IOGT-NTO-rörelsen

Lägre intäkter kräver stor omställning

IOGT-NTO-rörelsen har att räkna med rejält lägre intäkter i framtiden.

Den ekonomiska prognosen, som gjorts med nya förbättrade prognosverktyg, visar att intäkterna för IOGT-NTO blir avsevärt lägre än den rambudget på 117 miljoner kronor som kongressen 2021 beslutade om. Lina Boberg, kassör i förbundsstyrelsen, kommenterar:

– Vi räknar med en minskning av intäkter till förbundet om drygt 20 miljoner de kommande åren, jämfört med de intäkterna vi hade 2021. Det innebär att förbundsstyrelsen kommer att ta fram en ny budget för 2023 utifrån de långsiktiga prognoser vi nu arbetat fram.

I underlaget för den nya rambudgeten utgår IOGT-NTO nu från intäkter från Miljonlotteriet på cirka 72 miljoner kronor. I praktiken innebär det för IOGT-NTO:s del drygt 20 miljoner kronor lägre intäkter netto (Eftersom intäkterna från Miljonlotteriet fördelas mellan samtliga fyra förbund i IOGT-NTO-rörelsen och kostnaden för det blir lägre).

Till IOGT-NTO-rörelsen hör (förutom IOGT-NTO) Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, och Nykterhetsrörelsen scoutförbund, NSF.

Lina Boberg:

– Vi har en tät dialog på flera nivåer med övriga förbund i IOGT-NTO-rörelsen för att kunna möta det nya läget tillsammans.

”Vi kommer att klara en lägre intäktsnivå, för det är det ideella engagemanget som är det som egentligen bär IOGT-NTO.”

Lina Boberg, förbundskassör IOGT-NTO

– Hela organisationen måste anpassa sig efter nya förutsättningar och omställningen vi går in i ska göras med utgångspunkt i de strategier som beslutats av kongressen. Medlemmarnas möjligheter att påverka samhället i riktningen mot vår vision ska genomsyra omställningen. Förbundsstyrelsens uppdrag till generalsekreteraren är att se till att organisationen kan lägga så mycket resurser som möjligt på det som leder till våra mål. 

– Vi kommer att klara en lägre intäktsnivå, för det är det ideella engagemanget som är det som egentligen bär IOGT-NTO.

Vid IOGT-NTO:s kongress 2019 antogs en ny finansieringsstrategi som för förbundets del fokuserat på styrningen av och satsningar på lotteriverksamheten, lönsamhet för de kommersiella fastighetsinnehaven, och åtgärder för att öka avkastningen på förbundets finansiella placeringar. Under 2020 genomfördes en omställning för att minska kostnaderna.

– Då tog vi bort cirka 14 tjänster, och har också effektiviserat bland annat IT- och ekonomisystem, anläggningar och system för digitala möten, samt ökat uthyrningen av de fastigheter vi äger. Detta arbete fortsätter löpande och kommer i och med det nya läget att ta ytterligare steg.

Omsättningen i Miljonlotteriet, som är IOGT-NTO-rörelsens huvudsakliga inkomstkälla, har haft en vikande trend sedan början på 2010-talet. 

– Lotteriet har gjort en oerhörd resa de senaste åren. De har gjort och fortsätter göra allt i sin makt för att utveckla verksamheten i rätt riktning. 

– Idag är verksamheten omställd från hur den såg ut för fem år sedan. Verksamheten bedrivs hållbart, på ett mycket seriöst och ansvarstagande sätt. Man har tagit sådana steg att man är rustad för satsningar på nya produkter för att säkerställa bidragen till rörelsen på lång sikt.

”Nu när vi har kunskap om det nya läget ska vi fokusera vi på att gå igenom denna omställning så klokt och omsorgsfullt som möjligt.”

Kim Reenaas, generalsekreterare IOGT-NTO

Den 19-20 mars har förbunden i IOGT-NTO-rörelsen ett gemensamt styrelsemöte, och i anslutning till det kommer IOGT-NTO se över rambudgeten för 2023. Utifrån det ska den framtida organisationen arbetas fram. Planen är att arbetet ska vara klart före sommaren. Kim Reenaas, generalsekreterare i IOGT-NTO:

– Med tanke på omfattningen så ser vi över i princip alla poster, kostnader så väl som intäkter, i förbundets budget från och med 2023. IOGT-NTO ger också bidrag och stöd till andra organisationer och det kommer vi se över i sin helhet.

– Nu när vi har kunskap om det nya läget ska vi fokusera vi på att gå igenom denna omställning så klokt och omsorgsfullt som möjligt.

Hur kommer föreningar och medlemmar att påverkas?

– Det har skett en stor utveckling i det stöd och den service som förbundskansliet erbjuder. Min önskan är att vi fortsätter den utvecklingen, men fokuserar på det som är vårt uppdrag. Då är det, som Lina säger, den strategiska inriktningen som vi utgår ifrån.

– Det innebär att vi kommer försöka hitta det bästa sättet att nå ut med verksamhetsutvecklande resurser inom socialt arbete och påverkan, fokusera på det drogpolitiska policyarbetet, samt fortsätta utvecklingen av förenings- och medlemsstödet, med mera.

Hur kommer anställda att beröras, till exempel när det gäller antalet tjänster?

– Det är för tidigt att säga. Men alla berörs indirekt eftersom ett omställningsarbete innebär en extra anspänning och i värsta fall oro. 

Mer från Accent