Politik

JK: Tillsyn av e-handel med alkohol kan legitimera brottslig verksamhet

Justitiekanslern avslår förslaget om tillsyn av hemleveranser av alkohol. JK anser att det är oklart vad som är tillåtet och att man därför riskerar att utöva tillsyn över olaglig verksamhet. Andra tunga remissinstanser håller med.

Justitiekanslern är en av de 117 myndigheter och organisationer som har lämnat remissvar på betänkandet ”En väg till ökad tillsyn.” Accent har tidigare rapporterat om utredningen och dess förslag här.

JK avslår förslaget om tillsyn över utlämningen vid hemleverans av alkohol, med hänvisning till att frågan om vad som är lagligt eller inte är oklar, och att det därmed finns ”en risk för att tillsyn kan komma att utövas över verksamhet som, vid en senare prövning, kan visa sig vara olaglig och att olaglig alkoholhantering därigenom ges obefogad legitimitet.”

Utredarens, Göran Lundahl, uppdrag var att ”lämna förslag om hur tillsyn av e-handel och hemleverans av alkoholdrycker – utifrån nu gällande regler – ska bedrivas och hur ålderskontrollen i samband med sådan handel ska säkerställas”.

Utredaren ansåg sig därmed inte ha mandat att föreslå någon lagändring, men påpekar att det råder oklarhet. Han har inte heller föreslagit att tillsynsmyndigheten ska pröva om verksamheten är laglig utan bara hur tillsynen ska gå till vid utlämningen. Med en sådan ordning kontrolleras endast det sista ledet i en kedja av händelser där flera kan vara olagliga.

JK håller med utredaren om att det juridiska läget är oklart och skriver i sitt remissvar att en grundläggande förutsättning för att bedriva effektiv tillsyn är att det är klargjort vad som är tillåtet och otillåtet.

Flera andra remissinstanser, både bland de som tillstyrker och de som avslår utredningens förslag, har dragit samma slutsats som JK och poängterar att det viktigaste är att reda ut vilken typ av verksamhet som är tillåten.

Att lagen måste förtydligas har bland andra IOGT-NTO, Konkurrensverket, Statens folkhälsoinstitut, Tullverket, Läkarförbundet, UNF, Systembolaget, Sprit- & Vinleverantörsföreningen, Alkoholpolitiskt forum, Svenska Läkaressällskapet, Föreningen Sveriges Socialchefer, CAN, SoRAD, Det svenska nätverket för NCDs (icke smittsamma sjukdomar), Länsstyrelsen i Dalarna Länsstyrelsen i Västernorrland, Stockholms stad och Östersunds kommun givit uttryck för.

Mer från Accent