Elevundersökning

Unga mer tillåtande till narkotika

Mellan 2003 och 2019 har det skett stora förändringar i ungas attityder till narkotika. Det visar en ny studie från CAN.

– Vi ville se hur ungas attityder till narkotika förändrats över tid, och det har skett stora förändringar, säger Isabella Gripe, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, och författare till studien, vid ett webbinarium på tisdagsmorgonen.

Resultatet visar på en rejäl förändring. Kategorin som ser narkotika som ett stort problem har minskat från 63 procent 2003, till 36 procent 2019. 

– Samtidigt har de som instämmer i påståendet att ”Alla som använder narkotika riskerar förr eller senare att få problem” minskat från 72 procent 2003, till 42 procent 2019.

I undersökningen ställdes också frågor om narkotikapolitik. Förra året svarade 13 procent att det borde vara tillåtet att röka hasch eller marijuana, jämfört med 5 procent 2003.

Utifrån svaren har fyra index skapats som delar in svaren efter hur restriktiva de är.

– 2003 var den mest restriktiva gruppen störst. Nu är det istället den näst mest restriktiva gruppen som är störst, säger Isabella Gripe.

Den minst restriktiva gruppen har fördubblats, från 4 till 11 procent.

– Men den är fortfarande minst. De flesta unga har ju fortfarande en restriktiv syn på narkotika. Det måste man komma ihåg, säger hon.

 Pojkarna är dock mindre restriktiva än flickorna. I den minst restriktiva gruppen ingick 6 procent av pojkarna och endast 2 procent av flickorna 2003. I den nya undersökningen var det 7 procent av flickorna och 14 procent av pojkarna som utgjorde de totalt elva procenten av ungdomarna.

Något som inte ändrat sig över tid är inställningen att det är upp till var och en om man vill använda narkotika. Det var 29 procent som delade den åsikten 2003, medan 27 procent tyckte så 2019.

– Trots stora förändringar för de andra påståendena har detta legat fast, säger hon.

Undersökningen från 2003 gjordes endast på elever i nionde klass, men 2019 ställdes samma frågor till eleverna som gick andra året på gymnasiet. Av svaren framgår att något fler niondeklassare uppfattar narkotika som ett stort problem. I nian är det också fler som tillhör den mest restriktiva gruppen. Å andra sidan var det även fler nior som tillhörde den minst restriktiva gruppen. Skillnaderna mellan grupperna är dock små och fördelningen mellan indexgrupperna är liknande.

Studien visar också samband mellan attityder och beteende.

– Ju mer man uppfattar narkotika som ett problem desto lägre sannolikhet är det att man någon gång använt narkotika.

Även bland de som använder narkotika märks en skillnad.

– Sannolikheten att man använder narkotika frekvent minskar ju mer man uppfattar narkotika som ett problem, även om sambandet har försvagats sedan 2003, säger hon.

Mer från Accent