Narkotika

Mer än var femte ung har testat cannabis

Mer än var femte svensk mellan 16 och 34 år har någon gång testat cannabis. Det visar en ny rapport från Statens folkhälsoinstitut.

Cannabisanvändningen bland svenskar mellan 16 och 64 år är stabil i Sverige, både vad gäller experimentellt och mer vanemässigt bruk. Några trender kan dock märkas.

För kvinnor har det experimentella bruket ökat sedan mätningarna började 2004. I åldersgruppen 16 till 34 år är det nu 20,7 procent som någon gång testat cannabis. Det verkar vara de äldsta i gruppen som står för ökningen, eftersom ingen ökning noteras i den yngsta i gruppen, 16 till 24 år.

Utvecklingen för unga män varierar mer, även om de vid varje undersökningstillfälle använder mer cannabis än kvinnorna. Bland män i åldern 16 till 34 år har 23,6 procent någon gång använt cannabis, vilket, till skillnad från för kvinnorna, snarare rör sig om en minskning. Mätningarnas första år hade 25,5 procent av männen i åldersgruppen testat jämfört med kvinnornas16,3 procent.

I jämförelse med Danmark, som presenterade sina siffror förra veckan, får dock de svenska siffrorna anses vara låga. I åldersgruppen 16-24 år är andelen danskar som använt hasch någon gång 45,9 procent, alltså nästan varannan person.

Den största delen av svenskarnas cannabisanvändning förefaller vara experimentell. Inte fler än 3,1 procent av männen och 0,9 procent av kvinnorna i åldersgruppen har använt drogen den senaste månaden.

Det kan jämföras med att 6,4 procent av danskarna i samma ålder använt drogen den senaste månaden.

Andra droger

Andelen svenskar som använder andra illegala droger än cannabis är inte stor.

Den senaste kartläggningen, som var en sammanställning av flera olika undersökningar, gjordes av Statens folkhälsoinstitut 2010. De kom då fram till att 23 procent av männen och 12 procent av kvinnorna någon gång använt en olaglig drog. Dessutom hade fyra procent av männen och åtta procent av kvinnorna använt narkotikaklassade läkemedel utan att de fått recept av läkare.

Antalet som använder narkotika på ett problematiskt sätt är ungefär 30 000 enligt en uppskattning som gjordes 2010. Den vanligaste drogen efter cannabis är amfetamin. En uppskattning från Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet tyder på omkring 8 000 personer injicerar narkotika.

Främst är det unga män som använder illegala droger regelbundet. En majoritet av dem dricker också stora mängder alkohol.

Även om det är svårt att ta reda på hur många som använder olagliga droger tyder siffror från både sjukvården, kriminalvården och dödsorsaksregister på att antalet ökar.

Antalet dömda för narkotikarelaterade brott har ökat stadigt sedan 2000-talet.

Enligt dödsorsaksstatistik från Socialstyrelsen har det skett en ökning av antalet fall där narkotika angivits som dödsorsak under det senaste decenniet. Antalet dödsfall där metadon och buprenorfin förekommer har ökat och är nu fler än dödsfallen med heroin/morfin. Sedan 2005 – 2006 har också antalet personer som vårdats för narkotikarelaterade sjukdomar ökat stadigt.

Mer från Accent