Alkoholen och samhället

Alkoholens roll för högt blodtryck underskattas

Högt blodtryck kan orsaka dödsfall. Men patienter informeras sällan om riskerna med alkohol.

Många svenskar har högt blodtryck – den största påverkbara riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom, som kan leda till döden. Så många som 46 procent vet inte ens om att de har högt blodtryck. Och få känner till alkoholens roll.

Idag publiceras forskningsrapporten Alkohol och högt blodtryck, i serien Alkoholen och samhället, framtagen av världens främsta forskare. Rapporten är utgiven av Svensk sjuksköterskeförening, SFAM, Svensk förening för beroendemedicin, SAFF, CERA, SIGHT, Riksförbundet Hjärtlung, SLAN och IOGT-NTO.

– Högt blodtryck är en av de ledande orsakerna bakom dödsfall i hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Dessutom är det en av de viktigaste orsakerna till stroke. Det finns gott om studier som visar att alkohol höjer blodtrycket akut. Alkohol kan även orsaka kroniskt högt blodtryck, särskilt sådant som är svårt att behandla, säger Timothy Naemi, Canadian Institute for Substance Use Research i British Columbia, Kanada, och en av forskarna bakom rapporten.

”Läkare vet inte mycket om alkohol, de dricker själva och vill inte veta, och de är rädda att såra sina patienter.”

Timothy Naemi

Ändå får patienterna sällan information om riskerna. 

– Jag är själv läkare och min uppfattning är att det beror på flera saker. Läkare vet inte mycket om alkohol, de dricker själva och vill inte veta, och de är rädda att såra sina patienter om de tar upp frågan. 

Myndigheterna underlättar inte heller för läkarna. Enligt rapporten inkluderar endast hälften av världens riktlinjer för högt blodtryck rekommendationer om att minska alkoholkonsumtionen.

Men Timothy Naemi anser att det är nödvändigt att patienterna informeras.

– Det gäller särskilt för personer med andra åkommor, till exempel diabetes.

En styrka i forskningen om alkohols inverkan på blodtrycket är att de studier som finns är av olika slag:

  • Randomiserade kontrollerade försök, där individer lottas till att dricka mer eller mindre och en kontrollgrupp som fortsätter som vanligt.
  • Överkorsningsstudier, där blodtrycket jämförs mellan en period då med alkohol och en period utan.
  • Studier med mendelsk randomisering, där man jämför grupper som saknar gener som är nödvändiga för att förbränna alkohol med grupper som inte saknar den.
  • Epidemiologiska observationsstudier, där individer med olika nivå av självrapporterad alkoholkonsumtion jämförs.

– Vi har tittat på alla slags studier och lagt ihop dem som bitar i ett stort pussel. Bilden som framträder är tydlig; ju mer du dricker ju högre blir ditt blodtryck och ju större är risken för hjärt-kärlsjukdom. Redan två drinkar per dag ökar risken, säger Timothy Naemi.

”När man dricker en större mängd alkohol ökar trycket i blodkärlen kraftigt.”

Timothy Naemi

Särskilt farligt verkar berusningsdrickande vara.

– När man dricker en större mängd alkohol ökar trycket i blodkärlen kraftigt. För att skydda sig mot det ökade trycket blir kärlen styvare. Så småningom blir styvheten permanent.  

De studier som forskarna granskat visar ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och högt blodtryck för män, dock mindre tydligt för kvinnor.

– Det finns mycket färre studier gjorda på kvinnor, men de studier som håller hög kvalitet visar väldigt lika resultat som studier på män. Om det görs fler studier på kvinnor är jag övertygad om att resultaten kommer att vara lika entydiga som för män.

Kan vi en gång för alla slå fast att alkohol inte är bra för hjärtat?

– Absolut! I mycket små mängder gör alkohol sannolikt ingen större skada, men alla resultat är tydliga: ju mindre alkohol desto bättre. Inte minst har World Heart Federation nyligen visat i en översikt att alkohol har spelat en stor roll för att hjärt-kärlsjukdomar globalt närapå fördubblats.

Studier visar att en så måttlig genomsnittlig ökning som 2 mm Hg (millimeter kvicksilver) i en befolkning ökar dödsfallen i stroke med 10 procent och i kranskärlssjukdom med 7 procent. En sänkning av det genomsnittliga blodtrycket med 2 mm Hg kan medföra 4 procents lägre dödlighet i hjärtsjukdomar, 6 procent lägre i stroke och 3 procent lägre dödlighet totalt.

”Alla resultat är tydliga: ju mindre alkohol desto bättre.”

Timothy Naemi

Det finns också studier som visar att relativt små minskningar av alkoholkonsumtionen i en befolkning även kan minska andra sorters alkoholrelaterade skador, bland annat dödsfall i skrumplever, trafikolyckor orsakade av rattonykterhet, våld och fosterskador.

– Att minska totalkonsumtionen i samhället är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att förbättra folkhälsan och minska kostnaderna för sjukvård och förtidig död.

Forskarnas råd till regeringar och samhälle är därför att införa åtgärder som minskar alkoholkonsumtionen. Dit hör höjda alkoholskatter, minimipriser, minskade öppettider, begränsning av hemleveranser, höjda åldersgränser, begränsningar av alkoholreklam, och krav på varningstexter.

Till hälso- och sjukvården ger de rådet att ta upp råd om alkohol i riktlinjerna för behandling av högt blodtryck. 

Forskarna råder individer att minska sin alkoholkonsumtion till som mest 100 gram alkohol i veckan, vilket motsvarar lite mer än ett standardglas (12 gram) per dag, och att undvika att någonsin dricka mer än 4 standardglas per tillfälle.

Ny studie: Så påverkar alkohol covid-19

Alkohol har flera negativa konsekvenser i coronapandemin. En är att alkoholkonsumtion kan öka risken för infektionssjukdomar – och för att sjukdomens förlopp blir allvarligt.

Mer från Accent