Covid 19

Johnny Mostacero: Det finns inga universallösningar

IOGT-NTO:s ledning arbetar intensivt med att synliggöra IOGT-NTO:s och civilsamhällets behov för att se till att särskilda stödinsatser görs. Det säger förbundsordförande Johnny Mostacero.

– Coronakrisen påverkar i princip hela verksamheten. I grunden handlar det om att ställa om verksamhet så långt det går, alltså att hitta nya vägar och arbetssätt som är anpassade efter gällande rekommendationer, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande i IOGT-NTO. 

Men, påpekar han, även om man kan ställa om är det oundvikligt att de allra flesta verksamheter kommer att drabbas på något sätt. 

– Därför behöver varje verksamhet känna till vilka statliga stödinsatser och lättnader som gäller för verksamheten och se till att nyttja dem. Vi arbetar just nu oerhört intensivt med att synliggöra IOGT-NTO:s och civilsamhällets behov för att se till att särskilda stödinsatser görs även för oss, säger han.

Målet är att IOGT-NTO precis som idrott och kultur ska få ta del av det stödpaket riktat till ideella organisationer som organisationen anser behövs. 

– Vi har likt idrotten gjort en uppskattning av vad den totala kostnaden beräknas bli de kommande fem månaderna. Bara inom IOGT-NTO och den mångfacetterade verksamhet vi har så handlar det om intäktsbortfall i storleksordningen 10–50 miljoner kronor, utifrån de konsekvenser som vi kan överblicka idag.

Inventeringen har överlämnats till intresseorganisationen Forum idéburna organisationer med social inriktning, som i dagarna har sitt andra möte med kulturminister Amanda Lind.

– Samtidigt måste vi komma ihåg att många enskilda drabbas och vi får inte glömma bort ta hand om varandra lite extra. Här vet vi att vår föreningsverksamhet som nu i princip är helt pausad är väldigt betydelsefull för många. Av den anledningen stimulerar vi nu föreningarna genom att de kan söka bidrag ur den pott vi tillsatt för digital omställning med förhoppningen att skapa nya mötesformer. 

IOGT-NTO tillsatte i början av mars en särskild beredskapsgrupp med dagliga avstämningar för att bevaka utvecklingen och analysera konsekvenserna för organisationen. 

– Genom detta blev det på ett tidigt stadium väldigt tydligt att vår mångfacetterade verksamhet drabbas på olika sätt och i olika omfattning. Med detta pågående arbete som grund har vice ordförande och jag arbetat vidare inom ett flertal områden tillsammans med distrikten, förbundskansliet, folkhögskolorna, behandlingshemmet Dagöholm, Våra Gårdar med flera.

– Med hänsyn till rekommendationerna agerar vi kreativt genom att hitta andra lösningar för att även fortsatt bedriva så mycket verksamhet som möjligt i enlighet med vårt uppdrag.

Kommer ni att presentera en krisplan, och i så fall när?

– Jag tror att det är viktigt att snarare se det som ett kontinuitetsarbete. Idag vet vi inte hur lång tid detta kommer att pågå, eller hur omfattande konsekvenserna kommer att bli. Därför är det viktigt att fortsätta bevaka utvecklingen och vidta de åtgärder som behövs. Coronakrisen snabbar upp vissa processer i enorm fart, till exempel digitaliseringen, samtidigt som vissa processer avstannar helt, säger Johnny Mostacero. 

– Det finns alltså inga universallösningar – det handlar snarare om att förstå nuläget och göra nödvändiga anpassningar. Det kommer också krävas av oss alla att vi fattar modiga beslut. 

Johnny Mostacero säger att förbundets roll framförallt är att anpassa det stöd som ges, men också att samordna och driva påverkansarbetet för att få till särskilt stöd till hela civilsamhället. 

– Vi har – bland annat – försett medlemmar och verksamheter med information, ställt om verksamhet från fysiska samlingar till digitala, vi har utarbetat alternativa arbetssätt för vårt påverkansarbete, för utbildning och föreningsmöten, säger han och fortsätter uppräkningen:

–Vi ger dessutom möjlighet till föreningar och verksamheter att söka omställningsbidrag för digitala möten, och vi har tagit fram digitala verktyg för möten i digital form. Vi har under våra Ordförandeforum i mars och april fört samtal med respektive ordförande i våra åtta distrikt kring nuläge och konsekvenser av Covid-19. Vi har också genom ett aktivt påverkansarbete mot våra politiker och beslutsfattare tillsammans med eller genom Våra Gårdar, Forum, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation, RIO och andra, paraplyorganisationer agerat för att synliggöra våra och övriga civilsamhällets ekonomiska behov.

Vad är din kommentar till det förslag som Jan Linde, ordförande i Kuggaviksgården, presenterat?

– Det finns redan idag ett antal insatser som distrikt, föreningar och verksamheter kan ta del av, allt ifrån att ansöka om utvecklingsbidrag och medel från fonder till rena likviditetsförstärkningar genom reverslån. Sådana insatser görs och har tidigare gjorts för bland annat Kuggavik för att rädda och stärka deras verksamhet.

Johnny Mostacero återkommer till att det inte finns någon universallösning för ”extraordinära insatser”. 

 – Alla verksamheter behöver vidta de åtgärder som är rätt för dem, göra anpassningar, samt ta del av det stöd och de insatser som finns. Att rörelsens medlemmar och olika verksamheter kan gå in och förskottsbetala läger och vistelser och annat som ska ske längre fram är ett bra exempel på hur man kan göra.

– Vad gäller Kuggavik specifikt så är det viktigt att de har en tät dialog med sina distrikt, som är de formella ägarna. Deras respektive distriktsordförande sitter med i det ordförandeforum där vi pratar om hur och i vilken omfattning coronakrisen påverkar oss, och hur akut situationen är eller kan bli, säger han.

Vad vill du säga till de verksamheter som befinner sig i ett mycket kärvt läget?

– Coronakrisen är en världsomspännande kris som ingen nu levande tidigare upplevt. Den har hela världen i sitt grepp och kommer påverka oss under lång tid framöver. Men mitt i allt det sorgliga så måste vi också våga lyfta blicken och se det positiva som döljer sig bakom allt elände. Hela världen pausas och ger oss genom det tid för reflektion. Här gäller det att vi använder denna tid för att reflektera över vår verksamhet, utvärdera vad vi gjort och göra de vägval som kan bidra till att vi kan gå stärkta ur det här. 

– Jag känner mig otroligt stolt över att vi var snabba i vårt agerande och att vi anpassat oss efter myndigheternas rekommendationer på det sätt vi gjort. 

Mer från Accent