Accentenkät

5 av 7 ungdomsförbund vill avkriminalisera narkotika

Oro över narkotikadödlighet uppges av många ungdomsförbund som skäl för liberalare narkotikalagar. Ungdomens nykterhetsförbund tycker att de partipolitiska förbunden drar felaktiga slutsatser.

Accent skickade en enkät om narkotikapolitik till samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund. Av de sju* ungdomsförbund som svarade på Accents enkät är det endast två som inte uttryckligen säger att de är för någon typ avkriminalisering av narkotika. I stort sett samtliga ungdomsförbund svarar att de oroas av höga dödstal, att något måste göras åt den organiserade brottsligheten, och att en utredning av narkotikapolitiken behövs.

Flera distrikt av SSU (Socialdemokraternas ungdomsförbund) har de senaste åren dragit en lans för liberalare narkotikalagar. Centralt gör SSU bedömningen att dagens narkotikapolitik inte är ändamålsenlig, och att de vill se en forutsättningslös utredning. Anledningen är den höga narkotikadödligheten i Sverige. Först när en utredning gjorts kan man börja diskutera om en avkriminalisering skulle vara aktuell eller inte, menar SSU. Det viktigaste är att minska narkotikans skada i samhället.

”Vi tycker även det är problematiskt att kriminella nätverk har narkotikan som huvudsaklig intäktskälla,” skriver SSU:s kommunikationschef Youbert Aziz i ett svar till Accent.

”Det borde vara lagligt att för eget bruk konsumera narkotika under ansvarsfulla former.”

Lucas Persson, Centerpartiets ungdomsförbund

Även inom Centerpartiets ungdomsförbund, CUF, har en diskussion om att liberalisera narkotikalagarna förts. Men här har åsikterna även omfamnats centralt.

”Det borde vara lagligt att för eget bruk konsumera narkotika under ansvarsfulla former,” skriver press- och informationsansvarig Lucas Persson.

CUF kräver en avkriminalisering med syfte att ge hjälp istället för straff. Att skapa förutsättningar för att ge rätt vård till den som missbrukar uppger CUF som den viktigaste frågan i narkotikapolitiken. I förlängningen vill CUF se en legalisering av all narkotika i hopp om att komma åt de kriminella gängen.”

Grön ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund, har också gjort uttalanden till förmån för en liberalare narkotikapolitik. Förbundet vill avkriminalisera innehav av alla narkotikaklassade preparat för eget bruk, införa injektionsrum och satsa mer på substitutionsbehandling, där personer ges läkemedel som dövar beroendet.

”Vi vill skifta fokus från straff till vård i svensk narkotikapolitik och föra en skademinimerande politik där färre dör och färre hamnar i en svårare social situation på grund av sin beroendeproblematik,” skriver språkröret David Ling till Accent, som oroas av narkotikadödligheten.

Liberalernas ungdomsförbund, LUF, menar att beroende ska behandlas som en sjukdom, inte som ett brott, och tycker inte att det borde vara kriminellt att inneha narkotika för eget bruk. LUF vill därför avkriminalisera och reglera all narkotika. Cannabis anser man borde säljas av licenserade återförsäljare.

”LUF får ofta stämpeln att bara vilja liberalisera för att ’folk ska få knarka fritt’. Men vårt huvudsakliga fokus är de utsatta, som enligt oss lider av dagens politik. Det vill vi ändra på,” skriver Hannes Sjöberg, förbundssekreterare.

Även LUF betonar det allvarliga i narkotikadödligheten och vikten av att ta inkomster från de kriminella gängen.

”En legalisering skulle leda till att storföretag profiterar på människors missbruk.”

Olof Persson, Ung vänster

Ung vänster, Vänsterpartiets ungdomsförbund, förespråkar även de att eget narkotikabruk ska avkriminaliseras, då de anser att resurserna idag läggs på att bestraffa missbrukare istället för att tillhandahålla vård och behandling. Däremot betonar Ung vänster att de är starka motståndare till droger i sig, och en legalisering vill man heller inte se.

”En legalisering skulle leda till att storföretag profiterar på människors missbruk och det skulle leda till att fler hamnar i missbruk. Istället måste vi se till att skapa en betydligt bättre vård för de med missbruk och vi vill att man tillsätter mer resurser till det,” skriver förbundssekreterare Olof Persson.

Att minska bruket av droger är i slutändan samhällets ansvar, och för att uppnå ett drogfritt samhälle behöver vi även bekämpa klassklyftor och orättvisor, se till att alla kan få jobb, bostad, tillgång till utbildning och en meningsfull fritid, anser Ung vänster.

Moderaternas ungdomsförbund, MUF, vill se en avkriminalisering likt den rusreform som norska Hoyre föreslagit. Cannabis vill MUF legalisera helt, och annan narkotika bör avkriminaliseras för eget bruk, anser de.

Kristdemokratisk ungdom, KDU, anser däremot att innehav och bruk av narkotika ska vara förbjudet.

”Att endast avkriminalisera bruket och inte legalisera försäljningen skulle riskera att öka tillgängligheten till knark och därmed också intäkterna till de kriminella gängen som idag säljer,” svarar Linn Hägg, pressekreterare.

En utredning av narkotikapolitiken välkomnas dock av KDU, med målet att få ner de narkotikarelaterade dödstalen och hjälpa människor till vård.

”Det finns ingen enkel lösning på varken dödstalen eller gängkriminaliteten.”

Filip Nyman, Ungdomens nykterhetsförbund

Filip Nyman, ordförande för Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, tycker det är positivt att de politiska ungdomsförbunden intresserar sig för drogpolitik. Även UNF välkomnar en förutsättningslös utredning av den rådande narkotikapolitiken. Men i övrigt tycker han att många av ungdomsförbunden landat i felaktiga slutsatser.

Filip Nyman. Foto: Pressbild UNF.

– En avkriminalisering av droger kommer leda till att fler brukar narkotika och att tro att en sådan reform skulle få ner dödstalen är motsägelsefullt. Det finns ingen enkel lösning på varken dödstalen eller gängkriminaliteten och där ser vi inom UNF att en långsiktig lösning snarare skulle vara att skjuta till mer pengar till förebyggande insatser i samhället. Vi måste också satsa mer på skola och vård, främst i utsatta områden, men också i övriga samhället.

*Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna har inte svarat på Accents enkät trots flera påminnelser.

Mer från Accent