Kongress 2023

Korrigerad budget efter engagerad debatt

Efter en stundtals het debatt tog kongressen beslut om budget för 2024 och 2025.

Med anledning av processen att utreda en gemensam organisationsform för förbunden i IOGT-NTO-rörelsen hade inte IOGT-NTO:s förbundsstyrelse lagt fram något budgetförslag för 2025, utan enbart för 2024. Efter en debatt kring detta beslutade kongressen under lördagen att på plats ge förbundsstyrelsen i uppdrag att presentera ett budgetförslag även för 2025.

Förbundsstyrelsen korrigerade också sitt budgetförslag för 2024 med ett tillägg på 250 000 kronor för en extrakongress, samt ytterligare 500 000 kronor för att utreda en gemensam organisation för nykterhetsrörelsen (Totalt 1 000 000 kronor). Samtidigt föreslogs en minskning med 600 000 kronor av anslaget för styrelsearvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förslaget innebär då en budget med ett underskott på 4 967 000 kronor för nästa år.

I det budgetförslag som förbundsstyrelsen presenterade för 2025 ligger kostnader för en ordinarie kongress på 800 000 kronor, samt utredningskostnader för gemensam organisationsform på 250 000 kronor. Förslaget landade på ett underskott på 5 709 000 kronor.

Kongressen hade också att ta ställning till förslag från ombud: Ett om återinförande av föreningsstöd, och ett om att budgetera för 600 000 kronor i bidrag för samlingslokaler till Våra gårdar (som förbundsstyrelsen helt strukit i sitt förslag). Det sistnämnda föreslogs finansieras genom att minska kostnaderna under rubrikerna medlemsengagemang, verksamhetsutveckling, samt administration och medlemsservice (alternativt genom ett ökat underskott). I ett kompletterande förslag föreslogs finansiering genom att lägga in en intäktspost under ränteinkomster.

I ytterligare ett förslag yrkades på att höja budgetposten verksamhet för ny organisationsform till 17 miljoner kronor, och samtidigt sänka kostnaden för forskning och policyarbete till 8 miljoner kronor.

Under den efterföljande debatten betonade IOGT-NTO:s förbundskassör Lina Boberg att den självklara utgångspunkten för beslut måste vara medvetenheten om att IOGT-NTO:s intäkter idag är endast en tredjedel av vad de var för tio år sedan, och att ytterligare kostnader läggs på en redan underfinansierad budget.

65 ombud biföll förslaget om bidrag till Våra gårdar, och 19 ombud röstade avslag. 60 ombud röstade för den föreslagna lösningen till finansiering i det kompletterande förslaget (se ovan), 19 röstade avslag. 21 ombud röstade för återinförande av föreningsstödet och 57 röstade avslag. När det gäller förslaget om ökat bidrag till ny organisationsform röstade 28 personer bifall och 51 avslag.

Kongressen beslöt att fastställa IOGT-NTO-förbundets budget för 2024 och 2025 med antagna ändringar. Sammanlagt deltog 84 av 92 ombud i omröstningen, 1 avstod aktivt från att rösta.

Mer från Accent