland medlemmarna är tanken att hitta nya sätt att bilda föreningar, nätverk och andra engagemangsformer än geografiskt baserade lokalföreningar. Förbundet utvecklar förutsättningar och stödstrukturer för att underlätta. Har du en god idé är det bara att sätta igång! För att undvika att medlemmar lämnar förbundet ska fler kontakter tas. Förbundskansliet håller för närvarande på att se över rutinerna för att systematisera kontakterna och undvika att krockar sker mellan förbund, distrikt och föreningar.

6. Bra lokaler på viktiga orter

Förbundet har antagit en fastig­hetsstrategi i enlighet med kongressens beslut. Syftet är att IOGT-NTO ska ha ändamålsenliga lokaler på strategiskt viktiga orter.

Mer från Accent