Alkohol och våld

Ny forskarrapport: Så slår alkovåldet

30 000 fler misshandelsfall per år. Det blir konsekvensen om alkoholkonsumtionen ökar med en liter per person. Det visar en ny rapport och alkohol och våld som publiceras i dag.

I Sverige skedde omkring 317 000 misshandelsfall 2015. I 180 000 av dessa var offer och/eller förövare påverkade av alkohol. Fler än varannan förövare och vart tredje offer var alkoholpåverkade. Det visar rapporten Alkohol och våld från IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet och Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende, CERA, som presenteras idag.

Det bästa sättet att minska våldet är att begränsa alkoholkonsumtionen.

– Det finns en tydlig koppling mellan alkohol och brott, särskilt misshandel, säger Johanna Olseryd, utredare på Brå, som gjort en analys av hur vanligt det är att personer inblandade i misshandel, hot, rån och sexualbrott uppges vara påverkade.

I nio fall av tio år förövaren en man. De manliga förövarna är i högre grad påverkade av alkohol än de kvinnliga.

– Män gör sig skyldiga till brott oftare och blir oftare offer under alkoholpåverkan, säger hon.

Störst är könsskillnaden vid misshandel – 72 procent av de manliga förövarna och 45 procent av de kvinnliga är påverkade.

Tål män alkohol sämre än kvinnor?

– Den frågan får nog bli obesvarad, åtminstone utifrån mitt material. För att kunna svara på den måste man veta antalet tillfällen förövaren har druckit, vilken mängd och vilken slags alkohol det handlar om. Män kanske dricker sig berusade oftare. Då kan det ju vara där skillnaden ligger, säger Johanna Olseryd.

Berusning är en faktor som spelar roll, och de starkaste sambanden ser man i samhällen där man traditionellt dricker mycket starksprit.

– Sambandet är lägre nere på kontinenten där man har en annan alkoholkultur. Den minskning vi sett av våldet i Sverige den senaste tiden är det en del som förklarar med svenskarnas förändrade konsumtionsmönster; att vi dricker mer kontinentalt, säger hon.

Enligt rapporten visar experiment med människor och djur att alkoholens effekter ger förändringar i tänkande, känslor och fysiologi som ökar sannolikheten för aggressivt beteende. Det kan till exempel leda till att personen känner sig alltför självsäker, blir arg av relativt små provokationer, inte uppfattar osäkra situationer, och blir sämre på att försvara sig eller fly. Trots att alkoholnivåerna i experimenten av etiska skäl är låga har forskarna kunnat visa att det finns ett samband mellan hur mycket försökspersonen dricker och hur mycket aggressiviteten ökar.

Biomedicinska studier visar också att alkohol motverkar hjärnans hämmande funktioner som undertrycker aggressiva impulser.

– Kvinnor blir kanske lika aggressiva som män. Men männens beteende styrs antagligen av mer destruktiva maskulinitetsnormer som oftare får dem att slåss, säger Johanna Olseryd.

Förväntningar i sig verkar dock inte leda till någon ökad aggressivitet. Den slutsatsen drar forskarna bakom rapporten efter att ha tittat på experiment där försökspersonerna tror att de druckit alkohol när det i själva verket varit en placebodryck. Däremot utesluter inte forskarna att förväntningar kan förstärka den biomedicinska effekten.

Vissa platser och situationer är mer riskabla än andra. Våld är vanligare på fredags- och lördagskvällar- och nätter, samt tidigt på morgonen dagen efter. Enligt rapporten ökar sannolikheten för våld inne på barer och klubbar allteftersom kvällen går. Om andelen män är betydligt högre än andelen kvinnor är risken för våld högre. Liksom om trängseln är stor. Är alkoholen dessutom billig och berusningsnivån hög ökar risken påtagligt.

Sambandet mellan våldsbrott och alkoholkonsumtion är alltså solklart. Ökar konsumtionen så ökar våldet. Studier visar att om svenskarnas alkoholkonsumtion ökar med en liter per person och år, så medför det mellan sju och tio procents ökning av antalet misshandelsfall, från 317 000 till omkring 340 000.

Åtgärder som minskar alkoholkonsumtionen är det allra mest effektiva för att minska våldet i samhället.

