Cannabislegalisering

Fler svenskar positiva till legalisering av cannabis

Knappt 2 av 10 svenskar är för legalisering. Nära 7 av 10 säger dock nej.

I Sverige har attityderna till narkotika historiskt varit minst sagt negativa, och vi har färre användare än i många andra länder. Den svenska narkotikalagstiftningen speglar den restriktiva synen. Men allt oftare ifrågasätts den nu i debatten. Och attityderna i samhället blivit mindre restriktiva. Ungefär tre gånger så många är positiva till legalisering jämfört med 2014. Det visar en ny undersökning som Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk, RFMA, låtit undersökningsföretaget Ipsos göra. 

– Men fortfarande är endast 18 procent för en legalisering, så det är ju långt ifrån en majoritet. 67 procent är emot, säger Håkan Leifman, som för RFMA:s räkning beställt undersökningen.

I undersökningen fick de svarande ta ställning till tre påståenden:

1. Det borde vara lagligt att odla cannabis för eget bruk.

2. Det borde vara tillåtet att få använda cannabis.

3. Sverige borde ha en mindre restriktiv hållning till cannabis, som det är i vissa andra europeiska länder.

Därtill ställdes frågan: 

Vilken inställning har du till att Sverige gör det lagligt att sälja, köpa, och använda cannabis (för, emot eller osäker/vet ej)?

De första tre påståendena har använts i en liknande undersökning från 2014. En jämförelse visar att attityderna har förskjutits åt det mer tillåtande hållet.

Störst är förändringen i inställningen att Sveriges politik borde vara mindre restriktiv. Där anser hela 19 procent att Sverige borde bli mer som andra, mer liberala länder. Något som endast 4 procent ansåg 2014. Men även för de andra påståendena är förändringen liknande. I år ansåg 14 procent att det borde vara lagligt att odla cannabis för eget bruk. År 2014 var andelen 4 procent. Att cannabis borde vara tillåtet att använda anser 14 procent i år jämfört med 6 procent 2014. 

Och på frågan om man är för eller emot en legalisering svarar alltså 18 procent att de är för och 67 procent emot. Ett resultat som inte går att jämföra med tidigare undersökningar då frågan inte ställts tidigare.

– Men om man jämför med svaren på de andra frågorna kan man nog på goda grunder anta att runt 4–6 procent var för legalisering 2014, säger Håkan Leifman.

Trots att en klar majoritet av svenskarna är emot legalisering så finns det ett undantag. I gruppen unga män, 16–29 år, är 42 procent för legalisering medan endast 38 procent är emot. 

Yngre är mer tillåtande än äldre, 32 procent av 16–29-åringarna är för, men endast 7 procent av 45–59-åringarna.

Sett till hela gruppen är män mer tillåtande än kvinnor, 23 procent jämfört med 13 procent.

Håkan Leifman tror att attityderna har påverkats av den pågående narkotikadebatten.

– Den debatt som varit på sista tiden, som målar upp Sverige som ett land med hög narkotikadödlighet och kopplingarna till gängkriminalitet har säkert bidragit.

Men attitydförändringarna avspeglas inte i ökad användning.

– Användningen av cannabis är ganska stabil i Sverige – och väldigt låg jämfört med andra länder med en mer tillåtande syn.

Även om omsvängningen i synen på politiken inte lett till ändrade vanor tror Håkan Leifman att den kan få konsekvenser i framtiden.

– Mer långsiktigt tror jag att politiken kommer att påverkas. Det blir svårare att driva en politik om man har en stor opinion emot. Skulle andelen stiga till 30–35 procent så tror jag det blir svårt. Inget politiskt parti vill legalisera i dag. Vi ligger långt därifrån, men vi måste kunna diskutera politiken.

Och då gäller det att skilja äpplen från päron och reda ut vad som menas. Något som varit svårt när det gäller legalisering, respektive avkriminalisering, där det senare handlar om att ta bort straffen för eget bruk, medan legalisering handlar om att göra produktion och handel laglig.

– Vår undersökning handlade ju om legalisering. Det är viktig att vara tydlig med vad man menar i olika kunskapssammanhang och att vi fortsätter att prata om det, säger Håkan Leifman.

Mer från Accent