Gårdsförsäljning

Därför hotas monopolet av gårdsförsäljning

Hur kan det vara ett problem om några gårdar säljer en flaska vin till besökare? Joakim Sundbom, expert på EU-rätt, reder ut frågan.

När remisstiden för gårdsförsäljningsförslaget nu gått ut visar det sig att en majoritet av dem som svarat tillstyrker förslaget. Men det framgår också att många av dem endast stöder förslaget under förutsättning att det inte hotar Systembolagets monopol. Det anser dock Joakim Sundbom, advokat och expert på EU-rätt, att förslaget gör.

– Grunden för monopolet är att den svenska staten på ett trovärdigt sätt ska kunna hävda att monopolet är ett allmänintresse för att skydda folkhälsan. Vid försäljning till konsument blandar man inte in privata vinstintressen och man har möjlighet att begränsa tillgången. Det är viktigt att lagstiftningen är konsekvent och baseras på de grundreglerna, säger han.

”Förslaget om gårdsförsäljning bryter faktiskt upp monopolet.”

Joakim Sundbom

Med förslaget anser Joakim Sundbom att man frångår de reglerna.

– Genom förslaget bryter man faktiskt upp monopolet. Man vill ha ett statligt monopol, men samtidigt tillåta att hundratals andra också bedriver detaljhandel. Det finns en stor risk att det anses rimma illa med de skäl Sverige angivit för att få behålla monopolet.

Han tvivlar på att förslaget kommer att tåla en objektiv granskning.

– Genom att ensamrätten bryts upp finns risken att den EU-rättsliga bedömningen av det nuvarande monopolet ändras, och att Sverige inte kan upprätthålla monopolet. 

Joakim Sundbom är särskilt förvånad över att utredningen så kategoriskt uttalat att det går att ”backa bandet” och gå tillbaka till ensamrätt för Systembolaget om EU-rätten underkänner den nya ordningen.

– Det är märkligt att man inte ens resonerar kring om det är möjligt att återinföra monopol enligt EU-rätten. Det finns en artikel i EUF-fördraget, 37.2, som är omdebatterad eftersom det är oklart exakt hur den ska tolkas, men många experter tolkar den som att det nästan är omöjligt att införa nya handelsmonopol. 

Något som Joakim Sundbom antar gäller även om man vill ta tillbaka ett i praktiken avskaffat monopol.

– Det är som sagt omstritt, men i en så viktig fråga är det märkligt att utredningen inte ens för ett resonemang kring saken.

”Vill man backa tillbaka och återinföra monopolet blir det svårt att försvara det på ett trovärdigt sätt.”

Joakim Sundbom

Han tvivlar på att EU-domstolen köper argumenten.

– Om man säger att den ordning man helst vill ha är Systembolaget och hundratals andra detaljhandlare, ”men om vi inte får det så tar vi väl bara Systembolaget då”. Jag tror inte EU-domstolen blir imponerade av den argumentationen.

Om Sverige först vill tillåta fler att sälja och sedan ändrar sig tror han att Sverige får svårt att försvara monopolet.

– Domstolen är inte hindrad att beakta de resonemang Sverige förde inför lagändringen då man tillät gårdsförsäljning. Vill man backa tillbaka och återinföra monopolet blir det svårt att försvara det på ett trovärdigt sätt.

Han tycker att det är extra märkligt att utredningen så snabbt dragit slutsatsen att det går att återgå till det gamla när de för mer nyanserade resonemang kring andra frågor.

– Vad gäller det uppenbara bekymret, att förslaget utestänger utländska producenter, är utredningen något mer ödmjuk. De drar slutsatsen att lagändringen kanske inte kommer att accepteras av EU-rätten utan att den kan komma att anses vara diskriminerande och inte kunna försvaras med folkhälsoskäl.

”Varför skulle det vara mindre farligt att sälja vid produktionsstället än någon annanstans?”

Joakim Sundbom

En tveksamhet som Joakim Sundbom delar.

– Det är svårt att förstå hur folkhälsan skulle skyddas av att alkohol bara får säljas vid produktionsstället. Varför skulle det vara mindre farligt än om det såldes någon annanstans? 

I förslaget finns ett produktionstak. Bara små producenter ska få sälja direkt till kunder, men Joakim Sundbom tror inte att det egentligen gör någon skillnad för den EU-rättsliga bedömningen.

– Det är klart att det kanske blir ännu mer uppenbart för alla att det inte kan fungera om Carlsberg får sälja öl direkt från bryggeriet. Men det förslag som ligger är ju inte så restriktivt. Så vitt jag förstår är det inte särskilt många som utesluts. Det är verkligen inte bara på några få gårdar ute på landsbygden det handlar om, utan hundratals nya försäljningsställen. Och den begränsning av antalet flaskor man ska få köpa med sig är väl inte mindre än vad de flesta handlar på Systembolaget?

Han tycker att det är svårt att spekulera om riksdagen kommer att rösta igenom lagändringen.

– De flesta partierna verkar vilja ha monopolet kvar. Ur mitt EU-rättsliga perspektiv kan jag då bara säga att det rimliga är att inte riskera det med att ta ett sådant här beslut. 

Mer från Accent