Debatt

”Ny organisation för NBV – nej tack”

”Jag vill börja med att i första hand yrka avslag på förslaget och återremiss i andra hand”. Så hade jag sagt om det varit föremål för behandling på kongress eller liknande. Likadant hade jag gjort i kommunfullmäktige om det varit ett ärende där som var lika principiellt viktigt.

Mina tankar och funderingar kring försla- get leder till ett avslagsyrkande. Det grundar sig på detaljer i stadgeförslaget som tillsammans bildar ett centralt synsätt som liknar toppstyre och bristande förtroende för den lokala och regionala nivån. NBV har sitt enda direkta uppdrag från dess medlemsorganisationer. Dessa är uppbyggda inte uppifrån och ner utan tvärtom.

Föreningar och avdelningar eller liknande med medlemmar, verksamhet, medlemsavgift och årsmöten. Organiserade i distrikt eller regioner och en central förbundsnivå. Den centrala nivån vore ingenting, om inte grun- den med medlemmar och föreningar fanns. NBV är inget företag med vinstdispositioner och aktieägare utan fastmer ett verktyg för medlemsorganisationerna och dess medlemmar i arbetet för ett bättre samhälle.

Det nu föreliggande förslaget visar på bristande förtroende för den lokala nivån.

I förslaget till nya stadgar föreslås begreppet förbundsmöte ändras till huvudmannamöte och till detta skall endast riksorganisationen sända ombud. Detta är naturligtvis olämpligt ur demokratisk synpunkt men även ur engagemangs- och intressesynpunkt.

Vidare föreslås att förbundsstyrelsen övertar avdelningsårsmötets uppdrag att behandla verksamhetsberättelser, årsredovisningar och revisionsberättelser samt beslutar i frågan om ansvarsfrihet. Hur stort blir intresse och engagemang hos medlemsorganisationernas medlemmar som får förtroende att ingå i avdelningarnas styrelser vid dess årsmöten om de fråntas sedvanliga och demokratiska ansvarstaganden?

Det är helt befängt ur demokratisk synpunkt, att medlemsorganisationerna på lokal- och regional nivå skall fråntas det fulla ansvaret! Ta för organisationernas skull tillbaks och gör om!

Klas Sjögren skriver i Våra Gårdars tidning: ”Det förslag till ny förtroendemannaorganisation som NBV skickat ut visar tydligt hur de ekonomiska värderingarna blir viktigare än de demokratiska”. Har ni inte läst det i NBV:s ledning så gör det. Där finns argumenten för att ”ta tillbaka och gör om”!

Det rådet ger jag gärna även till förbundsstyrelsen i IOGT-NTO och övriga förbund. De mindre organisationerna särskilt.

Jan Gunnarsson, Ordförande i IOGT-NTO-föreningen  73 Vikingen i Uddevalla

Not. En artikel om förslaget – och kritiken mot det – kommer inom kort att publiceras på accentmagasin.se. / Redaktionen

Mer från Accent