Narkotika

7 punkter som ska stoppa narkotikadöden

I dag presenterar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen en gemensam åtgärdsplan för att komma till rätta med den skenande narkotikadödligheten.

Ökad tillgång till LARO och rena sprutor, minskade regionala skillnader i vården, bättre samverkan, tillåta Naloxon, ökad kunskap om självmord, samt information och utbildning till olika grupper. Det föreslår Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens generaldirektörer för att motverka narkotikadödligheten.

”Varje dödsfall är ett misslyckande … Samhällets stöd vid missbruk och beroende är otillräckligt.” Så skriver generaldirektörerna Johan Carlson och Olivia Wigzell på DN debatt i dag där de presenterar sju insatser för att stoppa narkotikadöden, som nu årligen tar över 900 liv i Sverige.

  1. Bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling, LARO, och minskade skillnader mellan olika delar av landet.
  2. Utbildning och information till patienter och närstående, till exempel vid tecken på överdos och hjärt- lungräddning.
  3. Bättre tillgång till sprututbyte och andra så kallade lågtröskelverksamheter.
  4. Gör överdosmotgiftet Naloxon tillgängligt för patienter, närstående och personal inom polisen och socialtjänsten. För det krävs dock en lagändring som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen fått i uppdrag att formulera. I december ska förslaget presenteras.
  5. Införa ett varningssystem med målgruppsanpassad information till personer som är beroende av narkotika, exempelvis om nya farliga substanser eller att det cirkulerar förorenat heroin. Det kräver förbättrat informationsutbyte mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting, något som generaldirektörerna menar även skulle kunna snabba på narkotikaklassningen.
  6. Undersöka hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården fångar upp unga med missbruks- och beroendeproblem, för att de inte ska falla mellan stolarna. Och även en kartläggning av hur personer som kommer till akuten med en överdos tas omhand och följs upp.
  7.  Ökad kunskap om, och uppföljning av, narkotikarelaterade självmord är av stor vikt för att stärka det förebyggande arbetet och minska dödsfallen. Bland annat efterfrågas ökade insatser för att minska överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel och förbättrad uppföljning av patienter, samt mer kunskap om effektiva insatser för narkotikarelaterade självmord.

Åtgärdsplanen för att stoppa narkotikadödsfallen kommer att presenteras för regeringen under dagen.

Mer från Accent