Demokrati

Här är de viktigaste kongressbesluten

I slutet av juni samlades närmare 100 ombud i Lund för att besluta om IOGT-NTO:s framtid. Accent guidar dig bland de viktigaste kongressbesluten.

1. Tydligare prioriteringar i ny strategi

Den långsiktiga strategin som antogs på kongressen i Lund kommer att styra IOGT-NTO:s arbete de kommande sex åren. Tanken är att dokumentet ska vara nivåneutralt och kunna användas av såväl förbund, distrikt som av föreningarna.

Förslaget som antogs liknar den tidigare strategin, men innehåller några nyheter.

De prioriterade områdena kokas ner till tre istället för sex. Dessa är:

• IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap

• IOGT-NTO utmanar alkoholnormen

• IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle

Förutom de tre prioriterade strategiområdena pekar förbundsstyrelsen i sitt förslag ut ett antal förutsättningar som krävs eller underlättar arbetet. Här pekar förbundsstyrelsen särskilt på att IOGT-NTO behöver utveckla nya former för engagemang, som kan passa även de medlemmar som inte deltar i den traditionella föreningsverksamheten.

En annan nyhet är att formuleringar om narkotika och narkotikapolitik har arbetats in i strategin.

I strategin beskrivs också att IOGT-NTO framöver ska satsa på att bli en insamlingsorganisation. Bakgrunden är farhågan om att intäkterna från Miljonlotteriet kan komma att vika ännu mer. Förslaget väckte dock kritik. Björn Lanefelt, Älvsborg, var en av kritikerna:

– Jag tror väldigt mycket på ideell verksamhet, det är vår styrka. Våra grundsatser ska förverkligas genom lokal verksamhet. I det här dokumentet står det om en satsning på insamling. Det tror jag att vi ska göra lokalt, det är vi vana vid, ideell insamling är styrkan. Att satsa på insamling i den här formen är en återvändsgränd och ett slöseri med resurser, sade han.

Förbundsstyrelsen höll inte med utan hänvisade till att man fått återkoppling från distrikten om att det vore bättre om insamlingen ligger centralt.

Efter en lång debatt blev beslutet att behålla förbundsstyrelsens originalskrivning i förslaget vilket innebär att satsningen på insamling finns kvar.

Ett tilläggsförslag om att tillsätta en referensgrupp med medlemmar som ska få inflytande över formerna för insamling antogs dock.

2. Distrikten kan testa nya arbetssätt

Förbundsstyrelsen lämnade ett förslag om distriktens roll i framtidens IOGT-NTO till kongressen. Det handlar om en frivillig försöksverksamhet där distrikten kan välja att testa tre olika modeller för hur arbetet ska fördelas och organiseras.

Bakgrunden är att förbundsstyrelsen vill försöka fånga upp medlemmarnas engagemang i fler former än den traditionella föreningsverksamheten – som bara når omkring 20 procent av medlemmarna. En annan tanke är att öppna för att lägga en del administration på förbundsnivån för att frigöra resurser för lokal utveckling.

De föreslagna modellerna – som distrikten kan testa frivilligt – är dessa:

1. Ett medlemsstyrt distrikt – en distriktsförening

Här är det medlemmarna direkt som är ombud på distriktsårsmötet. Alla som bor i distrikten blir medlemmar i distriktsföreningen, men som medlem kan man också fortsätta att vara medlem i en lokalförening.

Huvuduppdraget för distriktsföreningen är att hjälpa medlemmar att kanalisera sitt engagemang. För att kunna fokusera på detta läggs administrativa och förvaltande uppgifter till ett centralt serviceorgan.

2. Ett föreningsstyrt distrikt

Här utgår man från den struktur som finns i dag. Distriktets roll blir att stimulera och utveckla den lokala föreningsverksamheten – som ett led i att uppfylla målen i verksamhetsplanen. Distriktet har också ansvar för att stimulera den stora grupp medlemmar som inte deltar i föreningsverksamheten. För att frigöra kraft för utveckling lägger man också här administration och förvaltning centralt.

3. Ett förbundsstyrt distrikt

I det mest radikala testupplägget tar förbundsnivån över ansvaret för utvecklingen, både av verksamheten och formerna för medlemsengagemang. Distrikten skulle fortsätta att vara kittet i lokalföreningarnas verksamhet och fortsätter att ha ansvar för administration och förvaltning.

