Gårdsförsäljning

Kraftfullt nej från Cancerfonden

Cancerfonden säger nej till gårdsförsäljning av alkohol, som de anser riskerar att leda till fler cancerfall.

En av de remissinstanser som lämnat svar på utredningen om gårdsförsäljning av alkohol, En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95), är Cancerfonden. Kort, men kraftfullt, tar de avstånd från gårdsförsäljning i sitt svar, med hänvisning till att gårdsförsäljning riskerar att bli ett hot mot monopolet. 

– När ett så stort antal tunga aktörer bedömer att monopolet är i farozonen om gårdsförsäljning införs ska man inte gå den vägen, säger Lisa Klefbom, intressepolitisk expert på Cancerfonden.

Hur påverkar ett slopat monopol förekomsten av cancer?

– I årets Cancerfondsrapport visar vi vilken politik som kan förebygga cancer. Dit hör Systembolaget och den restriktiva alkoholpolitiken kring det. Det blir en heltäckande, sammanhållen, politik som skyddar mot ökad konsumtion och mot förekomsten av cancer som orsakas av alkohol.

Kan du ge något annat exempel på lagstiftning som skyddar mot cancer?

– Ja, tobakslagstiftningen fungerar ju på samma sätt. Den är begränsande genom reglering av pris, tillgänglighet och marknadsföring. Det handlar om lagstiftning för att skapa ett hälsofrämjande samhälle.

Enligt Cancerfondens rapport, Cancer och påverkbara riskfaktorer, är 28 procent av cancerfallen i Sverige relaterade till en av sju riskfaktorer som individen själv kan påverka: tobaksrökning, fysisk inaktivitet, kostvanor, övervikt och fetma, alkoholkonsumtion, infektioner och solvanor).

Till skillnad från i USA och Storbritannien är det i Sverige en större andel kvinnor (31 procent) än män (25 procent) som drabbas av cancer på grund av dessa orsaker. Främst kan det förklaras med att rökning är minst lika vanligt bland kvinnor som bland män i Sverige, vilket det inte är i de två andra länderna.

– Vi vet redan att vi står inför en stor ökning av antalet cancerfall, främst på grund av att vi lever längre, men också på grund av våra levnadsvanor. Det kommer att bli en stor kostnad för samhället, då ska vi inte bidra till att göra ökningen ännu större.

Kunskapen om att alkohol kan orsaka cancer är låg i Sverige.

– En rapport från Systembolaget visade att kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer fortfarande är låg både bland vårdpersonal och allmänhet. Regionalt cancercentrum har fått i uppgift att sprida kunskapen, så förhoppningsvis ska det bli bättre. Vi är glada för att man i varje fall har börjat prata om det och att det finns med i ANDTS-strategin, säger Lisa Klefbom.

Mer från Accent