Ny studie

Bestående skador efter cannabisrus

Svårigheter med inlärning, beslutsfattande och problemlösning kan bestå även efter att cannabisruset klingat av.

En ny översiktsstudie pekar mot att att de kognitiva nedsättningar som orsakas av cannabis även kan bestå efter att ruset har lagt sig. Den nya studien, som publicerades i tidskriften Addiction har sammanställt tio tidigare meta-analyser med sammanlagt mer än 43 000 deltagare.

Forskarna skriver att de kognitiva nedsättningarna under cannabisrus är ”små till moderata” och omfattar områden som förmågan att ta beslut, impulskontroll, inlärning genom att lyssna och läsa, samt tiden det tar att lösa kognitiva uppgifter. Enligt forskarna dröjer dessa effekter kvar även efter ruset.

Vi ser flera kognitiva områden som påverkas av cannabisanvändning, så som problem med koncentration, minne och inlärning, områden som kan ha stor effekt på användarnas vardag, säger studiens medförfattare Alexandre Dumais, professor i psykiatri vid Montreals universitet.

– Ett växande antal longitudinella studier, som är bättre på att fånga upp orsakssamband, har kommit till liknande slutsatser. I dessa legaliseringstider bör vi fortsätta titta på de kognitiva effekterna av cannabis, vad dess sammansättning och styrka har för verkan på kognitionen.

Särskilt unga ska vara försiktiga, tycker forskarna. En hjärna som är under utveckling (Upp till 25-årsåldern) löper större risk att påverkas på långvarigt av att exponeras för cannabis. Men även vuxna påverkas.

– Hos unga kan cannabisanvändning leda till sämre prestationer i utbildningen och hos vuxna kan det orsaka sämre arbetsförmåga och farlig bilkörning, säger Alexandre Dumais.

Studier som ingår i översikten pekar mot att de nedsättande effekterna kan avta när användaren slutar med cannabis. Men forskarna påpekar att det fortfarande behövs mer forskning för att fastställa de långsiktiga konsekvenserna.

– Det finns mer konsensus kring de akuta effekterna, men de kvardröjande effekterna är fortfarande föremål för debatt. Forskning har visat att THC kan lagras i kroppens fett släppas ut i kroppen gradvis under flera månader. Vissa studier pekar mot att effekterna kan dröja kvar någon vecka vid regelbundet bruk, men att det de avtar ifall man tar perioder av avhållsamhet, säger Alexandre Dumais.

– Forskningen bör titta närmare på vilken roll det spelar hur gammal man är när man börjar använda cannabis. Det finns också många andra parametrar, som styrkan, dosens storlek och användningsfrekvens som bör undersökas.

Mer från Accent