Förslaget vållade en del debatt på kongressen. Beredningsgruppen ville stryka den tredje modellen medan andra ville skrota hela förslaget. Efter omröstning stod det dock klart att kongressen gått på förbundsstyrelsens förslag med ett par tillägg – bland annat att projektet ska utvärderas redan efter halva testperioden.

3. Nytt drogpolitiskt ­program

Diskussionen om IOGT-NTO:s drogpolitiska program handlade mest om detaljer. Beredningsgruppens ändringsförslag var främst av redaktionell karaktär, något som också präglade diskussionen.

Programmet ersätter det tidigare alkohol- och narkotikapolitiska programmet.

En debattör ville stryka de kritiska skrivningarna om sprutbyte då han menar att hänvisningen till forskningen om dess ineffektivitet är missvisande, men någon debatt i frågan uppstod inte. IOGT-NTO är fortsatt kritiska till sprutbytesverksamhet då man menar att den skyddande effekten är liten och att resurserna används bättre på andra sätt.

Flera menade att anhörigfrågan glömts bort i förslaget, något som löstes med ett nytt avsnitt som handlar om medberoende.

I övrigt liknar det antagna drogpolitiska programmet till stora delar det tidigare alkohol- och narkotikapolitiska programmet. Nytt är bland annat:

• ett resonemang kring alkoholnormen

• ett krav om regelbunden ökning av alkoholskatten på två procent över inflationen

• mer detaljerade krav kring marknadsföring av alkohol (exempelvis krav på förbud av alkoholsponsring och att alkoholförpackningar ska förses med varningstexter)

• krav på att förbud mot kommersiellt främjande av privatimport ska införas

• krav på att Sverige ska ”nationellt och internationellt motarbeta alla former av liberalisering av narkotikapolitiken”

Programmet har också förtydligade skrivningar när det gäller substitutionsbehandling – där inställningen även fortsatt är att ”drogfri vård ska vara huvudalternativet”.

4. Det sociala arbetet ska prioriteras

Inte mindre än fyra motioner till kongressen handlade om kamratstöd och socialt arbete. Gemensamt för alla motionärerna var att de ville att arbetet skulle prioriteras tydligare inom organisationen.

– Den sociala verksamheten har prioriterats alldeles för dåligt. Den behövs, den syns utåt och den kan om något ge fler medlemmar till vår rörelse, sade Joakim Kihlberg, Jönköping, och en av motionärerna.

Förbundsstyrelsen höll med om att det sociala arbetet är viktigt och att det ska prioriteras, men yrkade avslag på de förslag som skulle innebära att ytterligare resurser i form av en pott på en halv miljon som sociala verksamheter skulle kunna söka pengar ur – något man också fick med sig kongressen på.

Kongressen antog också en ny social plattform för IOGT-NTO. Efter ett tilläggsförslag fick arbete med familjer och anhöriga en egen rubrik. I övrigt klubbades förslaget igenom med bara mindre redaktionella ändringar.

5. Mer kultur i rörelsen

En av motionerna till årets kongress argumenterade för nykterhetsrörelsens roll som kultur- och folkbildningsorganisation och ville ”inleda ett brett och inkluderande utvecklingsarbete kring kulturens roll och möjlighet i en framtida organisations- och föreningsutveckling”.

Förbundsstyrelsen var emot förslaget och argumenterade för att organisationen redan arbetar mycket med kulturfrågor. Motionärerna lyckades dock få med sig kongressen.

– Vi har en rik kulturtradition, nykterhetsrörelsen har alltid varit en förkämpe för de här frågorna. Kulturen är ett redskap men också ett kitt och en möjlighet att lära känna nya människor och att driva våra frågor. Vi kan mer än att bara vara nyktra, vi kan göra skillnad och vara med att skapa ett bättre samhälle, sade Britt-Marie Börjesgård, en av motionsskrivarna.

6. IOGT-NTO ska arbeta mot rasism

För att bena ut vad strategidokumentet innebär mer konkret antogs också en Mål- och verksamhetsinriktning för den kommande kongressperioden. Här finns ett antal konkreta målsättningar. IOGT-NTO ska bland annat:

• starta minst två nya föreningar eller verksamheter inom varje distrikt varje år

• utveckla social verksamhet

• etablera begreppet alkoholnorm i samhällsdebatten och bidra till att fler ifrågasätter den

• bidra till att priset på alkohol höjs och att tillgänglighet och marknadsföring begränsas

• påverka så att fler förstår och bidrar till en restriktiv alkoholpolitik

• öka medlemsantalet varje år.

