Kongress 2015

Fredag em/kväll: Miljö, strategi och stöd till distrikten

De fortsatta förhandlingarna under fredagens IOGT-NTO-kongress bjöd på kvällsförhandlingar. En sexårsstrategi är antagen, och frågan om hur mycket pengar som ska gå till distrikten har – ännu en gång – behandlats.

Efter lunch behandlades motion om att IOGT-NTO ska ta fram en miljöstrategi för organisationen, en fråga där många ombud visade engagemang.

Salam Kaskas från förbundsstyrelsen ville avslå motionen med hänvisning till redan existerande dokument.

– Miljöfrågan ligger oss alla varmt om hjärtat och vi har alla ett stort ansvar. Självklart behöver se över våra rutiner och vår påverkan på klimat och miljö. Utifrån den plattform som finns har vi redan inarbetat miljöfrågan i den centrala verksamheten. Det är också upp till varje distrikt och förening att göra miljöfrågan till sin.

Eva-Britt Svensson, Kronoberg, var en av dem som förespråkade bifall till motionen:

– Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar om beslut som fattades för 20 år sedan. Miljöproblemen har förvärrats sedan dess och jag är övertygad om att vi behöver revidera och förbättra vårt miljöarbete.

Flera debattörer tog upp att organisationen själv inte är så miljövänlig och hänvisade till de tusentals plastförpackade luncher som serveras under kongressen.

Jan Linde, förbundsstyrelsen, uttryckte att det ytterst är en prioriteringsfråga:

– Hur mycket policys och dokument ska man ha? Det blir svårt att leva upp till. Var har vi vårt största ansvar? Människors liv och välfärd är också en hållbarhetsfråga, och om vi inte prioriterar där – vem ska då göra det?

Maria Haglund, Uppsala, höll inte med:

– Miljöfrågan är inte en extra aktivitet som ska prioriteras – det är en hurfråga, ett perspektiv på den övriga verksamheten.

Efter en stunds debatt – med särskild hänvisning till Maria Haglunds inlägg i debatten – ändrade sig förbundsstyrelsen och yrkade istället bifall till motionen. Så blev också det enhälliga beslutet.

•  •  •

Diskussionen om förbundsstyrelsens förslag till IOGT-NTO:s strategi 2016–2021 inleddes med att Salam Kaskas och Andrine Winther berättade om hur arbetet med förslaget gått till. Genom dialogkaféer och remissrundor menar man att det är det kanske bredast förankrade förslaget någonsin – över 1000 medlemmar har aktivt tagit del i arbetet.

Beredningsgruppens kommentarer och ändringsförslag handlade bland annat om att lägga till narkotikapolitik under ”IOGT-NTO:s uppdrag” och vissa omformuleringar och förtydliganden. Förbundsstyrelsen jämkade sig med det mesta.

IOGT-NTO:s insamlingsverksamhet orsakade kongressens längsta debatt hittills. Björn Lanefelt, Älvsborg, var en av kritikerna.

– Jag tror väldigt mycket på ideell verksamhet, det är vår styrka. Våra grundsatser ska förverkligas genom lokal verksamhet. I det här dokumentet står det om en satsning på insamling. Det tror jag att vi ska göra lokalt, det är vi vana vid, ideell insamling är styrkan. Att satsa på insamling i den här formen är en återvändsgränd och ett slöseri med resurser, sade han.

Förbundsstyrelsen höll inte med:

– Vi har i nuvarande strategi sagt att insamling ska ske på alla nivåer, sen har vi fått återkoppling på att ni ville att vi centralt skulle ta över det här, sade Andrine Winther. Dessutom har de andra förbunden i rörelsen gått samman med oss så det här är nu en gemensam satsning.

Flera debattörer kritiserade de utskick och telefonsamtal som gjorts till egna medlemmar där man ber om ekonomiskt stöd. Ulf Persson från förbundsstyrelsen klargjorde dock att det främst är en extern målgrupp man ser framför sig.

Efter kongressens hittills mest komplexa kontrapropositionsvotering blev beslutet att behålla förbundsstyrelsens originalskrivning i förslaget vilket innebär att satsningen på insamling finns kvar. Ett tilläggsförslag om att tillsätta en referensgrupp med medlemmar som ska få inflytande över formerna för insamling antogs dock.

Helena Nyström, Stockholm, ville lyfta det internationella perspektivet i strategin.

– Dokumentet säger ingenting om hur viktigt vårt internationella arbete är. Vi är många här som vet hur mycket det betyder och det är viktigt med ett globalt perspektiv på våra frågor, sade hon och föreslog ett tillägg om detta i inledningen – något som förbundsstyrelsen höll med om.

•  •  •

Foto: Pierre Andersson
Allan Tovhult tilldelades Veteranmedaljen. Foto: Pierre Andersson

Kvällspasset inleddes med att Anna Carlstedt delade ut IOGT-NTO:s högsta utmärkelse Veteranmedaljen till en mycket rörd Allan Tovhult från Jönköping.

•  •  •

Diskussionen om IOGT-NTO:s mål- och verksamhetsinriktning för den kommande kongressperioden blev också ganska lång.

Beredningsgruppen hade en del mindre ändringsförslag men lade också ett förslag om ett ytterligare mål: att IOGT-NTO ska ”arbeta mot rasism och för en demokratisk samhällsutveckling” tillsammans med en kort brödtext som ger en bakgrund.

Förbundsstyrelsen menade att det vore dumt att lägga till fler mål.

– Vi tycker att brödtexten som är föreslagen är väldigt bra och kan tänka oss att ha med den men yrkar avslag på själva målet, sade Andrine Winther.

– Jag tror tvärtom att vi inte får bli för smala som folkrörelse, sade Erik Winnfors Wannberg, Örebro. Det här är en fråga som många medlemmar brinner för och som kan väcka mer engagemang. Vi måste kunna hålla ett par bollar i luften samtidigt.

Kongressen beslutade att bifalla beredningsgruppens förslag och därmed lägga till målet om att arbeta mot rasism tillsammans med bakgrundstexten.

Många debattörer berömde förslaget och var nöjda med att dokumentet innehåller färre mål än tidigare. Invändningar väcktes mot en målformulering som säger att ”distrikten ska starta minst två föreningar eller verksamheter inom varje distrikt”, till förmån för en formulering där antalet inte anges. Kongressen valde dock att ha kvar ”minst två”.

•  •  •

En följetång under de senaste kongresserna har varit diskussioner om det ekonomiska stödet till distrikten. Ett antal motioner i ämnet hade inkommit i ärendet även i år.

Flera av motionerna behandlade beräkningsbasen för när fullt stöd ska utbetalas. Där krävs idag 800 betalande medlemmar, något som flera motionärer tycker är för högt ställda krav.

Per Wihlborg vill se en ny, förutsättningslös, utredning om fördelningen av pengar mellan förbund och distrikt.

Förbundsstyrelsen var inne på samma linje, och kunde också tänka sig att lätta på kravet om 800 betalande medlemmar.

– Det här handlar om 28 procent av budgeten, sade förbundskassören Ulf Persson. Förbundsstyrelsen ser att många har åsikter kring detta och tycker att vi tillfälligt kan ta bort den press som flera distrikt känner när det gäller antalet betalande medlemmar – under förutsättning att de ökar i antalet medlemsantal.

Kongressen valde att gå på kongressens linje och avslog därmed motionerna men lättade på kravet om 800 betalande medlemmar. Man beslutade också att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en grupp som villkorslöst ska titta på frågan om resursfördelning inom IOGT-NTO till nästa kongress.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer