Covid 19

”Nu är ett jättebra tillfälle att minska sitt drickande”

Tusentals cancerfall skulle undvikas varje år om alkoholskatten höjs. Det säger WHO:s Carina Ferreira-Borges, programchef för alkohol och olagliga droger i Europa.

Människor som dricker för mycket alkohol löper större risk att drabbas hårt av covid-19. Inte bara för att de har sämre hälsa, utan också för att de oftare lever i en socialt utsatt situation. Det menar Carina Ferreira-Borges, programchef för alkohol och olagliga droger på Världshälsoorganisationens, WHO, Europakontor i Köpenhamn.

– Det är lite tidigt att veta exakt vad som har hänt med människors dryckesmönster sedan pandemin startade. Men det finns vissa bevis för att skador som förvärras av alkohol har ökat, och den sociala ojämlikheten har blottats i många länder, säger hon. 

”Alkohol är inte en vanlig vara, och den bör inte lagras i mängder hemma.”

Carina Ferreira-Borges, WHO Europa

Hon tycker att medvetenheten verkar vara låg om hur hamstrande och hemmadrickande kan öka våld i hemmet och psykiska problem under den här perioden med mycket stress, när människor varit oroliga, inte bara för sin hälsa utan också för att förlora jobbet och sin ekonomi. Enligt Carina Ferreira-Borges har krisen visat på vilka utmaningar som finns med hur alkoholen regleras.

– Vissa länder och regioner har minskat öppettider och begränsat tillgången på alkohol under våren för att minska skador, vilket är lovvärt. Alkohol är inte en vanlig vara, och den bör inte lagras i mängder hemma.

Något av det viktigaste WHO Europa vill peka på är att alkohol har effekter, både kortvariga och långvariga, på nästan varje enskilt organ i kroppen. 

– Sammantaget tyder allt på att det inte finns någon ”säker gräns”. Risken för hälsoskador ökar snarare med varje konsumtionstillfälle. Alkohol, i synnerhet om konsumtionen är hög, försvagar immunförsvaret och minskar förmågan att hantera smittsamma sjukdomar. Det är känt att alkohol, även i mycket små mängder, orsakar vissa typer av cancer. Alkohol förändrar ditt tänkande, omdöme, beslutsfattande och beteende.

”Nu är ett jättebra tillfälle att minska sitt drickande och bli friskare.”

Carina Ferreira-Borges, WHO Europa

Hon tycker att man ska se pandemin som en chans att ta tag i sin alkoholkonsumtion.

– Vad som är positivt är att det nu är ett jättebra tillfälle att minska sitt drickande och bli friskare.

WHO rekommenderar medlemsländerna att införa krav på utformningen av etiketter på alkoholförpackningar. Få länder har följt rekommendationen.

– Det är oroväckande att EU-regleringar förbjuder hälsovarningsetiketter på alkoholförpackningar. Däremot hindrar inte EU-reglerna länder från att införa egna regleringar. Det finns ingen anledning för att vänta på nya EU-regler. 

Carina Ferreira-Borges anser att cancerspecifika hälsovarningar skulle kunna ingå i den kommande europeiska cancerplanen. 

– När de väl har fasats in, kostar det mycket lite att införa bestämmelser om märkning. Varningsetiketter påminner konsumenter, och samhället i stort, om att alkohol inte är någon vanlig vara. Människor har rätt att veta.

Trots vissa begränsningar, till följd av EU:s regler, finns det fortfarande gott om handlingsutrymme inom unionen. 

– EU:s nya cancerplan är till exempel ett utmärkt tillfälle att öka medvetenheten om orsakssambandet mellan alkoholkonsumtion och cancer, och att införa en kraftfull alkoholpolitik som bidrar till att minska exponeringen för alkohol som riskfaktor. 

”Alkoholskatter är för låga i många delar av EU, i själva verket har vissa EU-länder ingen punktskatt alls på vissa alkoholhaltiga drycker.”

Carina Ferreira-Borges, WHO Europa

I en modell har WHO nyligen visat att tusentals cancerformer skulle förhindras varje år om alkoholskatten höjs i Europa.

– Från länder utanför EU som höjt alkoholskatten de senaste åren ser vi hur viktig denna åtgärd är. Och hur stor vinsten är ur ett folkhälsoperspektiv. Alkoholskatterna är för låga i många delar av EU, i själva verket har vissa EU-länder ingen punktskatt alls på vissa alkoholhaltiga drycker. Men det är inte ett EU-beslut att inte höja skatten, utan nationella beslut.

Är någon ny policy på gång vad gäller alkohol?

– I den europeiska handlingsplanen för att minska den skadliga alkoholanvändningen 2012–2020 fastställdes tio policyområden som regeringarna bör fokusera på. De har inte förändrats. Det finns snarare ett behov av att se över vad vi har, och inte har, uppnått, vilka faktorer som har hindrat att kostnadseffektiva politiska åtgärder genomförs och ta nya tag för en effektiv och evidensbaserad politik.