På förslag från ombuden lade kongressen – mot förbundsstyrelsens vilja – till ytterligare ett mål: Att IOGT-NTO ska ”arbeta mot rasism och för en demokratisk samhällsutveckling”.

7. Ny portalparagraf

De föreslagna ändringarna i IOGT-NTO:s stadgar orsakade en hel del debatt, men lyckades till slut samla den kvalificerade majoritet som krävs för stadgeändringar.

Förbundsstyrelsen ville att en ny portalparagraf läggs till i stadgarna som beskriver IOGT-NTO:s ändamål och uppdrag enligt lydelsen ”IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO ser det som sitt uppdrag att göra samhället nyktrare genom att samla alla som vill utmana alkoholnormen och påverka alkohol- och narkotikapolitiken – i Sverige och i världen. Vi erbjuder en nykter gemenskap och stärker och utvecklar människor.”

Bakgrunden är att en sådan paragraf krävs om IOGT-NTO ska kunna ansöka om så kallat 90-konto. Dessa kontrolleras av stiftelsen Svensk Insamlingskontroll som därmed också ställer vissa krav på organisationerna som samlar in medel via dessa konton.

Formuleringarna väckte debatt av två anledningar: Vissa ombud argumenterade att man inte vill att en utomstående organisation ska kunna utöva inflytande på en nivå över IOGT-NTO:s stadgar. Andra hade snarare invändningar mot formuleringarna som man menade var för smala: ”IOGT-NTO är mer än bara alkohol- och narkotikapolitik, vi är en folk- och bildningsrörelse”.

Foto: Pierre Andersson
Foto: Pierre Andersson

Här är den nya ­förbundsstyrelsen

Under kongressen valdes en ny förbundsstyrelse för IOGT-NTO. Till ordförande valdes som väntat Johnny Mostacero.

Johnny Mostacero valdes enhälligt till ny förbundsordförande för IOGT-NTO efter Anna Carlstedt. Han har en lång bakgrund inom organisationen, främst som anställd på olika nivåer. Senast kommer han från en tjänst som utvecklingskonsulent.

– När jag går hem idag gör jag det med 30 000 medlemmar vid min sida. Det känns fantastiskt, men det innebär också krav på mig att faktiskt uträtta något. Jag kommer att göra mitt bästa, sade han i samband med valet.

IOGT-NTO-landet kan förvänta sig besök av sin nya ordförande den kommande tiden.

– Vi har ju en helt ny strategi som ska ros i land, men den börjar inte gälla förrän i januari, och jag vet att distrikten vill ha ut mig i landet. De vill träffa mig och få tillgång till sin nya förbundsordförande. Dessutom har ju halva styrelsen bytts ut. Vi kommer att ha strategidagar i augusti för att få ihop vårt nya lag. Det är det mest prioriterade just nu, säger Johnny Mostacero till Accent.

Till vice ordförande omvaldes Andrine Winther för ytterligare två år. Sekreterare blev Josefine Larsson, Hägersten och till kassör omvaldes Ulf Persson, Nacka. Jan Linde blev också omvald som studieledare.

Det fanns fler nominerade till ledamot än platser i förbundsstyrelsen så här måste kongressen gå till sluten omröstning. Resultatet av omröstningen blev enligt valberedningens förslag och följande valdes:

Lena Borgs, Hedemora
Eva Blomqvist, Karlskoga
Lina Boberg, Uppsala
Oskar Jalkevik, Stockholm
Carl-Åke Andersson, Nyköping
Lina Staav, Årsta
Hugo Hermansson, Växjö
Erik Winnfors Wannberg, Örebro

Samtliga är valda till nästa kongress, det vill säga på två år.

Foto: Nathalie C. Andersson
Foto: Nathalie C. Andersson

Beslut i korthet

Nej till straff för supande mamma och pappa

Motionen som handlade om att ”bestraffa supande föräldrar” avslogs med hänvisning till beslutet från förra kongressen om att IOGT-NTO ska ”uppmärksamma barns utsatta situation när föräldrar och andra vuxna är berusade i barns närvaro”.

Kritik mot kampanj

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna – men inte helt utan kritik från ombuden. Flera ombud ifrågasatte IOGT-NTO:s kampanj ”Fyll livet” och avgående förbundsordförande Anna Carlstedt var självkritisk: ”Delar av kampanjen blev inte bra. Jag kan avslöja för er nu att jag själv fick se hur kampanjen såg ut dagen innan den lanserades. Tanken var att överraska, men det där kommer vi aldrig att göra om.”

