IOGT-NTO

Så blir kansliets nya organisation

Från och med i morgon torsdag får IOGT-NTO:s kansli en ny organisation. ”Det handla om att spegla de prioriteringar styrelsen och kongressen gör”, säger Peter Moilanen, generalsekreterare.

I dag är IOGT-NTO:s kansli uppdelat i sju enheter: Verksamhet, organisation, stab, kommunikation, ekonomi, service och Accent. Från och med i morgon gäller en ny organisation med nya enheter och en annan uppdelning av ansvaret.

– Det finns två anledningar till att jag vill göra en omorganisation nu, säger Peter Moilanen, generalsekreterare på IOGT-NTO. Den ena anledningen är att bättre spegla de prioriteringar som kongressen och förbundsstyrelsen gör, nämligen alkoholpolitik, värvning och engagemang. Den andra anledningen är att jag tror att det går att hitta lite bättre synergieffekter genom en smartare organisation.

Ansvaret för att genomföra den mål- och verksamhetsinriktning som togs på kongressen i somras hamnar främst på tre avdelningar: Engagemang, påverkan och kommunikation.

Engagemangsavdelningen kommer att ledas av Eva Blomqvist, idag chef för organisationsenheten. Förutom organisationsfrågor kommer avdelningen också att ha hand om det förebyggande och det sociala arbetet.

På den nya påverkansavdelningen hamnar det politiska och det internationella arbetet.

– Tanken är att de ska kunna fokusera bättre på just detta. Och så handlar det om att samordna det politiska arbete vi gör i Europa och globalt med det vi gör här hemma, säger Peter Moilanen.

Chef för påverkansavdelningen blir Sara Heine, med Linda Engström som ersättare under Sara Heines föräldraledighet.

När det gäller kommunikationsavdelningen behåller de sitt ursprungliga uppdrag men får dessutom insamlingsverksamhet och Vit jul-projektet knutet till sig.

– Insamling är tydligt knutet till varumärkesarbetet, om företag eller privatpersoner är beredda att ge oss pengar handlar mycket om vilken bild de har av oss, så jag tycker att det är bra att det arbetet ägs av kommunikation och samordnas där. Vit jul är ju också ett projekt som skulle kunna ge oss stöd från andra, det är också en väldigt kommunikativ verksamhet.

Accent, stab och ekonomi påverkas inte av omorganisationen. Serviceavdelningen får medlemsregistret och medlemsservice knutet till sig, då man ser möjliga samordningsvinster.

Förutom en ny struktur för avdelningarna görs också ledningsgruppen om. Den tas bort i sin nuvarande form och ersätts dels med en kansliledning och dels med en verksamhetsledning.

Kansliledningen ska träffas med sällan än den nuvarande ledningsgruppen och har ansvar för bland annat personalfrågor, policyfrågor och budgetprocessen. Kansliledningen består av avdelningscheferna (förutom Accents), samt HR-chefen Terese Jakobsson och Erik Wagner.

I verksamhetsledningen finns cheferna för engagemang, politik och kommunikation, samt Peter Moilanen och Erik Wagner. Den gruppen ska enbart arbeta med verkställandet av mål- och verksamhetsinriktningen.

Omorganisationen innebär inga uppsägningar.

Mer från Accent