Beroende

Forskarnas teori: Så uppstår fentanylberoende

Forskare har i försök med möss identifierat vad de tror är de neurala banor som är ansvariga för att skapa beroende till fentanyl.

Den ena banan aktiveras när brukaren tar drogen och upplever en intensiv eufori. Den andra aktiveras när drogen går ur kroppen och abstinens uppstår. Och att förstå sammanhanget kan vara avgörande för att behandla beroendet. Det skriver Science News.

Att neuroner i det så kallade centrala tegmentområdet i mitthjärnan är ansvariga för att skapa de euforiska känslorna under ett opioidrus, har dokumenterats i tidigare forskning. Men hur abstinensen uppstår har varit mindre känt. När forskarna bakom studien, vid universitetet i Geneve, injicerade möss med fentanyl tre dagar i sträck för att sedan tvärt upphöra kunde de studera vilka delar av hjärnan som aktiverades när abstinensen inträdde.

När mössen fick fentanyl stoppades neuroner som annars hade hållit tillbaka utsläpp av dopamin. Överskottet av dopamin skapade drogens euforiska effekter. Tidigare har man tänkt att beroendet främst består av avsaknaden av denna positiva stimuli. Men när man i djurförsök stängt av mössens förmåga att uppleva ruset så har de ändå drabbats av abstinens efter att ha fått opioider.

Det man kunnat se i denna nya studie är att hos möss som uppvisar tecken på abstinens så aktiveras centrala amygdalan, specifikt delar inblandade i att känna rädsla och skapa minnen kring saker man vill undvika. Forskarna tror nu att det är denna negativa stimuli som i växelverkan med rusets eufori som skapar abstinensen.

Forskarna kunde sedan genetiskt modifiera möss så att det var möjligt att stänga av de delar av amygdalan som aktiverades vid abstinens. Mössen lärde sig att de genom trycka på en spak kunde stänga av neuronerna som gav upphov till de obehagliga effekterna av abstinensen.

Förhoppningen är att den här forskningen ska vara ett led i att utveckla bättre behandlingar mot opioidberoende, till exempel genom att rikta in sig på amygdalan. Men först måste man ta reda på om människors hjärnor fungerar likadant. Försöken utfördes med den starka syntetiska opioiden fentanyl, men forskarna tror att resultaten går att överföra även på andra opioider.

Ungefär en fjärdedel av de som använder fentanyl utvecklar ett beroende, en relativt hög andel jämfört med andra droger. 2022 tros syntetiska opioider, främst fentanyl, ha varit inblandat i 70 000 amerikanska dödsfall.

Mer från Accent