Foto: Maria Hansson

Drogtest på schemat

Slumpvisa drogtester blir allt vanligare. Accent besökte en gymnasieskola i Borlänge och pratade med elever, kurator och rektor.

Hösten 2021 infördes drogtester på vissa yrkesprogram i Borlänges gymnasieskolor. Initiativet kom från elev­hälsan på Hushags-Erikslundsgymnasiet. 

– Det här är första gången vi på allvar gör ett förebyggande arbete mot droger, säger Anna Torssander, rektor på Hushags– Erikslundsgymnasiet, som infört drogtester.

Eleverna Oscar Strömberg, Giemail Hisenai, Emma Persson och Maya Myrberg går alla i ettan eller tvåan på Hushagsgymnasiet, som administrativt hör ihop med Erikslundsgymnasiet på andra sidan vägen. Emma Perssons klass, Bygg- och anläggning årskurs två, har blivit testade två gånger på rad. 

– Eftersom testerna är slumpmässiga kan det bli så. Jag tyckte inte att det kändes konstigt, säger hon. 

Oscar Strömberg som går bygg/murare årskurs två håller med.

– Vi har också fått lämna tester. Det var bara att göra. 

”På ett sätt kan jag förstå de som tycker att skolan inte ska lägga sig i om man har tagit droger så länge man sköter sig.”

Maya Myrberg, elev

På frågan om drogtester kan upplevas som integritetskränkande tycker alla fyra att säkerheten kommer först. 

– Man går ju in helt ensam på toaletten så det känns inte integritetskränkande, säger Giemail Hisenai, som går första året på VVS. 

– Jag tycker att det är helt okej eftersom man pratar enskilt med skolkuratorn. Det hade varit jobbigt om det var inför hela klassen. Men på ett sätt kan jag förstå de som tycker att skolan inte ska lägga sig i om man har tagit droger så länge man sköter sig, säger Giemails klasskompis Maya Myrberg. 

Maya Myrberg, Emma Persson, Oscar Strömberg, Giemail Hiseanai. Foto: Maria Hansson

– Det handlar om säkerheten på arbetsplatsen. Det är ju inte kul om någon drogpåverkad kör maskin med folk runt omkring sig, säger Emma Persson och får medhåll av de andra. 

Drogtesterna infördes på de båda skolorna hösten 2020. De som började i ettan fick information före skolstart om att skolan testar elever slumpmässigt. 

– Och nu går de ettorna i tvåan, så då testar vi två årskurser. Det är viktigt att eleverna vet redan när de söker till vår skola att vi utför drogtester, säger Sara Johansson, kurator på Elevhälsan. 

I andra kommuner har det varit vanligt att beslutet om drogtester kommer från politiskt håll. I Borlänge var det i stället Sara Johansson och skolans rektor Anna Torssander som var drivande.

– Vi ser ett ökat drogbruk, inte specifikt bland våra elever men ute i samhället, vilket är oroande. Eftersom vi har praktiska program på skolan finns det också en säkerhetsaspekt när man jobbar med maskiner, säger Sara Johansson. 

– Vi diskuterade hur otryggt det är med droger på skolan och tittade på hur andra kommuner jobbar. Sedan har vi föreslagit det för kommunens skolchef, säger Anna Torssander. 

Målet är att testa ett par klasser varje månad. Elevhälsan lottar fram klasser ur en tombola och gör sedan ett besök under en lektion. Varken lärare eller elever vet när det kommer att ske.

– Vi berättar om vad vi gör och om skolans drogpolicy. Sedan tar vi ut eleverna en och en för ett samtal om droger. Har de provat några droger? Har de testat sig tidigare? När det är under­åriga elever stämmer vi alltid av att vi har samtycke från vårdnadshavaren, berättar Sara Johansson. 

Sara Johansson. Foto: Maria Hansson

Hennes upplevelse är att de korta samtalen med eleverna fungerar relationsskapande.

– Testet är viktigt, men allt runt omkring har också en funktion att fylla. Vi visar att vi finns tillgängliga om någon vill prata vid ett annat tillfälle och ställer även lite allmänna frågor, som om hur man trivs på programmet. Om det dyker upp saker som eleven behöver prata mer om bokar vi en tid för det, säger hon. 

Eleverna får sedan välja om de vill ta testet eller inte. Både föräldrar och elever får alltså ge sitt samtycke, såvida eleven inte fyllt 18 år och är myndig. Hittills har ingen tackat nej. Om en elev säger nej meddelas vårdnadshavaren. Eleverna får lämna urinprov och en sticka kan läsa av om någon av de vanligaste drogerna, bland annat marijuana (THC), kokain, amfetamin, ecstacypreparat, bensodiazepiner eller tramadol finns i kroppen. Om testet är positivt skickas det på analys för att ta reda på om eleven tagit droger, eller om det är andra mediciner som gett utslag. 

