Folkbildning

Här är förslagen från folkhögskoleutredningen

I helgen behandlar IOGT-NTO:s förbundsstyrelse den så kallade folkhögskoleutredningen för första gången. Bland annat vill utredningen att IOGT-NTO blir tydligare i sin styrning av skolorna. Man rekommenderar också att Tollare ska avveckla sitt internat.

I november 2011 tillsatte IOGT-NTO:s förbundsstyrelse en utredning om folkhögskolorna Tollare och Wendelsberg. Nu är den klar och ska behandlas i förbundsstyrelsen under våren.

Vad förbundsstyrelsen väljer att ta fasta på ur utredningen och i slutändan lägger fram som förslag till kongressen är troligen inte klart förrän efter styrelsens möte i maj.

Skolornas roll

Ett av utredningens uppdrag var att ”belysa folkhögskolornas roll gentemot huvudmannen”. Det vill säga svara på frågan: ”Vad ska vi ha skolorna till?”

– Det här finns inte med i skolornas stadgar idag, säger Per-Åke Lundin, sekreterare i utredningen, till Accent. I det läge då skolorna startades en gång i tiden var det förmodligen alldeles självklart.

Utredarna konstaterar att många organisationsdrivna folkhögskolor brottas just med förhållandet till huvudmannen och den allmänna trenden verkar vara att avståndet mellan organisationerna och deras folkhögskolor ökar.

– Vi tycker att det är viktigt att IOGT-NTO tar makten över satelliterna. Man måste engagera sig och komma överens med skolorna om vilken inriktning som ska gälla.

Större ansvar till förbundsstyrelsen

Ett förslag från utredningen är att det i skolornas stadgar ska stå att skolornas verksamhet ”ska bidra till att uppfylla de mål som anges i IOGT-NTO:s strategiska inriktning och som konkretiseras i den Mål och verksamhetsinriktning som kongressen fastställer”.

Mer kontroversiellt är nog utredningens förslag om att förbundsstyrelsen ska utgöra ombudsförsamling för skolornas stämmor. Idag är det kongressombuden som under ett särskilt möte på kongressen är ombud också där.

Per-Åke Lundin tror dock inte att det kommer att blir några större invändningar.

– Om man lägger till inriktningen för skolorna i IOGT-NTO:s mål- och verksamhetsinriktning så är det fortfarande kongressen som äger frågan. Då är det naturligt att förbundsstyrelsen får ta ansvar också för verkställandet av det, precis som man tar ansvar för allt annat i dokumentet.

Att det skulle vara någon nackdel att centralisera detta till förbundsstyrelsen tror han inte.

– I praktiken tror jag att det blir tvärtom. Ombuden är inte särskilt intresserade av skolornas inriktning, frågorna brukar bara klappas igenom. Om det här ingår i mål- och verksamhetsinriktningen blir skolorna en angelägenhet för rörelsen på ett annat sätt.

Tydligare styrning

Eftersom folkhögskolorna till mycket stor del finansieras via statsbidrag som fördelas av Folkbildningsrådet har skolorna på sätt och vis två huvudmän. Förutom att ta hänsyn till vad ägarorganisationen vill måste man också uppfylla Folkbildningsrådets krav. Per-Åke Lundin ser dock ingen konflikt i att IOGT-NTO skulle bli tydligare i sin styrning av skolorna.

– Det finns såklart en gräns för hur mycket man kan styra och ställa, men den enda regeln är att 15 procent av kurserna ska vara allmän kurs. Och själva inriktningen på de 15 procenten kan mycket väl ligga inom ramen för huvudmannens inriktning.

Tufft läge ekonomiskt

Utredningens andra stora uppdrag var att titta på folkhögskolornas allmänna situation fram till år 2020, särskilt med tanke på nya bidragsregler, skolornas ekonomi med mera.

Här konstaterar man att läget är tufft, men inte omöjligt.

– Våra skolor ligger ändå ganska gynnsamt till jämfört med majoriteten. Det geografiska läget hjälper till – Tollare och Wendelsberg har inte problem med rekrytering som många andra.

Att kostnaderna för skolorna (främst löner) ökar snabbare än statsbidragen är ett generellt problem för alla folkhögskolor. Utredningen konstaterar också att det är betydligt dyrare att driva skolor med internat än utan. Både Tollare och Wendelsberg har internat på skolorna idag.

– Bidragen till folkhögskolorna kan jämföras med skolpengen som betalas ut till våra friskolor, men de behöver ju inte bekosta några internat, säger Per-Åke Lundin. Här har i princip alla rörelsedrivna folkhögskolor ett underskott och många försöker täcka det med kurser och konferenser.

Rekommenderar att internatet avvecklas

När det gäller skolornas ekonomiska situation har utredningen ett antal rekommendationer. Den mest uppseendeväckande är att man tycker att Tollare borde sälja internatet och låta området bli bostäder.

– Den del av utrymmet som Tollare avsatt till korta kurser har en beläggning på 13 procent. Om stora delar av elevhemmet står tomt är det kanske klokare att använda bostäderna till något annat. När det gäller Wendelsberg är situationen en annan, man har en större stabilitet när det gäller internatet.

Utredningen pekar dock själva på tänkbara nackdelar med förslaget: Folkhögskolorna erbjuder genom internaten en möjlighet för unga människor som behöver byta miljö.

Utredningen har också tittat på vad det är som gör att Tollares allmänna kurser går med förlust, medan de allmänna kurserna på Wendelsberg går med ett visst överskott.

– Vi ser att Tollares kurser är mer splittrade med mindre elevgrupper, då är det svårt att få täckning för kostnaderna. Vi rekommenderar att man renodlar långkurserna och satsar framför allt på det sociala spåret. När det gäller allmän kurs tycker vi också att man bör titta på om det är möjligt med viss samordning med Wendelsberg.

Utredningsgruppen har förutom Per-Åke Lundin bestått av  Jonatan Hjort och Ulf Persson.

Utredningens förslag och rekommendationer

Utredningen föreslår:

att i skolornas stadgar föra in ett avsnitt som anger att skolornas verksamhet ska bidra till att uppfylla de mål som anges i IOGT-NTO:s strategiska inriktning och som konkretiseras i den Mål och verksamhetsinriktning som kongressen fastställer för perioder om två år samt

att skolornas stadgar ändras så att förbundsstyrelsen utgör ombudsförsamling vid folkhögskoleförbundens stämmor som ska hållas på hösten samma år som kongress hålls samt att i stadgarna skriva in att frågan om arvoden ska fastställas av stämman.

Utredningen rekommenderar bland annat:

• Att Tollare renodlar sin verksamhet genom att begränsa långkurserna och satsar framförallt på det sociala spåret.

• Att man söker samordning mellan skolorna för att lösa kravet på allmän kurs.

• Att internatet på Tollare avvecklas genom ”ombyggnad till permanentbostäder tillsammans med byggbolag, ev. exploatering av hela internatet.

• Att skolorna söker administrativ samordning ”såsom gemensam rektor, 
ekonomifunktion, konferensbokning etc. ”

• Att Wendelsberg behåller renodlingen av skolans verksamhet.

• Att Wendelsberg fortsätter att utveckla internat, vandrarhem och kursgårdsverksamheten.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer