Förebyggande

Regeringens ANDTS-strategi får skarp kritik

Kristdemokraterna och Centerpartiet vill helt avslå regeringens förslag till ny ANDTS-strategi: "Alldeles för otydlig och saknar politiskt ledarskap".

– Vi är djupt besvikna över att regeringen inte lyckats leverera en mer ändamålsenlig strategi. Det behövs en mycket tydligare strategi för att vi effektivt ska kunna motverka det mänskliga lidandet och den samhälleliga problembörda som är kopplad till ANDTS, säger Pia Steensland, KD:s talesperson för ANDTS-frågor.

Hon tycker att förslaget innehåller alldeles för många ”ska överväga” och liknande formuleringar.

– En strategi måste vara oerhört tydlig. Sådana formuleringar skapar osäkerhet om vad som faktiskt gäller. 

KD anser att detta även gäller målen.

– Vad innebär exempelvis målet ”ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter”? Förslaget till strategi brister på så många nivåer, både när det gäller politiskt ledarskap och insatser, att den inte duger.

Samtidigt betonar Pia Steensland att kritiken inte betyder att KD inte vill ha någon strategi.

– Tvärt om, det är oerhört viktigt att vi har en strategi och att de här frågorna får en tydlig plats. Regeringen måste göra om och göra rätt!

KD vill också att samordningsfunktionen på Regeringskansliet återinförs och att det civila samhällets kompetens tas bättre tillvara.

– Vi vill se en grupp med fasta representanter för forskarsamhället, myndighetssverige och civilsamhället med en rådgivande roll till regeringen. Det forum som nu föreslås i strategin ska tydligen vara utformat ungefär som de hearingar som hölls under förra våren då strategin togs fram. Det innebär att det inte blir en fast grupp utan att olika representanter bjuds in vid varje tillfälle. Inte heller förväntas ansvarigt statsråd närvara. Det blir tandlöst.

”Prevention är en vetenskap. Alla som ska jobba med förebyggande verksamhet ute i kommunerna eller på länsstyrelser behöver få stöd.”

Pia Steensland, Kristdemokraterna

Pia Steensland är också besviken över att det inte fanns med något beslut om ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention.

– Prevention är en vetenskap. Alla som ska jobba med förebyggande verksamhet ute i kommunerna eller på länsstyrelser behöver få stöd. De vill göra rätt saker, sådant som fungerar, men utan stöd fungerar det inte. 

Hon tar Ansvarsfull alkoholservering som exempel.

– Det är en metod som utvecklats av STAD och sedan spridits över landet. Den fungerar bra, men bara om man använder den fullt ut och på rätt sätt. Det räcker inte med halvhjärtade insatser. Därför behövs ett nationellt kompetenscentrum som utvecklar och förvaltar metoder, men också utbildar de som i praktiken ska använda dem.

– STAD:s tjänster efterfrågas ju redan nationellt och även internationellt, så vi menar att de bör få uppdraget som ett nationellt kompetenscentrum.

Det är inte bara KD som är kritiska. Samtliga oppositionspartier har lagt motioner med ändringsförslag. Förutom KD är det dock bara Centerpartiet som underkänner förslaget helt och vill avslå regeringens proposition. Samtliga följdmotioner finns att läsa på Riksdagens webbplats.

Centerpartiet verkar emellertid ha störst problem med den föreslagna målsättningen:

”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.”

I stället vill Centerpartiet att målet formuleras: ”Ett samhälle där så få som möjligt börjar använda narkotika och dopning, där personer med beroendesjukdomar får vård och behandling av god kvalitet, där medicinska och sociala skador orsakade av narkotika, dopning, alkohol och spel om pengar minskar samt där bruken av tobak- och nikotinprodukter successivt minskar.”

”Eftersom det har framförts så skarp kritik vore det rimligt att invänta riksdagens beslut innan man ger myndighetsuppdrag.”

Pia Steensland, Kristdemokraterna

Bland de andra partierna är det flera som liksom KD reagerat på luddiga formuleringar. Flera håller också med om att STAD bör utses till nationellt kompetenscentrum för prevention. 

Utifrån kritiken som kommit från flera partier i riksdagen säger Pia Steensland att hon blev förvånad när hon fick höra att regeringen börjat jobba som om strategin gått igenom.

– Jag har sett inbjudningar från Länsstyrelserna till presentation av strategin den 21 april. I ett pressmeddelande informerar också regeringen om uppdrag de givit till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna. Eftersom det har framförts så skarp kritik vore det rimligt att invänta riksdagens beslut innan man ger myndighetsuppdrag, säger Pia Steensland.

Beslut om ANDTS-strategin ska fattas under våren.

Mer från Accent