unf

UNF:s revisorer kritiserar ledningen

När UNF i våras minskade antalet verksamhetsutvecklare gjordes det i strid med tidigare kongressbeslut. Den slutsatsen drar en ny revisionsrapport.

Som Accent tidigare rapporterat har alla förbund i IOGT-NTO-rörelsen tvingats skära ner sin budget i och med att Miljonlotteriets intäkter beräknas minska.

För Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, betydde besparingarna att personalorganisationen ändrades om och antalet verksamhetsutvecklare minskas från 15 till 11.

UNF:s förbundsstyrelse tog i maj beslut om att besparingar skulle göras efter inrådan från förbundets generalsekreterare. Hur verksamhetsutvecklarna ska fördelas över landet fastslogs vid den senaste kongressen. Enligt detta beslut skulle öven distrikten involveras innan man gjorde eventuella ändringar i hur verksamhetsutvecklarna fördelas.

Omorganiseringen av verksamhetsutvecklare har förbisett flera led som en sådan process ska genomföras menar revisorerna. Revisionsrapporten menar därför att UNF:s tre generalsekreterare i samråd med förbundsstyrelsen brutit mot kongressens beslut.

Isabelle Benfalk, ordförande för UNF. Foto: Nathalie C. Andersson

Enligt uppgifter till revisorerna var generalsekreterarna medvetna om att omorganiseringen skulle bryta mot kongressens beslut och förbundsstyrelsen hade inga invändningar mot det.

UNF:s förbundsordförande Isabelle Benfalk skriver i en kommentar till rapporten att de bestämmelser som fastslagits vid kongressen inte har tagit hänsyn till den ekonomiska situation som UNF nu befinner sig i: ”Situationen är ytterst unik för UNF och har därför kantats av svåra vägval”, skriver hon.

Isabelle Benfalks bedömning är att den omorganisering som behövde göras inte kunde genomföras enligt kongressbeslutet utan att riskera att bryta mot Medbestämmandelagen.

– Vi har fått välja mellan att gå emot ett kongressbeslut eller en eventuell situation där UNF kan dras inför en rättslig process, skriver Isabelle Benfalk.

Samuel Somo, generalsekreterare på UNF. Foto: Nathalie C. Andersson

För att genomföra omorganisationen enligt kongressbeslutet hade man först behövt ta fram ett slutgiltigt förslag som sedan skulle offentliggöras för distrikten.

– Ett slutgiltigt förslag som också ska offentliggöras förutsätter att det inte går att förändra enligt vår mening, och att då komma med det till en facklig förhandling blir problematiskt, säger Samuel Somo, generalsekreterare på UNF.

Det är UNF:s revisorer Jonathan Spånberger och Simon Brehmer som har författat rapporten. De drar slutsatsen att brottet mot kongressbeslutet ”innebär ett principiellt allvarligt åsidosättande av UNF:s interna demokrati.”

– I praktiken tror vi att slutresultatet hade blivit detsamma. Men det är principiellt viktigt eftersom man har missbedömt sina mandat, säger Jonathan Spånberger.

Genom intervjuer med generalsekreterarna har de fått en bild av skälen till att man valde att frångå kongressbeslutet. Revisorerna anser att förbundsstyrelsen bär det största ansvaret i frågan. Men överlag tycker Jonathan Spånberger att UNF:s interndemokrati fungerar.

– Det här är ett typiskt problem vid organisationsförändringar. Man gör det utan delaktighet från medlemmarna och det lägger upp för konflikt där förändringarna upplevs som illegitima från medlemmarnas håll, säger han.

Mer från Accent