Opioidkris i USA

Ung och vit – forskarna har kartlagt vilka som tar fentanyl

Så ser den typiska fentanylanvändaren ut enligt forskare – och så kan informationen användas för att tackla opioidkrisen framöver.

Opioidkrisen i USA har fått forskare att vrida och vända på hur man kan hitta sätt för att minska antalet dödliga överdoser orsakade av de syntetiska drogerna. Ett sätt är att kartlägga vilka de typiska användarna av den oerhört potenta och dödliga opioiden fentanyl är.

Studien, som genomförts av forskare på John Hopkins University Bloomberg School of Public Health i Maryland tros vara den första i sitt slag som visar vilka som föredrar fentanyl.

Forskarna har kartlagt 308 personer som använder opioider i städerna Baltimore, Boston och Providence – samtliga i delstater på USA:s östkust där opioidmissbruket är som mest utbrett.

Resultatet: en minoritet av opioidanvändarna föredrar fentanyl, 27 procent, och de tenderar att vara personer som är yngre, har vit hudfärg och som tar drogen dagligen.

Medianåldern för de som föredrar fentanyl var 38 år, jämfört med 45 år för de opioidmissbrukare som tar andra opioider. 60 procent av de som föredrog fentanyl var icke-spansktalande, jämfört med endast 30 procent bland de som hade andra opioider som preferens. Forskarna konstaterar att profilen stämmer in på den vita befolkning som dominerar i USA:s nordöstra delstater där opioidkrisen har varit som värst.

– Resultaten kommer att hjälpa oss att få reda på hur vi bäst kan rikta interventioner för att förhindra överdoser med opioider, säger Susan Sherman, en av de som ligger bakom studien, till Science Daily.

Personerna som i studien uppgav att de föredrog fentanyl, rapporterade också att de använde drogen oftare än övriga opioidbrukare. Drygt 90 procent av dem använde drogen dagligen, jämfört med 75 procent som missbrukade dagligen bland de som föredrar andra opioider.

Forskningen visar också att det var mindre troligt att de afroamerikaner som deltog i studien någonsin ordinerats en opioid av läkare.

– I Baltimore såg vi att att afroamerikaner som använt heroin länge, är mindre benägna att föredra fentanyl, säger Susan Sherman.

Dessutom framkom att fler fentanylanvändare sade att de hade tagit en överdos det senaste året – hela 30 procent, jämfört med 17 procent för de som föredrog andra opioider.

För att förhindra överdoseringar i framtiden, föreslår forskarna bakom studien att man kan använda en slags bärbar läkemedelskontroll-teknologi, som ska kunna göra det möjligt för individer att testa fentanylinnehållet i gatudroger innan de konsumerar dem.

Enligt Susan Sherman var sådana drogkontroller av intresse för en majoritet av studiens deltagare. Oavsett om de föredrog fentanyl eller andra opioider.

– Därför verkar det osannolikt att sådana kontroller skulle göra att fler börjar använda fentanyl, utan det kan snarare hjälpa personer som föredrar andra opioider att undvika fentanyl, säger hon.

Mer från Accent