Kongress 2015

Fredag fm: Ojämlik talartid, social verksamhet och kultur

IOGT-NTO:s kongress fortsätter. Under fredagsförmiddagen konstaterade ombuden bland annat att organisationens sociala arbete är prioriterat, men har också hunnit med att diskutera kultur och narkotikafrågan.

Fredagen inleddes med en genomgång av resultatet av gårdagens mätning av talartiden. Under diskussionen om verksamhetsberättelsen togs 35 procent av talartiden av kvinnor och 65 procent av män.

När ombuden diskuterade distriktens organisationsformer tog kvinnorna 15 procent av tiden och männen 85. Under debatten om det drogpolitiska programmet blev det inte bättre: 11 procent av talartiden togs upp av kvinnor, 89 procent av de manliga ombuden.

I mätningarna ger det tydligt avtryck om den föredragande från förbundsstyrelsen är man eller kvinna då den föredragandes talartid ofta är lång. Räknas förbundsstyrelsen bort blir fördelningen i debatten om distrikten nästan jämn, medan männen fortfarande tar betydligt mer tid i övrigt.

•  •  •

Dagens första diskussioner handlade om IOGT-NTO:s sociala arbete. Fyra motioner behandlade kamratstödsverksamheten och hade ungefär samma budskap: Ge arbetet högre prioritet de kommande åren.

– Den sociala verksamheten har prioriterats alldeles för dåligt. Den behövs, den syns utåt och den kan om något ge fler medlemmar till vår rörelse, sade Joakim Kihlberg, Jönköping, som också skrivit en av motionärerna.

Förbundsstyrelsen höll med om att det sociala arbetet är viktigt och att det ska prioriteras, men yrkade avslag på de att-satser som innebär att ytterligare resurser i form av en pott på en halv miljon som sociala verksamheter skulle kunna söka pengar ur – något man också fick med sig kongressen på.

Direkt efter motionerna om socialt arbete satte kongressen tänderna i förslaget till social plattform för IOGT-NTO. Uppdraget kommer från förra kongressen och förbundsstyrelsen har arbetat med frågan sedan dess.

– Det här är inte ett dokument som är särskilt konkret men det visar vad IOGT-NTO vill med den sociala verksamheten, sade Carl-Åke Andersson från förbundsstyrelsen.

Beredningsgruppen uppskattade att det nu finns en social plattform och hade inte så mycket att anmärka på i förslaget, men påpekade att det saknas ett resonemang om medberoende, familjer och stöd till anhöriga.

Björn Lanefelt, ombud från Älvsborg, höll med.

– Jag vill verkligen poängtera att vi borde satsa mer på familjer, det är inte så många andra som gör det.

Efter ett tilläggsförslag från förbundsstyrelsen fick familjeområdet en egen rubrik. I övrigt klubbades förslaget igenom med några mindre redaktionella ändringar.

•  •  •

Efter gårdagens så kallade motionstorg lyckades kongressen med bedriften att behandla 33 motioner på ett bräde – detta eftersom beredningen under torget visade att det fanns en överväldigande majoritet för vissa förslag. Det är första gången metoden används under IOGT-NTO:s kongress men den verkar ha tagits emot väl av ombuden, möjligen för att de flesta vill tillbringa fredagskvällen på annat ställe än i förhandlingssalen.

Bland de 33 motionerna bifölls bland annat en motion om att utöver alternativen ”man” och ”kvinna” på medlemstalongen och i medlemsregistret även införa alternativet ”annat” i medlemsregistret.

•  •  •

Två motioner handlade om narkotikafrågan, båda argumenterade – på lite olika sätt – för att IOGT-NTO ska arbeta mer med förebyggande arbete mot narkotika och narkotikapolitik. Förbundsstyrelsen tyckte att prioriteringarna som de ser ut i det drogpolitiska programmet talade för sig själva och yrkade avslag.

– Vi är överens om att narkotikafrågan är viktig. Vi riktar oss i första hand till vuxna och vet att vi är bäst på alkoholfrågan men i det drogpolitiska programmet finns också narkotikapolitiska krav. Vi gör ett väldigt omfattande arbete redan idag när det gäller narkotikapolitik, sade Andrine Winther från förbundsstyrelsen, som också fick med sig ombuden med det resonemanget.

•  •  •

En av förmiddagens mer aktiva debatter handlade om att kunna betala medlemsavgiften kontant vid värvningstillfället. Motionärerna argumenterade för att det skapar onödiga hinder för medlemsrekrytering då den möjligheten inte finns idag.

Förbundsstyrelsen menade att det inte är alldeles enkelt att lösa administrativt men att en arbetsgrupp jobbar med frågan. Det påpekades att det går att skicka pengar via SMS redan idag och att man jobbar på andra mobila betalningssystem.

Andra ombud argumenterar för att vi är på väg mot ett kontantlöst samhälle och att det vore bättre om också IOGT-NTO går i den riktningen.

Kongressen gick återigen på förbundsstyrelsens linje och avslog motionerna.

•  •  •

Precis innan lunch kom frågan om kulturens och lokalernas betydelse för en stark folkrörelse upp. Britt-Marie Börjesgård var en av motionärerna, som förespråkar att IOGT-NTO ska ”inleda ett brett och inkluderande utvecklingsarbete kring kulturens roll och möjlighet i en framtida organisations- och föreningsutveckling”.

– Vi har en rik kulturtradition, nykterhetsrörelsen har alltid varit en förkämpe för de här frågorna. Kulturen är ett redskap men också ett kitt och en möjlighet att lära känna nya människor och att driva våra frågor. Vi kan mer än att bara vara nyktra. Vi kan göra skillnad och vara med att skapa ett bättre samhälle. Kulturen är en viktig del i detta.

Ulf Persson från förbundsstyrelsen menade att man i stort är överens med motionären.

– Motionen indikerar att det finns en motsatsställning, men den finns inte. Motionen vill ha en mer metodisk ansats och där skiljer vi oss möjligen, för det tror inte vi behövs.

Sven Östberg, rektor på Wendelsbergs folkhögskola, och Anders Aronsson, ordförande för Tollare folkhögskola, var båda uppe i talarstolen och påpekade att IOGT-NTO:s folkhögskolor arbetar mycket med kultur och att man gärna skulle ta ett uppdrag från huvudmannen för att utveckla verksamheten ytterligare.

Maria Haglund, Uppsala, argumenterade för motionen.

– Motionen innebär ett mer aktivt ställningstagande. Vi är många som drivs av de här frågorna och vill ha en bra verksamhet som vi också kan värva till.

Andrine Winther, förbundsstyrelsen, menade att IOGT-NTO redan är en kulturorganisation.

– Min väg in i rörelsen var genom kulturen. Cykelteater och nyårsrevyer var ett sätt att arbeta med alkoholpolitik via kulturen. Vill ändå inskärpa ett visst allvar i den här diskussionen. Varje gång jag är ute i en förening eller ett distrikt och tar del av programmet så handlar det till 80-90 procent om kulturarrangemang. Det här gör vi hela tiden i organisationen och det är inget som behöver prioriteras ytterligare i våra strategier.

Kongressen beslutade till sist med motionärerna, vilket också innebär att förbundsstyrelsen förlorat sin första votering för den här kongressen.

Mer från Accent