Kongress 2023

”Kan vara så att vi löser frågor i andra forum”

Antalet motioner till IOGT-NTO:s kongress har minskat flera år i rad. Till sommarens kongress har 19 motioner inkommit.

När motionstiden till IOGT-NTO:s kongress gick ut 20 april hade 19 motioner inkommit. Det är betydligt färre än till tidigare kongresser. Till (den heldigitala) kongressen 2021 lämnades 30 motioner, till Örnsköldsvik 2019 var det 52, och till Kongressen 2017 i Karlstad 57.

IOGT-NTO:s ordförande Lucas Nilsson är inte oroad.

– Jag tror att det kan ha flera orsaker. Det kan ju vara så att vi löser fler frågor direkt i andra forum. En motion är något man lyfter när man inte kommit fram någon annan väg, säger han. 

En annan sak han tror påverkar är vilka frågor som ska avhandlas på kongressen.

– När så stora frågor ändå är uppe på dagordningen, som framtida organisationsform, namn och vision, så kanske man inte orkar lägga lika mycket kraft på andra frågor.

Om motionerna är få så är motionärerna ännu färre: En ensam motionär har skrivit 5 av de 19 motionerna, en annan har lämnat in 3 motioner, och ytterligare en har skrivit 2 motioner.

Den först inkomna motionen rör Accent, och handlar om att behålla papperstidningen. Två av motionerna handlar om uppföljning av antagna motioner från förra kongressen. Den ena vill uppdra åt förbundsstyrelsen att redovisa hur uppföljning skett. Den andra är mer precis och vill ha besked om vad som hänt med motionerna 7 och 26 från 2021 års kongress. 

Två av motionerna rör nya medlemmar. Båda handlar om att för medlemmar som värvas sent på året ska avgiften gälla även för året efter. Ytterligare en motion berör avgifterna, men handlar inte om nya medlemmars avgifter utan om möjligheten att kunna lösa fleråriga medlemskap, påminnelser och liknande.

Nykterhetslöftet och namnfrågan är två frågor som återkommer, men endast en motion har inkommit i vardera frågan. Den som gäller medlemslöftet är ovanligt radikal och vill att det slopas helt. Den som gäller namnfrågan föreslår att IOGT-NTO ska byta namn till Movendi Sverige.

En variant på att slopa medlemslöftet är att knyta till sig volontärer. Att förbundet ska utveckla volontärverksamhet för icke medlemmar förslås i en motion.

Processen kring en eventuell sammanslagning av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund har resulterat i två motioner. Den ena vill bara att ekonomin tas i beaktande vid en eventuell sammanslagning så att den blir så ekonomiskt fördelaktig som möjligt och inga bidrag går förlorade. Den andra är mer radikal och föreslår en sammanslagning med Blå bandet.

En motion handlar om hur Miljonlotteriets intäkter ska öka. Intäkter av fastighetsförsäljning behandlas i två motioner som båda tycker att föreningen ska få förfoga över större delen av vinsten. Detta i stället för att den, som idag, går till distriktet efter att i fem år ha deponerats hos förbundet.

I en motion föreslås att en Agenda 2030-kommission tillsätts med uppdrag att implementera IOGT-NTO:s värderingar i arbetet med Agenda 2030. Samt att andra organisationer inbjuds att delta i arbetet.

En annan motionär vill att arkivfrågorna tas på allvar och att ett IOGT-NTO-museum inrättas. En annan att IOGT-NTO ska ta avstånd från Sverigedemokraternas politik, och en tredje att IOGT-NTO ska värna den digitala friheten och undvika digitalt utanförskap. Bland annat genom att använda öppen programvara och att analoga informationskanaler som papperspost och muntlig information ska fungera lika bra som digital kommunikation.

Slutligen vill en motionär att det ska ha förflutit en viss tid från att man gå med i en förening innan man får rösta på årsmötet, detta för att undvika kupper. 

Nästa steg är att motionerna behandlas och besvaras av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.

Mer från Accent