Cannabis

Studie: Stark cannabis ökar risken för psykos hos unga

Två nya studier tyder på att den unga hjärnan är extra känslig när det gäller risken att utveckla psykotiska besvär efter att ha använt cannabis.

Att använda cannabis med en hög andel THC i sena tonåren fördubblar risken att drabbas av psykos senare i livet jämfört med att använda svagare cannabis. Det tyder en brittisk studie på.

Flera källor rapporterar att mängden THC, det rusgivande ämnet, i cannabis har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Vad det för med sig för risker på sikt är ännu inte klarlagt. Forskare vid University of Bath i Storbritannien har nu publicerat en första longitudinell studie där man följt en grupp över längre tid.

Forskningsprojektet Children of the 90s, drogs igång för över 30 år sedan och har sedan dess samlat in data från tusentals familjer i Bristol. 14 000 personer har följts från födseln och ända fram till idag. Dessa fick frågor om hur de använde cannabis när de var i åldern 16 till 18 år. När de var 24 ombads de berätta om vilken typ av cannabis de använt och ifall de haft problem med psykoser eller hallucinationer.

Deltagarna fick själva definiera om den cannabis de använt skulle definieras som stark eller inte. Forskarna skriver i sin metodbeskrivning att mer än 10 procent THC brukar räknas som starkt.

– Unga som använder starkare typer av cannabis löper dubbelt så stor risk att ha haft psykosliknande erfarenheter, som exempelvis hallucinationer och vanföreställningar, säger Lindsey Hines, studiens huvudförfattare till Sci Tech Daily.

Deltagarna hade inte upplevt dessa symtom innan de började använda cannabis, betonar hon.

– Det ger ytterligare bevis för att starkare cannabis har skadliga effekter på den psykiska hälsan.

Av deltagarna som använt cannabis i sena tonåren utvecklade 6,4 procent någon typ av psykotiska symtom, samma siffra bland de som inte använt cannabis var 3,8 procent.

– Det är viktigt att vi förstår de långsiktiga effekterna som de här starka typerna av cannabis har på unga. Vi behöver sätt att prata med unga om riskerna som är uppdaterade för vår samtid, säger Lindsey Hines.

En liknande studie, baserad på kanadensisk data, publicerades nyligen om riskerna att drabbas av psykos efter att ha använt cannabis i unga år.

I den studien använde sig forskarna av data från Canadian Community Health Survey mellan åren 2009 och 2012. Man tittade på respondenter som var mellan 12 och 24 år när svarade på enkäten och plockade bort de som haft psykotiska besvär sedan tidigare. Forskarna tittade sedan på i vilken utsträckning deltagarna sökt vård för psykotiska besvär under de första nio åren efter att enkäten genomfördes.

Av de över 11 000 deltagarna hade 23,4 procent använt cannabis någon gång under året innan de svarade på enkäten. 1,2 procent av deltagarna hade senare i livet sökt vård för psykotiska besvär.

Forskarna kunde se att det fanns en elva gånger förhöjd risk att drabbas för de som hade använt cannabis när de var i åldern 12 till 19 år. Det sambandet gick inte att se bland deltagarna som var 20 år eller äldre.

I denna studie tittade inte forskarna specifikt på vilken typ av cannabis man använt, men anser ändå att den data man använt varit mer samtidigt än många andra studier, vilket skulle kunna innebära en mer rättvisande bild av situationen i Kanada idag, eller åtminstone under decenniet innan legaliseringen av cannabis.

Mer från Accent