Junis kommunrapport 2022

Brett samarbete krävs för att nå utsatta barn

Ett brett synsätt och samarbete mellan flera olika aktörer. Det är enligt Junis kommunrapport vad som krävs för att nå utsatta barn.

IOGT-NTO-rörelsens barnorganisation Junis har sedan 2004 publicerat årliga rapporter som bygger på enkäter med landets kommuner. Rapporterna handlar om vilket stöd samhället erbjuder barn i familjer med missbruk. Idag presenteras 2022 års rapport Bredd når långt.

Mona Örjes, Junis förbundsordföranden, vad anser du är det viktigaste som framkommer i årets rapport? 

– Det är fortfarande alldeles för få barn och unga i familjer med missbruk som nås av stödinsatser. 93 procent av de kommuner som besvarat vår enkät säger att de erbjuder stöd. Trots det är det endast cirka 2 600 som deltagit i någon form av stödverksamhet under 2021. Det är alldeles för få. 

– En undersökning från CAN som publicerades för ett par år sedan visar att 320 000 barn upp till 18 år påverkas negativt av en förälders alkoholmissbruk. Diskrepansen mellan de som får stöd och de som kan behöva det är alldeles för stor. 

Hur bedömer ni kommunernas engagemang i de frågor rapporten tar upp?

– Jag skulle säga att engagemanget generellt är stort, men att kommunerna inte alltid har de resurser som behövs för att nå hela vägen. Dels i form av personal, lokaler, ekonomi etcetera, men även när det gäller metoder.

Vad vill Junis se mer av?
– Samverkan, och gärna bred sådan. När kommunerna själva får svara på frågan vad som är viktigast för att utöka stödet är varje år ”ökat samarbete mellan kommunala instanser” det vanligaste svarsalternativet. Det är bra att de vill samarbeta, men samtidigt frustrerande att förhållandevis lite sker. 

– Temat för årets rapport är ju Bredd når långt, och där lyfter vi i olika artiklar bredare exempel på samverkan. Tandvården och socialtjänsten är ett exempel, socialtjänsten och föreningslivet är ett annat. Och fler finna att läsa om i rapporten. 

Mer från Accent