– Allt som begränsar alkoholkonsumtionen bidrar till att minska våldet. Man ska inte underskatta betydelsen av att vi har ett alkoholmonopol i Sverige, säger Johanna Olseryd.

Att alkoholpolitiska åtgärder som syftar till att minska alkoholkonsumtionen i hela befolkningen är de som är mest effektiva konstaterar också Världshälsoorganisationen, WHO. Det gäller bland annat skatt på öl, vin och sprit, minskat antal timmar eller dagar då alkohol säljs, åldersgräns för att köpa alkohol och reglering av antalet försäljningsställen. Ju kraftfullare åtgärd desto större effekt. Det visar sig i såväl låg- och medelinkomstländer som i höginkomstländer. Ändå tas sådana åtgärder sällan med i svenska våldsförebyggande strategier.

Även om de mest effektiva åtgärderna är generella och främst sker på nationell nivå, så finns det saker som kan göras lokalt och ända ner på individnivå.

– Att polisen är närvarande i offentliga miljöer där det dricks mycket har en brottsförebyggande effekt. Annat som fungerar är Kronobergsmodellen, där polisen beslagtar och häller ut alkoholen för ungdomar och kontaktar deras föräldrar; eller lokala samarbeten mellan kommunen, krögare och polisen, som Ansvarsfull alkoholservering. För enskilda kan alkolås på bilen vara ett sätt att minska risken, säger hon.

Enligt rapporten Alkohol och våld minskar antalet misshandelsfall med 17 procent när Kronobergsmodellen används.

Ansvarsfull alkoholservering innebär att krogpersonal utbildas i alkohollagen och får träna sig på att neka servering till berusade eller underåriga. Särskilt effektiv är metoden om den kombineras med mobilisering av lokalsamhället och förstärkt tillsyn av hur reglerna för servering efterlevs.

Att bekämpa våld är viktigt. Förutom de omedelbara skadorna som våld ger upphov till drabbas offren ofta av långvariga negativa konsekvenser som bidrar till att öka antalet sjukbesök och sjukskrivningsdagar. Alla typer av våld får, enligt rapporten, negativa konsekvenser för hälsan, men offer för barnmisshandel och kvinnor som har utsatts för partnervåld eller sexuellt våld har fler hälsoproblem än andra våldsutsatta. Kvinnor som utsatts för våld av sin partner löper dubbelt så stor risk för alkoholmissbruk och depression, och fyra till fem gånger högre risk för självmord jämfört med kvinnor som inte drabbats.

I rapporten redovisas också en studie där man fann att personer som utsatts för allvarligt våld var överrepresenterade bland dem som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom, depression, psykosomatiska symptom, självskadebeteende, riskbruk av alkohol, låg självuppskattad hälsa och, bland äldre, även hjärtinfarkt. Personer som hade varit utsatta för psykiskt våld uppgav dubbelt så ofta som andra, att de hade ett pågående alkoholmissbruk.

— Kunskapen om att det finns en stark koppling mellan totalkonsumtion av alkohol och våld har funnits länge och rapporten stärker den bilden. Den visar också att en minskning av konsumtionen leder till en minskning av våldet och den kunskapen är viktig i det förebyggande arbetet, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO i ett pressmeddelande.

Så kan alkovåldet stoppas

Forskarnas rekommendationer till Sverige:

  • Inför alkoholpolitiska åtgärder som har starka belägg för att skydda specifikt mot våld. Som att höja priset på alkohol, begränsa antalet försäljningsställen, begränsa öppettiderna för alkoholförsäljning och hålla fast vid, eller höja, existerande åldersgränser.
  • Bevara och stärk det svenska alkoholmonopolet.
  • Upprätthåll regler som förhindrar illegal försäljning av alkohol, inklusive försäljning till minderåriga och till berusade personer i barer och restauranger.
  • Kontrollera efterlevnaden genom kontrollköp med straff för försäljningsställen som inte klarar kontrollen.
  • Inför lagar med straffrättsligt ansvar för vuxna som arrangerar fester och där förser minderåriga, som inte är deras egna barn, med alkohol, för skador som deltagarna orsakar.
  • Inför lagar som håller serveringsställen ansvariga för förluster som uppkommit på grund av överservering.
  • Inför obligatorisk och effektiv utbildning i ansvarsfull alkoholservering, och strängare och snabbare ökande straff för överservering.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent