Aureum Life

Växande kritik mot svenskt cannabisbolag

Kritiken mot det svenska cannabisbolaget Aureum Lifes affärsidé fortsätter växa. Nu sällar sig Centerpartiet, Miljöpartiet, och professor Fred Nyberg till kritikerna.

Den 24 juni publicerade Accent den första artikeln om Aureum Life/Healthcare – ett svenskt bolag med cannabis som affärsidé. Deras ambition är att ta kontroll över hela produktionskedjan – från att odla cannabis och ta fram läkemedel, till att behandla patienter och forska. ”Från frö till patient”, som de själva beskriver det. 

En affärsidé som då väckte kritik från Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, Konkurrensverket och IOGT-NTO:s drogpolitiska rådgivare. I en artikel i Accent den 20 augusti uttrycktes stark kritik från ledamöter från Liberalerna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna i riksdagens socialutskott. 

Den 13 juli öppnade Aureum sin mottagning i Stockholm. Enligt deras egen uppgift mottogs under startveckan ett 20-tal patienter.

I Sverige finns många privata vårdkliniker. De flesta är inriktade på en speciell patientgrupp, men det finns också kliniker som är specialiserade på en viss behandlingsform mot olika åkommor.

Det kontroversiella med Aureums verksamhet är att de avser att behandla patienter (även svårt sjuka) med ett läkemedel som det finns liten evidens för – och som de dessutom har för avsikt att producera själva.

Anna-Klara Müntzing, Miljöpartiets (MP) politiska sekreterare:

– Vi anser detta vara högst oetiskt. Det är mycket angeläget att hålla isär intressen och den enskilde behöver vara trygg med att det är så. Det finns ett antal problem med gråzoner i dagsläget som skulle behöva ett tydligare regelverk.

”Centerpartiet anser att det upplägg som presenterats med all sannolikhet kommer att stoppas av svensk lagstiftning.”

Sofia Nilsson, Centerpartiet

Sofia Nilsson, som representerar Centerpartiet (C) i socialutskottet, tror att Inspektionen för vård och omsorg, IVO kommer att ha synpunkter:

– Centerpartiet anser att det upplägg som presenterats med all sannolikhet kommer att stoppas av svensk lagstiftning. En sjukvårdsmottagning står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Att IVO inte skulle ha allvarliga invändningar mot att en mottagning skapas i enda syfte att förskriva narkotikaklassade preparat är inte troligt.

”Vi anser detta vara högst oetiskt. Det är mycket angeläget att hålla isär intressen och den enskilde behöver vara trygg med att det är så.”

Anna-Klara Müntzing, Miljöpartiet”

Anna-Klara Müntzing, MP, har liknande synpunkter:

– Det ser vi självklart som en märklig ordning. Visst kan kliniker nischa in sig på viss typ av behandling, såsom vissa terapiformer och bli särskilt duktiga på det. Det är ju inte särskilt ovanligt. Oerhört viktigt är dock i all vård att det måste finnas en bred medicinsk kompetens, transparens och ansvarstagande för att patienter får rätt vård.

Vänsterpartiet, V, svarar kort att de anser att företeelsen tål att granskas, och att partiet har den principiella inställningen att sjukvård inte bör drivas utifrån vinstsyfte.

Jävsförhållanden mellan läkemedelsbolag och förskrivande läkare är ett problem som ofta varit uppe till diskussion. Barbro Westerholm, suppleant i socialutskottet för Liberalerna, och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen, har varit med och stoppat en liknande verksamhet.

– När läkare startade läkemedelsföretaget Bota i Sverige samtidigt som de drev klinisk verksamhet och var förskrivare, så bidrog vi i läkemedelskontrollen och på Apoteket AB till att sätta stopp för det.

Aureum Healthcare behandlar, enligt egen uppgift, patienter med kronisk smärta, neuropatisk smärta, reumatism, artros, MS, epilepsi, tremors med mera. När de sökte anställda i en platsannons på arbetsförmedlingen nämndes även diagnoser som cerebral pares, Crohns sjukdom och posttraumatiskt stressyndrom. I framtiden säger de sig vilja behandla patienter med beroendesjukdom, till exempel alkoholberoende.

Men oavsett hur det förhåller sig med patienternas diagnoser behövs inget tillstånd för att starta en vårdklinik. Det räcker med en anmälan till Inspektionen för vård och omsorgs, IVO, vårdgivarregister. Och en sådan har Aureum gjort.

Enligt Caroline Täckman, jurist på IVO, är det vårdgivaren själv som har ansvar för att bedöma om det är hälso- och sjukvård de bedriver, och att den uppfyller gällande lagar och regelverk (bland annat Patientsäkerhetslagen).

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet, säger i en intervju i nättidningen Drugnews den 25 augusti att Aureums verksamhet är något man från myndighetshåll ”verkligen borde se över.”

”Om dessa myndigheter inte har tillräckliga verktyg för att sätta stopp för den här verksamheten så är det regeringen som måste agera. ”

Fred Nyberg, professor i beroendeforskning

Accent kontaktar Fred Nyberg för att få ett förtydligande och får följande svar:
 – Vad jag menar är att vi har Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKR (Sveriges kommuner och regioner) som får direktiv av regeringen. Om dessa myndigheter inte har tillräckliga verktyg för att sätta stopp för den här verksamheten så är det regeringen som måste agera. 

Han anser dock att myndigheterna redan har vissa redskap i Läkemedelslagen och Patientsäkerhetslagen.

– Läkemedelslagen definierar vad ett läkemedel är och vad som gäller i fråga om tillverkning, hantering och försäljning. Lagen tar också upp ansvarsfrågan när någon gör sig skyldig till felaktig förskrivning av läkemedel och regler kring hur Läkemedelsverket ser till att lagen efterlevs.

Fred Nyberg lyfter också upp vad som står i Patientsäkerhetslagen om vårdpersonalens ansvar.

– Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.  Patienterna ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav.

–  Vi har i dagsläget inte tillräckligt vetenskaplig evidens för att cannabis är ett effektivt och ur säkerhetssynpunkt invändningsfritt läkemedel som förespråkarna hävdar, säger han.

Fotnot: Moderaterna har trots flera påstötningar inte svarat på Accents frågor. Sverigedemokraterna meddelar att de inte besvarar frågor från Accent.

Förbjuds göra reklam

Läkemedelsverket förbjuder det svenska cannaibisbolaget Aureum från att göra reklam.

Mer från Accent