Junis kommunrapport 2023

”Låt medmänskligheten ta plats”

Större insatser behövs för att nå barn i familjer med missbruksproblem. Idag får bara en bråkdel stöd.

Av de 217 kommuner som besvarat Junis enkät uppger flertalet, 97 procent, att den kommunala socialtjänsten erbjuder stödverksamhet för barn upp till 18 år. Endast sju kommuner svarar att de inte har någon form av stöd.

Stödåtgärderna bedrivs vanligtvis i kommunens egen regi, men det är också relativt vanligt att verksamheten bedrivs av en ideell organisation, eller av en annan kommun. Privata aktörer förekommer också.

De vanligaste stödformerna 2022 var stödsamtal, familjeinsatser, stödgrupper och kontaktfamilj/person (se faktaruta nedan).

Junis genomför årligen enkäten och sammanställer Kommunrapporten. De konstaterar i årets rapport Plats för barnen att det är glädjande att flera kommuner rapporterar om ett ökat antal tjänster som arbetar med stöd, att man utbildat mer personal i beprövade metoder, och att nya metoder testas.

De tre viktigaste åtgärderna för att utveckla stödverksamheten uppger de deltagande kommunerna vara ökad samverkan mellan kommunala instanser, ökad informationsspridning, ekonomiska resurser, politiska prioriteringar, fler utbildade stödgruppsledare, samt annan typ av verksamhet.

Junis slutsatser är att stödet endast når en bråkdel, och måste nå fler barn, och att barnen behöver få bli mer delaktiga i vilket stöd de får. Att skolan är en viktig skyddsfaktor och att yrkesgrupper som möter unga behöver grundläggande kunskaper om barn i missbruksmiljö. Det finns ett fortsatt behov av forskningsbaserad kunskap och utvärdering av stödverksamhet och olika insatsers effekt. Samt att kommuner och regioner kan lära mycket, och få inspiration, av varandra genom ökat erfarenhetsutbyte.

”Att vara proffsig i mötet med utsatta barn handlar om att låta medmänskligheten ta plats”, skriver Junis förbundsordförande Mona Örjes i rapportens förord: ”Proffsighet och medmänsklighet är inte motsatser utan går mycket väl hand i hand.”

I rapporten finns, förutom en redovisning av och diskussion om enkäten, intervjuer som skildrar goda exempel, samt tips på böcker, filmer, och sajter med kunskap, inspiration och stöd.

Mer från Accent