– Om det visar att eleven tagit droger ringer vi hem till omyndiga elevers vårdnadshavare och berättar det samt informerar rektorn. Sedan gör vi en individuell handlingsplan. Socialtjänsten kan kopplas in beroende på elevens ålder. Syftet är att hjälpa eleven att bli drogfri, inte att stjälpa någon, säger Sara Johansson. 

”Syftet är att hjälpa eleven att bli drogfri, inte att stjälpa någon.”

Sara Johansson, kurator

Enligt den enkät elevhälsan gör varje termin ställer sig skolans elever överlag positiva till testerna. Samtidigt resonerar Sara Johansson kring om testerna skulle kunna anonymiseras mer för att fånga upp fler åsikter.

– Vi tittar på det just nu, om man till exempel skulle kunna skicka qr-koder till mobilen där man kan svara anonymt. Det kan ju finnas någon som är emot drogtesterna men som inte vill stå för det med sitt namn. Om det skulle visa sig att eleverna är emot sättet vi genomför testerna så får vi se över tillvägagångssättet. Det är viktigt att vi har med oss eleverna i det här, och många uttrycker att de tycker att det är en viktig säkerhetsfråga. 

Hur många som testat positivt är sekretessbelagt. Syftet är inte heller att räkna hur många som blir påkomna, säger Sara Johansson. 

– Vårt arbete handlar om att förebygga. En synpunkt som jag har fått höra av många elever är att testerna gör det lättare att stå emot grupptryck. Till exempel om man blir erbjuden hasch på en fest, då kan man skylla på att skolan drogtestar när man blir bjuden. 

Hon tror att många ungdomar har en överdriven bild av hur vanligt det är
med droger. 

– Undersökningar som görs bland ungdomar i skolåldern visar att droganvändningen inte ökar i den gruppen. Men talar man med ungdomar så har många en bild av att användningen ökar. Jag hoppas att det inte riktigt är lika vanligt som många unga tror. Samtidigt tror jag att det ligger i tiden att prata mycket om droger
och ha en jargong att det är coolt och häftigt, men det behöver inte innebära att man provar. 

Rektor Anna Torssander tycker att drogtesterna har lyft ANDT-frågorna (Alkohol, narkotika, dopning, tobak) till en ny nivå.

– Enligt mig är det här första gången som vi på allvar gör ett förebyggande arbete mot droger. Min upplevelse är att vi pratat väldigt lite i skolan tidigare om det dåliga med droger. I stället blir eleverna lärda av varandra och av sociala medier. 

”Eftersom vi är en yrkesskola samarbetar vi med företag och de tycker alla att det är jättebra och att det känns tryggt att veta att skolan drogtestar eleverna.”

Anna Torssander, rektor

Hon påpekar att det inte bara är föräldrar och elever som är positiva till drogtesterna, utan även de företag där eleverna har praktik.

– Eftersom vi är en yrkesskola samarbetar vi med företag och de tycker alla att det är jättebra och att det känns tryggt att veta att skolan drogtestar eleverna. 

Skolan gör varje år en översyn av sitt trygghetsarbete, och där ingår arbetet med drogtesterna. 

– Men vi planerar att genomföra en större utvärdering nästa år, när även årskurs tre börjar testa sig, säger Anna Torssander. 

Oscar Strömberg och Emma Persson tycker att drogtesterna är okej. Foto: Maria Hansson

I maj 2020 fattade kommunens gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd beslut om att drogtester är upp till varje rektor att införa. Nämnden var enig. Nämndsordförande Lena Hjorth, S, säger att hon gärna ser att drogtesterna utökas även till de teoretiska programmen.

– Jag känner att vi inte kan peka ut en gymnasieskola, då är det bättre att alla får testa sig. Men eftersom det pågår en diskussion i riket i stort om drogtester avvaktar vi lite och ser hur andra kommuner beslutar innan vi går vidare. 

”Jag känner att vi inte kan peka ut en gymnasieskola, då är det bättre att alla får testa sig.”

Lena Hjort, kommunalpolitiker (S)

Den största nyttan med drogtester anser hon vara att fånga upp unga som är på väg in i ett missbruk.

– Ungdomar kan slå sönder hela sitt liv med missbruk och då vill vi räcka ut en hand. Det handlar inte om att kasta ut elever, utan om att erbjuda hjälp via elevhälsan och socialtjänsten. 

Centerpartiets ungdomsförbund, CUF, kritiserade drogtesterna i en debattartikel i lokalpressen. De kallade testerna för integritetskränkande och menar att det finns en risk att elever som säger nej misstänkliggörs. Samtidigt efterlyste CUF mer förebyggande insatser. I dagsläget har den tidigare styrelsen bytts ut och ingen i CUF Dalarna vill uttala sig i frågan. Centerpartiet i Borlänge är däremot positiva till insatsen och röstade ja i nämnden. 

– Vi kommer att följa upp resultatet, säger Karin Örjes, gruppledare Centerpartiet Borlänge. 

Foto: Maria Hansson

Mer från Accent