Covid 19

Droghandeln på darknet har ökat

En ny rapport från EU:s drogmyndighet EMCDDA tar upp hur covid 19 påverkar droghandeln på nätet.

I en snabb uppskattning av hur covid 19 påverkat onlinehandeln med droger har EMCDDA undersökt tre drogmarknader på darknet. Darknet är den dolda del av internet som enbart nås genom en webbläsare som kan hantera kryptering. EMCDDA noterar ökad aktivitet, främst kring cannabisrelaterade produkter under årets första tre månader. De som tidigare köpte cannabis för att sälja vidare har minskat sin aktivitet, medan de som köper cannabis för eget bruk har blivit fler. Social distansering verkar med andra ord tvinga bort en mellanhand i kedjan av droghandel.

Det blir också vanligare att försäljningen sker via krypterade appar snarare än direkt på darknet, vilket i framtiden kan göra det svårare att uppskatta onlinehandeln.

Droger som vanligtvis används i rekreationella festsammanhang, som MDMA, har minskad efterfrågan.

De flesta ordrarna skickas från Storbritannien (47 procent) och Tyskland (30 procent).

I rapportens slutsatser spekulerar författarna kring att det kan ha skett en hamstring av framförallt cannabisprodukter under februari och mars. Trots att antalet köp ökade så minskade det totala värden av försäljningen eftersom det såldes mindre partier direkt till konsumenter. En möjlig långsiktig konsekvens av detta är att fler konsumenter blir vana att köpa sina droger direkt från internet istället för via langare.

EMCDDA konstaterar också i en annan rapport att droganvändare riskerar att inte få den vård och stöd som de behöver när sjukvården fokuserar på coronakrisen. Isolering och sämre tillgång till stödgrupper kan öka risken för återfall för de som är på väg ut ur ett missbruk. Andra kan få svårt att få tag på droger och därför drabbas av abstinensbesvär.

Rekreationellt drogbruk sker ofta i sammanhang där människor samlas under former som kan innebära risk för att smittas av coronaviruset. Att dela verktyg för att injicera eller röka droger kan ytterligare öka risken att smittas.

Personer som använder droger lider oftare av andra hälsoproblem (som kardiovaskulära sjukdomar, hiv eller luftvägsproblem för de som intar droger genom rökning) än befolkningen i stort och kan ha ytterligare livsstilsfaktorer (till exempel hemlöshet) som gör dem extra sårbara. Stigmatiseringen av droganvändare kan också skapa hinder för att skydda dem från smitta, menar EMCDDA.

Covid 19 skulle också kunna öka risken för att överdosera opioider eftersom sjukdomen försämrar lungornas funktion och opioider ytterligare påverkar andningen. Den som överdoserar opiater dör oftast av att andningen upphör, covid 19 skulle därför kunna göra tröskeln för överdos lägre.

Mer från Accent