Opioidkris i USA

Svarta drabbas hårdast av överdosdödlighet

Dödsfall på grund av överdos drabbar etniska grupper olika hårt. Och de områden som har flest fall har också sämst vård.

Mellan 2009 och 2019 ökade fallen av överdoser där personer tagit både opioider och centralstimulerande droger som kokain och metamfetamin. Det skriver Eurek Alert.

Antalet dödsfall kopplade till kokain i kombination med opioider ökade med nästan 450 procent. År 2019 hade mer än tre fjärdedelar av de som dött med kokain i kroppen, och hälften av de med metamfetamin eller andra stimulantia, även tagit opioider.

I en studie från NYU Grossman School of Medicine och Wake Forest University School of Medicine, har forskare analyserat vilka etniska grupper som drabbats värst. Det visar sig att överdosfallen med kombinationen opioider-stimulantia ökat i alla grupper, men att de ökat mer bland svarta amerikaner än bland vita. Till exempel ökade dödsfallen med kombinationen kokain och opioider 575 procent bland svarta jämfört med 184 procent bland vita. 

”Det är oroande av att se hur mycket snabbare ökningen var i marginaliserade samhällen.”

Tarlise Townsend

– Dödsfall orsakade av opioider i kombination med centralstimulerande medel ökade i alla grupper vi undersökte. Men det är oroande att se hur mycket snabbare ökningen var i marginaliserade samhällen, som historiskt varit mindre drabbade av den pågående opioidepidemin, säger Tarlise Townsend, Center for Opioid Epidemiology and Policy, New York University Langone, och studiens huvudförfattare. 

Hon påpekar att skadebegränsande åtgärder och behandlingsstrategier bör riktas främst mot dem som drabbas hårdast.

En annan studie från New York University School of Public Health visar dock att så inte är fallet, snarare tvärtom. Sjukhus i samhällen med större andel svarta eller latinamerikanska invånare har oftast sämre utbud av behandling för opioidberoende.

Det är känt sedan tidigare att olika etniska grupper har olika möjlighet att få tillgång till behandling för opioidberoende i öppenvård, till exempel att få läkemedlet buprenorfin (subutex) utskrivet.

Däremot är det inte lika väl känt att skillnaderna även gäller möjligheten till behandling i sluten vård, trots att en av sju patienter i slutenvården är beroende av någon substans.

Forskarna undersökte 446 sjukhus över hela USA. De fokuserade på om sjukhusen prioriterade beroende som ett viktigt område och vad de erbjöd i form av behandling, primärvård, akutmottagning, skademinskning och utbildning. De undersökte också om program fokuserar på sociala bestämningsfaktorer för hälsa, ansträngningar för att förbättra förskrivningspraxis, samt om de förespråkar politiska förändringar och samverkan mellan samhällsinstanser.

Resultatet visar att 67 procent av sjukhusen använde sig av minst ett opioidrelaterat program. Vanligast var riskutbildning och skadereducerande åtgärder som erbjöds av 34 procent av sjukhusen, formell behandling av 27 procent och primärvård av 28 procent.

”Större uppmärksamhet borde riktas mot den roll sjukhusen skulle kunna spela för att minska skillnaderna.”

Ji Eun Chang

När forskarna sedan tittade på den etniska sammansättningen i befolkningen visade det sig att sjukhus i områden med större andel svarta eller latinamerikanska invånare erbjöd program som riktar sig mot opioidberoende i signifikant mindre utsträckning. 

– Större uppmärksamhet borde riktas mot den roll sjukhusen skulle kunna spela för att minska skillnaderna mellan behandling av personer med opioidberoende. Särskilt de sjukhus som finns i områden med andra befolkningsgrupper än vita, säger Ji Eun Chang, New York University School of Global Public Health, och huvudförfattare till studien.

Allt större evidens finns för att behandling av beroende medan patienten är inlagd på sjukhus kan leda till att patienten blir mer motiverad för behandling. Den kan även minska risken för överdos och möjliggöra en lyckad förflyttning till öppenvård.

– Sjukhusprogram som också engagerar lokalsamhället gör det möjligt att hitta kulturellt relevanta behandlingsmetoder som tar hänsyn till faktorer som är specifika för ett visst område. Det är särskilt värdefullt i områden som tidigare haft dåligt med beroendevård att erbjuda, säger Ji Eun Chang.

Studien fann också att stater med utökad statlig sjukvård oftare erbjöd program för opioidberoende. Det kan tyda på att en utökad tillgång till sjukvård kan vara en nyckel till att hantera opioidkrisen.

Mer från Accent