Enligt Carina Ferreira-Borges arbetar WHO för närvarande med, och kommer att konsultera medlemsländerna om, ett nytt ramverk för alkohol. Ramverket kommer att betona hur regeringar kan bli bättre på att genomföra evidensbaserade åtgärder och hur WHO kan stödja dem.

”Att höja priset, begränsa tillgänglighet och marknadsföring, är de mest effektiva och kostnadseffektiva åtgärderna.”

Carina Ferreira-Borges, WHO Europa

Vilka åtgärder skulle ha störst effekt?

– Vad gäller alkohol vet vi vad som fungerar. Befolkningsåtgärder som ingriper för att reglera marknaden är de mest effektiva för att minska alkoholrelaterade skador. Vi får mer och mer bevis för att WHO:s tre ”best buys”, höja priset, begränsa tillgänglighet och marknadsföring, är de mest effektiva och kostnadseffektiva åtgärderna.

Hon hänvisar till SAFER-initiativet som antogs av WHO 2018, och som innehåller ett handlingspaket med fem prioriterade områden:

  1. Stärka restriktioner för att begränsa tillgången på alkohol. 
  2. Främja och genomföra motåtgärder för rattfylleri. 
  3. Underlätta tillgången till screening, korta interventioner och behandling. 
  4. Förbjuda eller kraftigt begränsa alkoholreklam, sponsring och marknadsföring. 
  5. Höja priset på alkohol med punktskatter och prispolitik.

I SAFER betonas också behovet av stark politisk vilja och tillräckliga resurser, samt att utvärdera resultaten för folkhälsan och skydda alkoholpolitiken från industrins inblandning och kommersiella intressen.

– Precis som fallet var med tobak under många decennier har tyvärr delar av alkoholindustrin använt sina finansiella muskler för att utmana evidensbaserade åtgärder och skydda sina vinster, snarare än att skydda européernas hälsa. 

Hon tar Skottland som exempel.

– Där antogs en lag om minimipriser på alkohol redan 2012, men de kunde införas först 2018 på grund av juridiska utmaningar från globala alkoholproducenter. Under det första året med minimipriser nådde alkoholförsäljningen i Skottland den lägsta nivån på tjugofem år. 

”I Ryssland har införandet av WHO:s ”best buys” har lett till en minskning av alkoholkonsumtionen per capita med 43 procent under de senaste 15 åren.”

Carina Ferreira-Borges, WHO Europa

Liknande framgång har skett i Ryssland.

– Införandet av en politik baserad på WHO:s ”best buys” har lett till en minskning av alkoholkonsumtionen per capita med 43 procent under de senaste 15 åren.

För WHO är det viktigt att beroende betraktas som en sjukdom. 

– Oavsett om en drog är laglig, som alkohol, eller olaglig, bör beroende främst betraktas som hälsoproblem och inte som kriminellt beteende. Som regel bör personer med problem behandlas i hälso- och sjukvården snarare än att straffas av rättssystemet, säger hon.

Carina Ferreira-Borges anser att det finns mycket att göra för att förändra synen på beroende.

– Vi måste arbeta för att minska stigma och diskriminering, eftersom det marginaliserar människor som har problem med narkotika och alkohol. Vi behöver också arbeta bredare för att minska de sociala och ekonomiska skillnader som ökar risken för problem med alkohol och andra droger, och som gör dem potentiellt mer skadliga för våra mest utsatta befolkningar.

Hur är det att jobba med alkoholfrågor i Europa, där folk dricker mest i världen? 

– Det finns verkligen mycket arbete att göra. WHO Europa innefattar 53 länder, från Ryssland i öster till Irland i väst, med stora skillnader, inte bara i dryckesmönster utan också i samhälleliga och politiska svar på hanteringen av det. WHO uppskattar att alkohol dödar 1 miljon människor varje år i vår region. Alkoholen är ansvarig för 10 procent av alla dödsfall i hela regionen.

”WHO uppskattar att alkohol dödar 1 miljon människor varje år i vår region.”

Carina Ferreira-Borges, WHO Europa

Enligt Carina Ferreira-Borges skulle alkoholdödsfallen vara möjliga att undvika.

–  Men vi behöver konsekvent politisk vilja och offentligt stöd för att effektiva åtgärder för att minska alkoholkonsumtionen ska genomföras. Tyvärr har framstegen i implementeringen av den globala strategin och den europeiska handlingsplanen för att minska skadlig användning av alkohol 2012–2020 gått långsamt i den europeiska regionen, med några få undantag. Utmaningarna kvarstår.

Alkohol är en av de viktigaste faktorerna bakom sjukdomar, skador och för tidig död, enligt WHO. 

– Det går bortom alkoholberoende, som bara är toppen av isberget. Alkoholbruk är djupt inbäddat i vår vardag och det finns en kultur av tolerans mot alkohol och berusning.

En fråga som WHO anser är får lite känd är att alkohol är cancerframkallande.

– Alkohol kan orsaka flera cancertyper, även vid små konsumtionsnivåer, det vill vi öka medvetenheten om, säger Carina Ferreira-Borges.

Mer från Accent