Alkoholcatering

Lucka i lagen gör att restauranger fortsätter med alkohol-catering

Trots att det är olagligt fortsätter restauranger leverera alkohol till privata hem. IOGT-NTO:s förbundsjurist förutsåg redan för tio år sedan att det skulle hända.

Malmö är ytterligare en kommun i raden som beslutat att bevilja serveringstillstånd i samband med så kallad mikrocatering. Den innebär att restauranger levererar alkohol, tillsammans med mat, hem till kunder – trots att det strider mot alkohollagen. 

Cateringfirmor kan få serveringstillstånd även hemma hos kunder, men av lagen framgår tydligt att någon serveringsansvarig måste vara på plats under hela serveringen. Det går alltså inte att lämna maten och alkoholen vid dörren. Det räcker inte heller med att komma in och servera vid bordet och sedan lämna lokalen.

”Det är särskilt bekymmersamt just nu, när vi har en mer pressad situation under coronakrisen, och människor är mer isolerade.”

Eva-Britt Svensson, IOGT-NTO

Växjö kommun gav redan i april en restaurang tillstånd för mikrocatering. Kommunens agerade resulterade i protester från IOGT-NTO. Och Accent rapporterade att Länsstyrelsen skulle granska hemleveranserna. Enligt Eva-Britt Svensson, då distriktsordförande för IOGT-NTO Kronoberg, urholkar besluten om mikrocatering alkohollagstiftningen.

– Det är särskilt bekymmersamt just nu, när vi har en mer pressad situation under coronakrisen, och människor är mer isolerade. Det kan öka riskerna för olika typer av problem inom familjersom missbruk och våld mot kvinnor. Jag menar inte att folk missbrukar alkohol genom att dricka vin till maten, men besluten urholkar den lagstiftning vi har, sade hon.

Beslutet ledde också till allvarlig kritik från Länsstyrelsen. 

Någon åtgärd har dock inte kritiken föranlett. 

– Nej, restaurangerna fortsätter som förut. Vi väntar fortfarande på svar från kommunen och vi kan inte göra mer. Vi har inga sanktionsmöjligheter, säger Pia Rönn Johansson, Strateg social hållbarhet, tillsyn på Länsstyrelsen i Kronoberg.

”Restaurangerna fortsätter som förut. Vi har inga sanktionsmöjligheter.”

Pia Rönn Johansson, Länsstyrelsen Kronoberg

Pia Rönn Johansson påpekar att IOGT-NTO förutsåg att det skulle kunna bli så här redan när lagen kom till.

– Men den synpunkten fick inget gehör. Vår landshövding har skickat en skrivelse till socialdepartementet om att vi vill få möjlighet att överpröva kommunernas beslut. Som det är idag är de enda som kan överklaga personer som nekats serveringstillstånd, säger hon.

IOGT-NTO:s dåvarande förbundsjurist Håkan Kjellsson, ingick i utredningen som tog fram lagförslaget. I ett särskilt yttrande i slutbetänkandet En ny alkohollag, SOU 2009:22, skriver han att det behövs mer verksamma instrument och att staten måste ha rätt att överklaga kommuners beslut i tillståndsärenden. 

– Det är en lucka i lagstiftningen att länsstyrelsen sitter helt utan verktyg. Det är en stor brist att den som har till uppgift att granska verksamheten inte har möjlighet att överklaga, säger han till Accent.

”Det är en lucka i lagstiftningen att länsstyrelsen sitter helt utan verktyg.”

Håkan Kjellsson, tidigare förbundsjurist IOGT-NTO

I sitt yttrande skriver han att tilltron till lagstiftningen riskerar att undermineras.

”Nuvarande ordning kan underminera tilltron till lagstiftningens effektivitet och skyddssyfte, om politiska överväganden utan förankring i alkohollagen tillåts styra besluten. Det är därför högst rimligt att staten genom den övergripande tillsynsmyndigheten ges medel att få till stånd en rättslig prövning när det bedöms att ett kommunalt beslut är uppenbart oriktigt.”

Han skriver också att det inte skulle vara något unikt om staten fick överprövningsmöjlighet:

”Den ordning jag föreslår är inte främmande för svensk lagstiftning. Enligt plan- och bygglagen 12 kapitlet har länsstyrelsen möjlighet att pröva vissa kommunala beslut och att upphäva dessa.”

Mer från Accent