Inte bara kvinna eller man

Utöver alternativen ”kvinna” och ”man” kommer IOGT-NTO nu på medlemstalonger och i medlemsregistret införa alternativet ”annat”.

Nej till motioner om mer narkotikapolitik

Två motioner om att IOGT-NTO ska arbeta mer med narkotikapolitik avslogs. Förbundsstyrelsens Andrine Winther argumenterade för att det antagna drogpolitiska programmet är tillräckligt tydligt. ”Vi är överens om att narkotikafrågan är viktig. Vi riktar oss i första hand till vuxna och vet att vi är bäst på alkoholfrågan men i det drogpolitiska programmet finns också narkotikapolitiska krav. Vi gör ett väldigt omfattande arbete redan idag när det gäller narkotikapolitik.”

IOGT-NTO ska skaffa miljöstrategi

En motion förespråkade att IOGT-NTO måste skaffa sig en miljöstrategi. Förbundsstyrelsen var först emot och hänvisade till redan existerande dokument. ”Hur mycket policys och dokument kan vi ha”, sade styrelsens Jan Linde och argumenterade för att andra frågor är viktigare.

Maria Haglund, Uppsala, höll inte med: ”Miljöfrågan är inte en extra aktivitet som ska prioriteras – det är en hurfråga, ett perspektiv på den övriga verksam­heten”, och fick med sig kongressen på den linjen.

Resursfördelningen ska utredas

Flera motioner behandlades som ville ändra på reglerna för hur organisationens resurser fördelas till distrikten – speciellt den gräns på 800 betalande medlemmar som ger distrikten fullt stöd. Efter en ganska lång debatt avslogs motionerna, men kongressen beslutade att tillsätta en grupp som ”villkorslöst ska titta på frågan om resursfördelning inom IOGT-NTO till nästa kongress”.

Sök pengar för medlemsaktivering

IOGT-NTO har länge erbjudit föreningar inom organisationen att söka utvecklingsmedel från den så kallade tvåmiljonerspotten. Sedan förra kongressen har förbundsstyrelsen ändrat något i kriterierna för vilken typ av projekt som kan få stöd: Medlemsaktivering försvann till förmån för ”nya föreningar eller verksam­heter”. Detta har nu kongressen ändrat på, också medlemsaktivering är nu ett godkänt projektområde.

Lång debatt om oförändrad medlemsavgift

En av kongressens längre debatter handlade om storleken på medlemsavgiften. Björn Lanefelt, Älvsborg, föreslog en höjning till 250 kr eftersom han tyckte att den var låg i förhållande till andra föreningar och för att den inte höjts på länge. Anita van den Bosch, Gävleborg föreslog tvärtom en sänkning till 50 kronor eftersom hon kände flera som ville vara med, men inte ansåg sig ha råd.

Efter omröstning vann förbundsstyrelsens förslag och medlemsavgiften är därmed fortsatt 150 kronor per år.

Fortsatt arvodering av förbundsordförande och vice

Precis som tidigare kan förbundsstyrelsen välja att arvodera ordförande och vice ord­förande upp till motsvarande 1,5 heltidstjänster totalt. Kongressen klubbade också att arvodet för förbundsordföranden ska vara 15 inkomstbasbelopp för heltid, det vill säga ett årsarvode på 871 500 kronor.

Nytt medlemslöfte ska utredas

Ett par motioner till kongressen berörde ändrat medlemslöfte. Efter en ganska kort debatt bestämde sig kongressen för att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till nästa kongress utreda möjligheten att sänka gränsen (idag 2,25 volymprocent alkohol) i medlemslöftet.

Rambudget med minskade lotteriintäkter

Rambudgeten för den kommande kongressperioden debatterades en del men klubbades till sist utan ändringar. När förbundskassör Ulf Persson föredrog förslaget tryckte han särskilt på minskningen av förväntade intäkter från Miljonlotteriet: ”Lotterierna har en stor påverkan. Så länge allt går stadigt uppåt är det bara att gasa. Nu vet vi inte riktigt hur det kommer att se ut, så kommer vi in i en fas som handlar med om effektivisering och om att krama ur mer av varje krona. Vi har skurit bort tjänster på centrala kansliet och det ligger ett uppdrag hos generalsekreteraren att se över alla områden.”

I övrigt menade Ulf Persson att budgeten inte innehåller några dramatiska skillnader jämfört med tidigare.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer