Ny undersökning

Färre svenskar dricker alkohol – och fler vill se begränsningar

Andelen svenskar som väljer bort alkohol ökar. Fler vill också förbjuda alkoholreklam och anser att tillgängligheten ska begränsas.

En ny studie från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar att andelen alkoholkonsumenter i befolkningen minskat de senaste fem åren. Inte någon stor minskning, men ändå signifikant; från 87 till 85 procent. Främst är det kvinnor som står för minskningen, 17 procent har inte druckit alkohol de senaste 12 månaderna, jämfört med 14 procent 2015.

– Vad det beror på vet vi inte, men det följer mönstret med minskande alkoholkonsumtion, säger Erica Sundin, utredare på CAN och en av författarna till studien.

Bland männen syns istället en minskning i kraftigt berusningsdrickande. Vanligast är att unga män, mellan 18 och 29 år, dricker så stora mängder att de vinglar eller pratar sluddrigt. I år uppger 56 procent av männen i den åldersgruppen att de druckit så mycket. Det är en signifikant minskning från 2015, då 65 procent drack sig så berusade.

– Kraftig berusning leder ju till vissa typer av konsekvenser så det är positivt att det minskar, säger hon.

De mängder som krävs för att man ska bli så berusad är i genomsnitt sju glas för män och fem för kvinnor. Lite färre för äldre. I genomsnitt har närmare en tredjedel druckit så mycket någon gång de senaste tolv månaderna. För alla grupper, utom för unga kvinnor, syns en tendens till minskning. Bland unga kvinnor har berusningsdrickande snarare ökat.

”Om man ser till konsumtionen totalt så har kvinnors och mäns konsumtionsmönster närmat sig varandra.”

Erica Sundin, CAN

Har alkoholkonsumtionen blivit mer jämställd?

– Om man ser till konsumtionen totalt så har ju kvinnors och mäns konsumtionsmönster närmat sig varandra, så det kan man nog säga, säger Erica Sundin.

Erica Sundin. Foto: Eveline Johnsson

Enligt undersökningen har svenskarna druckit alkohol 51 gånger det senaste året i genomsnitt. Män drack vid 60 tillfällen och kvinnor vid 42. Äldre dricker oftare än yngre. De äldsta, 65–84 år, drack i genomsnitt 65 gånger medan de yngsta, 18–29 år, drack i genomsnitt 32 gånger. De äldsta dricker dock inte lika ofta som för fem år sedan, då de redovisade 76 dryckestillfällen på ett år.

– Att de äldsta dricker vid färre tillfällen har vi inte sett i andra undersökningar. Möjligen kan pandemin a spelat in. Det blir spännande att följa i kommande undersökningar.

Den vanligaste anledningen till att dricka är att den som dricker gillar känslan. Det uppger 56 procent.

Att dricka till maten är vanligast, och sällskapet är oftast den egna familjen eller partnern. Även om det sammanhanget fortfarande är vanligast så är både tillfället och sällskapet de som minskat mest mellan de båda undersökningstillfällena. 

– Andelen som minst en gång i månaden dricker alkohol tillsammans med familj och vänner har minskat. Även här har vi funderat över om pandemin påverkat svaren. 

Undersökningen genomfördes under våren. 

– Nästan alla frågor handlar om vad man gjort de senaste tolv månaderna, men pandemin har påverkat människor beteende och vi umgås mindre med personer vi inte bor med. Det är inte omöjligt att det har påverkat svaren. 

De problem som uppstår i samband med alkoholkonsumtion är oftast att ha känt skuldkänslor eller ånger efter att ha druckit, 28 procent, och att ha ångrat något man sagt eller gjort, 26 procent.

Unga kvinnor uppger oftare att de ångrat något de sagt eller gjort, fått en minneslucka eller hamnat i slagsmål.

Ur undersökningen

Män får oftare problem på grund av sin konsumtion jämfört med kvinnor, och yngre oftare än äldre. Någon större skillnad mellan de båda undersökningstillfällena går inte att se, bortsett från en sak: Unga kvinnor uppger oftare i år att de ångrat något de sagt eller gjort, fått en minneslucka eller hamnat i slagsmål.

Kan det hänga ihop med att de, till skillnad från unga män, snarare dricker sig kraftigt berusade oftare än tidigare?

– Det är inte omöjligt. Det är ju en typ av problem som ofta är kopplade till kraftig berusning.

Kvinnor påverkas oftare negativt av någon annans alkoholkonsumtion. Glädjande är att andelen kvinnor som påverkats negativt av en hushållsmedlems alkoholkonsumtion har minskat från 9 till 6 procent. Vanligast i år var istället en familjemedlem som inte bor i samma hushåll, 7 procent, följt av en vän eller bekant, knappt 6 procent.

Stödet för en restriktiv alkoholpolitik är fortsatt stort, och i vissa fall till och med större än 2015. Fler vill förbjuda alkoholreklam och fler anser att det bör finnas begränsningar i hur sent på kvällen man ska kunna köpa alkohol. 

Med tanke på att det mesta som debatteras i media handlar om uppluckring av alkoholpolitiken, som gårdsförsäljning och alkoholcatering, skulle man inte förvänta sig att attityden gick i samma riktning?

– Det hade man kunnat tänka sig, men det ser vi inte alls. Snarare har ju stödet stärkts. Det enda som avviker är attityden till varningstexter på förpackningar som färre vill införa nu än 2015.

Mer från Accent