Kongress 2023

Så ser planen för en ny IOGT-NTO-rörelse ut

Sedan IOGT-NTO-rörelsens fyra förbundsstyrelser i januari lanserade idén om en gemensam organisation har många frågor väckts.

IOGT-NTO-medlemmen Egon Frid deltog i IOGT-NTO Västs valmöte i april då ombud valdes till sommarens kongress. En informationspunkt vid mötet var diskussionerna om en eventuell gemensam organisation för de fyra förbunden i IOGT-NTO-rörelsen, och vad kongressen ska besluta om i frågan. Han menar att den information som fanns tillgänglig var otillräcklig.

– Jag vill framhålla att informationen till distrikten, och därmed till lokalföreningarna och medlemmarna, om vad kongressen ska besluta om är mycket bristfällig. Distriktsstyrelsen hade inget konkret att meddela valmötet om vad kongressen ska besluta om.

– Ombuden är valda och vet inte vilka frågor kongressen ska besluta om, vilket måste ses som otillfredsställande.

Han ställer sig frågande:

– Ska det vara ett inriktningsbeslut? Ska det vara ett inriktningsbeslut om ett inriktningsbeslut? Eller vad? Vilket mandat kommer förbundsstyrelsen be kongressen om?

”Ett inriktningsbeslut är något större och viktigare och borde ha varit ute hos medlemmarna när ombuden utses till kongressen.”

Egon Frid

– Ett inriktningsbeslut är något större och viktigare och borde ha varit ute hos medlemmarna när ombuden utses till kongressen.

Egon Frid menar att det knappast kan bli något annat än en fortsatt diskussion i frågan på kongressen, och att förbundsstyrelsen möjligtvis kan ges vägledning av kongressen om hur frågan ska tas vidare.

– Låt årets kongress bli ett tillfälle till att diskutera frågan om en eventuell gemensam organisation och låt förbundsstyrelsen jobba vidare till nästkommande kongress för att fatta eventuella beslut så att en förankrad demokratisk process kan ske om vilka beslut kongressen ska ha mandat att fatta beslut om!

IOGT-NTO:s förbundsordförande Lucas Nilssons svarar att det som gjorts hittills är just att starta en sådan diskussion:

– Frågan om vad en samlad rörelse exakt innebär är naturligtvis väldigt komplex. Det kommer krävas samtal, analys, diskussion och dialog. Det IOGT-NTO-rörelsens förbundsstyrelser ämnar lägga fram till sommarens kongresser och höstens förbundsmöte är ett inriktningsbeslut, en viljeinriktning, om vi vill knyta våra organisationer närmare varandra och gemensamt söka efter en ny, gemensam organisationsform.

”Frågan om vad en samlad rörelse exakt innebär är naturligtvis väldigt komplex. Det kommer krävas samtal, analys, diskussion och dialog.”

Lucas Nilsson

– Ett sådant beslut innebär inte heller att vi har exakt alla bitar på plats i sommar – de ska vi ju i så fall hitta tillsammans under de kommande åren och återkomma till under kommande kongresser.

Mer från Accent