Kongress 2021

Ny strategi efter het debatt

Efter en intensiv debatt har IOGT-NTO:s kongress antagit en ny strategi. ”En organisation där strategiförslag väcker bred debatt är en levande organisation”, tycker Anders A Aronsson, distrikt Öst.

En stor del av diskussionen i VoteIt och i Zoom behandlade frågan om IOGT-NTO främst ska definieras som en påverkans-organisation i alkohol- och narkotikapolitiken – eller som en nykter gemenskap med bred förankring i lokala verksamheter.

Förbundsstyrelsens förslag till strategi benämndes visserligen av ett ombud som elitistiskt, men flera i flera av inläggen återkom man till att ”Vi tycker i grunden lika i mycket, men..”.

Ett ”men” som kan beskrivas som två olika perspektiv, eller om man så vill: olika syn på vad som är hönan och vad som är ägget. Å ena sidan: Utan stark lokal förankring med verksamhet som erbjuder nykter gemenskap så finns det inga medlemmar som engagerar sig i påverkansarbete: Föreningsverksamheten är basen för det externa påverkansarbetet. Å andra sidan: Utan satsning på en tydlig extern politik förmår inte IOGT-NTO nå ut till, behålla och engagera nya målgrupper, och därmed inte heller värva nya medlemmar: Utan vassare strategi inga medlemmar.

IOGT-NTO:s grundsatser; demokrati, solidaritet, nykterhet, och deras inbördes förhållande, hamnade snart i fokus för diskussionen. Flera menade att grundsatserna är tre lika viktiga ben som IOGT-NTO vilar på, och att nykterhet inte bör framhållas framför de andra. De påminde bland annat om IOGT-NTO:s demokratiska historia och tidiga insatser i den svenska rösträttsrörelsen, IOGT-NTO:s solidaritetsarbete 2015 då många flyktingar kom till Sverige, och att såväl demokrati som solidaritet är minst lika aktuella frågor i dagens samhälle.

Andra framhöll att nykterheten är IOGT-NTO:s ”USP” (Uniq Selling Point), och att det är den som organisationen ska fronta omvärlden med i en spetsigare strategi. Vilket enligt dem inte betyder att demokrati och solidaritet är mindre viktiga.

Även kulturens roll i IOGT-NTO diskuterades. Inte minst hur kultur ska definieras: Ska kulturbegreppet begränsas till sådant som dans och musik, eller ska det tolkas vidare, som den kultur vi lever i, till exempel IOGT-NTO:s föräldracoachning i Syd? ”En bättre kultur är målet för det vi gör i IOGT-NTO, inte ett medel”, som ett ombud uttryckte det.

Andra påpekade att strategin styr vilka prioriteringar som görs, och vilka ekonomiska resurser som satsas inom olika områden. För att fungera som styrinstrument behöver strategin därför ha en tydlig, och inte alltför bred, inriktning.

Förbundsstyrelsens förslag till ny strategi presenterades och var ute på remiss tidigare i våras och reviderades av förbundsstyrelsen före kongressens start. Under kongressen reviderades strategin ytterligare efter att omfattande ändringsförslag från ombuden röstats igenom. 

Det ursprungliga förslagets rubrik för den nya strategin var ”Arena för nyktra röster”. Kongressen beslutade att den istället blir ”Gemenskap och kunskap för stärkt påverkan”, med tillhörande text:

”Medlemmarnas samlade engagemang och röster är det som bär upp en folkrörelse. Tillsammans gör vi IOGT-NTO till den självklara arenan för de som brinner för nykterhet, demokrati och solidaritet. I god gemenskap, med folkbildning, kultur och aktivism, stärks våra röster till utåtriktat arbete, till en stark organisation för påverkan.”

Kongressen slog också fast att ”IOGT-NTO är en nykterhets- och kulturorganisation i Sverige som bedriver ett aktivt påverkansarbete”.

Den nya strategin är till skillnad mot tidigare inte tidsbegränsad. Tanken är att den inte ska ”låsas” tidsmässigt utan kunna förändras och uppdateras vid behov.

Anders A. Aronsson. Foto: Privat

Anders A Aronsson, ordförande i distrikt Öst, har tillsammans med ordföranden i Mitt, Olle Häggström,  och Johnny Boström, distrikt Svea, stått bakom många av de ändringsförslag som gjorts, som förbundsstyrelsen jämkat sig med, och som kongressen bifallit. Så här kommenterar han:

– Förbundsstyrelsens ansats i sitt förslag till strategisk inriktning, att stärka IOGT-NTOs samlade förmåga att påverka för att uppnå de mål vi har, instämmer vi i. Det är angeläget med förnyelsearbete på många sätt.

– Med våra tillägg markerar strategin nu vikten av att rusta vår interna organisation i syfte att stärka IOGT-NTO som påverkansorganisation. 

Han sammanfattar bakgrunden till trions ändringsförslag:

– De förslag som vi lade fram, och som bifallits, syftade alla till att markera en del viktigt som vi upplevde var borttappat i FS förslag, nämligen IOGT-NTOs identitet som folkrörelse, med engagemang för nykterhet, demokrati och solidaritet. 

Han menar att IOGT-NTO blir starkare i att arbeta med påverkan genom folkbildnings- och kulturverksamheten. 

– Kulturyttringar i olika former är inte kosmetiskt utanverk. Kulturen har ett egenvärde, som uttrycksform, som engagemangsskapande, som problembeskrivande, som utmanande. 

Den stundtals heta debatten är något positivt menar Anders A Aronsson.

– En organisation där framtidsinriktade strategiförslag väcker bred debatt är en levande organisation, det är utmärkt!

Mer från Accent