Gårdsförsäljning

”Bra att fler påpekar brister i EU-analysen”

Alkoholmonopolet vilar på skakig grund, och undantag som gynnar inhemska varor är inte förenliga med monopolet. Det hävdas i en ny rapport.

Svenska institutet för europeiska studier, Sieps, har givit ut en rapport skriven av Graham Butler, biträdande professor i juridik vid Århus universitet i Danmark. Han har forskat på olika aspekter av EU:s lagstiftning och fördjupat sig i statliga monopol vid flera tillfällen. 

Hans slutsats är att monopolen vilar på skakig grund. Han skriver:

”Till sin natur är statliga monopol ett hinder för främjandet av EU:s inre marknad, och med tanke på deras protektionistiska form, går de emot liberaliseringen av de europeiska marknaderna för varor … och utgör hinder för gränsöverskridande handel.”

Han anser också att EU-domstolen dömde fel, då Systembolaget fick rätt mot Ica-handlaren Harry Franzén som började sälja vin i sin butik efter EU-inträdet. Han hävdar att domstolen, genom att hävda att monopolet var ett allmänt intresse (artikel 37 i EUF-fördraget), målade in sig i ett hörn som de senare önskat att de skulle kunna fly ifrån. 

Enligt Graham Butler har också EU-domstolens praxis förändrats sedan Franzén-domen, och han är tveksam till om monopolet skulle få godkänt idag.

Men han tar inte upp det uppenbara skälet till att Sverige fick behålla monopolet vid EU-inträdet, nämligen att det redan fanns där, hade funnits länge och var väl etablerat. Monopolet ingick i inträdesförhandlingarna.

Ett annat skäl var att den svenska alkoholpolitiken inte diskriminerade importerade varor. Den inhemska alkoholproduktionen bestod till stor del av statligt producerad vodka som framgångsrikt såldes på export. Alkoholskatten gynnade dock inte inhemsk sprit framför importerat vin eller öl, tvärtom var skatten högre på den starkare alkoholen. Därför kunde Sverige i förhandlingarna trovärdigt övertyga om att monopolets syfte var att skydda folkhälsan – och inte att skydda inhemska produkter. 

I rapporten beskriver Graham Butler hur Sverige nu och då försöker kringgå det egna monopolet genom att föreslå olika undantag. Nu senast utredningen om ”gårdsförsäljning”, som handlar om att låta producenter sälja alkohol direkt till kund:

”Syftet med utredningen var med andra ord att möjliggöra försäljning av inhemska varor utanför Systembolaget, samtidigt som det säkerställs att varor som produceras i, eller kommer från, andra medlemsstater i EU även fortsättningsvis ska säljas i Systembolaget. Detta var i själva verket ett försök att undersöka sätt att differentiera (det vill säga positivt diskriminera) inhemskt producerade varor och negativt diskriminera varor som producerats i andra medlemsstater.”

Graham Butler anser att det inte går att förena ett sådant undantag som gynnar inhemska produkter:

”Systembolagets fortsatta existens skulle stå på bräcklig grund i varje förslag som Sverige skulle lägga fram om att tillåta inhemskt producerade alkoholhaltiga varor att säljas utanför det statliga monopolet, medan alkoholvaror tillverkade i andra EU-stater inte skulle göra det. Det är mycket tveksamt om gårdsförsäljning, i en stat som har ett statligt monopol, går att förena med den fria rörligheten för varor i EU-lagstiftningen. Och när det kommer till detaljerna blir det bara värre.

Enligt gårdsförsäljningsutredningen skulle man både kunna ha kakan och äta den. Utredningen hävdade i huvudsak att det var möjligt att tillåta att inhemskt producerade alkoholhaltiga varor säljs utanför det statliga monopolet, medan alkoholhaltiga varor som tillverkats i andra EU-medlemsstater även i fortsättningen endast får säljas på Systembolaget. Varje förslag av detta slag resulterar i ett försäljningssystem som uttryckligen gynnar inhemskt producerade varor. Sådana lagändringar skulle vara direkt diskriminerande, vilket är förbjudet enligt alla bestämmelser om den fria rörligheten för varor som finns i EU-fördragen.”

Graham Butlers analys stämmer väl överens med vad Joakim Sundbom, advokat och expert på EU-rätt, kommit fram till tidigare. Till Accent sade Joakim Sundbom att nya monopol i princip är omöjliga att få igenom i EU. Och detsamma antar han gäller om man vill återinföra ett avskaffat monopol, som det i princip handlar om ifall hundratals producenter tillåts sälja sina produkter direkt till kunder. Att förslaget dessutom är diskriminerande mot andra länders varor gör förstås inte att saken kommer i ett bättre läge.

”Det är bra att olika aktörer påpekar brister i utredningens EU-analys.”

Irma Kilim, IOGT-NTO

Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, tycker att Sieps rapport är välgjord och intressant.

– Graham Butler har gjort en bra analys som visar på att utredningens förslag inte skulle godkännas av EU. Det skulle leda till att monopolet hotas om man inför gårdsförsäljning, säger hon. 

Hon tycker att det är bra att fler påtalar riskerna med utredningens förslag.

– Det är bra att olika aktörer påpekar brister i utredningens EU-analys. Även Systembolaget har kritiserat utredningens slutsatser i sitt remissvar.

Hon hoppas att rapporten ska bidra till att det inte blir verklighet av förslaget.

– Jag hoppas att kommande regering tar hänsyn till konsekvenserna. Förslaget går emot gällande EU-rätt och hotar monopolet, som en majoritet av politikerna ändå säger sig vilja ha kvar.

Mer från Accent