Movendi

Skattefokus ska minska alkoholskador

I ett nytt projekt ska Movendi hjälpa länder i Afrika, Latinamerika och Asien att minska alkoholskadorna.

Projektet Reset Alcohol ska stödja länder att utveckla och förbättra deras alkoholpolitik. I projektet deltar 15 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Arbetet kommer att pågå under tre år och kostar 15 miljoner dollar. Projektet finansieras av den filantropiska organisationen Give Well.

Syftet är att minska skadorna av alkohol genom att införa evidensbaserad politik där fokus kommer att ligga på alkoholskatter.

– Alkoholskattepolitik skyddar både folkhälsan och ekonomin i landet. Just nu håller vi på att bedöma vilka länder vi ska satsa på, säger Kristina Sperkova, Movendis ordförande.

Många länder skulle tjäna på att höja alkoholskatten.

– Många har stora ekonomiska problem just nu och behöver verkligen mobilisera resurser för att skydda folkhälsan.

Organisationen Vital Strategies är huvudpartner och samordnar projektet. Övriga samarbetspartner är, förutom MovendiUniversity of Illinois Chicago, Global Alcohol Policy Alliance, GAPA, Non-Communicable Disease Alliance, NCD Alliance, och World Health Organization, WHO. 

”Vi vill dekonstruera alkoholnormen, föra ut nya sätt att tänka.”

Kristina Sperkova

I projektet kommer också alkoholnormen att bearbetas.

– Vi vill dekonstruera alkoholnormen, föra ut nya sätt att tänka till organisationer, och sprida synsättet genom kurser och utbildningar. Det är ett område där man kan göra stor skillnad för lite pengar – även om det ofta tar lite tid innan man ser resultat.

För uppdraget har Movendi anställt Pierre Andersson, som tills nyligen arbetat som policyrådgivare i IOGT-NTO-rörelsen. 

– Dessutom har vi anställt två personer på deltid. Den ena är Angelica Maria Claro Galvez, som är spansktalande och kommer att arbeta med administration och organisation kring möten. Den andra är Runa Neely, som jobbade som politisk assistent för IOGT-NTO i Bryssel och nu studerar och forskar i Bosnien.

Pierre Andersson är optimistisk inför uppdraget.

– Jag ser väldigt stora möjligheter med det här projektet. Det var det som lockade mig. Min uppgift blir att stötta civilsamhällesorganisationer i politisk påverkan. Väldigt likt det jag gjorde i IOGT-NTO-rörelsen, men ändå olikt säger han.

”Jag ser väldigt stora möjligheter med det här projektet.”

Pierre Andersson

Projektet är fortfarande i en inledande fas.

– En process pågår där partnerorganisationer har kontakt med regeringar, akademi och civilsamhällesorganisationer i ett antal länder för att identifiera vilka som har bäst förutsättningar att lyckas. De måste ha en regering som verkligen vill, en akademi med kapacitet att få fram data och ett kapabelt civilsamhälle.

Projektet är inspirerat av hur man tidigare jobbat med tobak.

– Tanken är att undersöka priselasticiteten i landet. Genom att kunna visa vilken effekt höjd alkoholskatt skulle få i landet så får vi större möjligheter att övertyga beslutsfattare. 

Priselasticiteteten är ett mått på hur många procent som efterfrågan på en vara ändras vid en prishöjning på 1 procent.

De olika partnerorganisationerna ansvarar för olika delar.

– Movendi har huvudansvar för civilsamhället. Vi ska bistå med utbildning, diskussioner och coachning. På samma sätt ska University of Illinois Chicago stötta akademin. Vital Strategies jobbar i huvudsak mot regeringarna. Sedan ska de tre delarna samordnas så gott det går, säger Pierre Andersson.

Projektet ska löpa över tre år.

– Det är lite kort tid, politiska processer är långsamma till naturen, men jag hoppas vi ska kunna visa tillräckliga resultat så att vi får fortsätta längre. 

”Vi vet ju att alkoholindustrin är kategoriska motståndare till åtgärder som fungerar.”

Pierre Andersson

Han räknar kallt med att alkoholindustrin kommer att gå till motattack.

– Det utgår jag ifrån att de kommer att göra. Vi har pratat om det och vi kommer att hålla koll på dem, dokumentera vad de gör och medvetandegöra andra. Vi vet ju att de är kategoriska motståndare till åtgärder som fungerar, som WHO:s Best Buys. De ser det som hot mot framtida vinster. 

Förutom arbetsuppgifterna lockades Pierre Andersson till Movendi av organisationens framgångar.

– Den resa de gjort sedan 2014 är ju helt fantastisk, att de nu är officiell partnerorganisation till WHO och varit med och startat det första Safer-initiativet, säger han.

Safer är en akronym för de fem mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska alkoholskador. Akronymen har också fått ge namn till ett initiativ från Världshälsoorganisationen WHO och andra delar med FN-systemet. Syftet är att sprida evidensbaserad alkoholpolitik. Som en del i programmet kan länder få en genomlysning av sin alkoholpolitik och den nuvarande situationen samt förslag på förbättringar. Först ut var Uganda.

– Det har ju funnits en global alkoholstrategi sedan 2010, men uppriktigt sagt har den ju inte märkts så mycket. Utan Movendi hade inte Safer-initiativet kommit till. Det genomslaget Movendi fått, med få personer och lite resurser är imponerande. Det är roligt att få vara en del av den miljön.

Så vad är hemligheten bakom framgångarna?

– Massor av hårt arbete förstås, men också en stor medvetenhet om hur man bör prata och skriva om och presentera de här frågorna. Det är viktigt hur man uttrycker sig. De kan också ha haft en fördel av att vara en liten och lättrörlig organisation med möjlighet att hoppa på de tillfällen som ges, säger Pierre Andersson, och fortsätter.

– Sedan gör Movendi bra saker för att sprida kunskap om frågorna. Till exempel Alcohol Policy News Talks, där man varje månad presenterar ett par nyheter, någon ny forskningsartikel och medlemsorganisationerna har möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Mer från Accent