Unga

UNF oroas över bristen på satsningar för unga i kommunerna

Antalet arbetstimmar som kommunerna lägger på förebyggande ANDTS-arbete har halverats.

Idag släpper Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, sin kommunranking. I rapporten har ungdomsförbundet tittat på i vilken utsträckning svenska kommuner tillhandahåller en meningsfull fritid, inflytande och förebyggande insatser inom alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar, ANDTS, för unga.

Resultaten är oroande enligt UNF. När man justerar för inflation har de flesta kommuner inte skjutit till några nya pengar till ungas fritid och kultur. Idag är det också färre mötesplatser för unga som har öppet på helger än för ett decennium sedan. Bara 60 procent av kommunerna har öppna mötesplatser på sena fredag- och lördagskvällar.

– Behovet av fritidsverksamheter ökar samtidigt som resurserna står stilla. Det gör att unga får ett sämre stöd än tidigare och att stödet når färre, säger Simon Elfström Schönbeck, UNF:s vice ordförande och författare till rapporten.

När det gäller ANDTS-prevention så backar till och med många kommuner. Även om de flesta kommuner fortfarande har åtminstone en ANDTS-samordnare så har genomsnittet arbetade timmar på området halverats sedan 2010.

– Vi vet inte varför det är mindre tid som avsätts till samordningen, troligen beror det på att det förebyggande arbetet ses som mindre prioriterat idag och att det får konkurrera med andra politiska frågor. Det leder till att den lokala infrastrukturen för förebyggande arbete försvagas snabbt och att kommunerna får svårare att få ihop sitt arbete, säger Simon Elfström Schönbeck.

”När kommunerna prioriterar bort sitt arbete så försvårar de även för andra.”

Simon Elfström Schönbeck

Färre kommuner har ett politiskt program som innehåller insatser mot alkohol och narkotika idag, jämfört med för tio år sedan. Rapporten visar också att allt färre kommuner samverkar med civilsamhället eller myndigheter i det ANDTS-förebyggande arbetet.

– Tyvärr så kräver samarbete också resurser och när kommunerna prioriterar bort sitt arbete så försvårar de även för andra. Men man kan tycka att när kommunerna försvagar sitt arbete överlag att de då prioriterade den delen som möjliggör samarbete och samverkan med andra för att hela frågan inte ska lida. 

Dessutom har många kommuner dålig koll på alkoholserveringen. Bara två tredjedelar av de inrättningar som har ett serveringstillstånd för alkohol fick något tillsynsbesök under 2022.

– Det finns få ställen att hänga på centralt där det inte serveras alkohol i närheten. När tillsynen är dålig så blir platserna mer otrygga än vad de redan är. Man utesluter unga från det offentliga rummet samtidigt som man exponerar dem för alkohol och gör det mer tillgängligt för dem.

I årets rapport har UNF även tittat extra noga på insatser inriktade mot HBTQ+ungdomar. Här går det att se en mer positiv utveckling, två tredjedelar av unga bor i en kommun som har en särskild mötesplats för HBTQ+ungdomar. Men UNF vänder sig mot synen som verkar finnas inom flera kommuner kring frågan; att så länge man inte diskriminerar HBTQ+personer så är det gott nog.

– Unga HBTQ+personer söker sig till fritidsverksamhet i lägre utsträckning för de känner sig inte välkomna. Därför är det viktigt med särskilda mötesplatser för gruppen då de även har ett större behov, säger Simon Elfström Schönbeck.

Mer från Accent