Ungas drickande

Social förmåga påverkar risk för alkoholproblem

Hög alkoholkonsumtion kopplas samman med en nedsättning i socialt beteende hos unga vuxna.

Unga vuxna, 18–24 år, som dricker mycket alkohol och uppfyller kriterierna för beroende har svårare att uttrycka altruism, rättvisa och tillit, jämfört med de som dricker mindre. Det visar en studie från Karolinska institutet.

Simon Jangard, psykolog och doktorand, säger att de sociala nedsättningarna är stabila över tid, vilket kan bidra till en fortsatt hög alkoholkonsumtion.

– Forskningsresultaten visar att det är ett utbrett fenomen i gruppen unga vuxna, och den nya kunskapen kan hjälpa till när framtida behandlingar och riktade insatser utformas.

Det är sedan tidigare känt att personer med beroende generellt har sociala svårigheter. Därför ville Simon Jangard undersöka på vilket sätt den exkludering de upplever är en konsekvens av deras beteende gentemot andra människor. I studien testades 240 svenskars och 260 amerikanska medborgares beteende.

– Vi mäter prosocialt beteende genom olika typer av datortester där deltagarna väljer i vilken grad de vill behålla samt dela med sig av poäng till andra deltagare.

Eftersom många liknande studier tidigare gjorts på friska individer kunde resultaten från dessa studier jämföras med den aktuella studien.

– Vi hittade konsekvent sociala nedsättningar. Och vid en jämförelse med en studie i USA på 260 personer kunde vi se samma mönster, vilket tyder på tillförlitliga samband.

Simon Jangard hoppas på att i framtiden undersöka hur sociala nedsättningar kan förebyggas och behandlas, och i förlängningen minska risken för missbruk, och därmed för social isolering och ensamhet.

Cirka 300 000 vuxna svenskar är alkoholberoende, men bara 20 procent söker hjälp – och då ofta först när de är äldre.

– Tidigare forskning visar hur sociala beteenden kan stärkas bland annat genom att hjärnan tränas i medveten närvaro, respektive genom att tillföra oxytocin för att stärka hjärnans sociala processer. Därför finns det en förhoppning om att kunna utveckla metoder för att motverka dessa sociala nedsättningar och få färre att hamna i alkoholberoende, säger Simon Jangard.

Mer från Accent